Bí Kíp Thiền TôngNổi bậtThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

6 Pháp môn của Đạo Phật

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc… Tháng 08/2021 loạt video Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật đầu tiên đã được xuất bản và các Video của Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam cho đến nay.  Xin trân trọng giới thiệu.

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Kinh Vô Tự – Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông

⭐️ Càn khôn Vũ Trụ và Phật Giới 👉  Xem
⭐️ Tam Giới – Hệ Mặt Trời👉  Xem
⭐️ Địa Giới và Trái Đất 👉  Xem
⭐️ Quy luật Nhân – Quả – Luân hồi 👉  Xem
⭐️ Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam 👉  Xem
⭐️ Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông👉  Xem
⭐️ Chùa Thiền Tông Tân Diệu 👉  Xem

✍️ Mục lục: Đạo ở Trái Đất

⭐️ Đạo và Tôn giáo 👉  Xem
⭐️ Đạo Phật 👉  Xem
⭐️ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lập Đạo 👉  Xem
⭐️ 6 Pháp môn tu của Đạo Phật 👉  Xem


Đức Phật dạy 6 Pháp môn tu

Video: 6 Pháp môn của Đạo Phật (Giọng Nữ)

Video: 6 Pháp môn của Đạo Phật (Giọng Nam)


👉 6 Pháp môn của Đạo Phật

🌟 Thủ Ấn và Công thức dạy tu

Thủ Ấn chyển Pháp luân của Đức Phật Thích Ca là dòng Điện từ Âm – Dương từ trong tay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chuyển đến Ban Quản lý Hạt Công thức dạy tu của mỗi Pháp môn của Đạo Phật gọi là Hạt Chân Như.

Hạt Chân Như này là của Ban Quản lý Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới giữ. Ban Quản lý Trời Tứ Thiên Vương này cấp phát lại cho vị Phật, đã được vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới hứa cho vị Phật lập Đạo Phật.

Nhờ những Hạt Chân Như dạy Đạo này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới biết mà dạy Đạo Phật được.

Cụ thể 6 Pháp môn tu của Đạo Phật như sau:

PHÁP MÔN TIỂU THỪA – NGUYÊN THỦY – NAM TRUYỀN (01) 

1. Pháp môn Tiểu Thừa:

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi giữ tay bắt ấn Chuyển Pháp Luân, là để Điện từ Âm – Dương trong tay của Đức Phật phát ra đến Ban Quản lý Trời Tứ Thiên Vương giữ kho Hạt Chân Như dạy Công thức tu Pháp môn Tiểu Thừa.

Ban này nhận được tín hiệu nên gửi xuống cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Hạt Chân Như  dạy Công thức tu Pháp môn Tiểu Thừa.

💥 Vị Phật Quá khứ là Phật Ca Diếp, ngồi bên tay phải Đức Phật Thích Ca; hai tay cầm Bình bát hứng lấy; nên gọi là Trì Bình Thủ Ấn.

💥 Vị Phật Tương lai là Phật Di Lặc ngồi bên trái Đức Phật Thích Ca, hai tay bắt Thủ Ấn Khổ Đế; báo cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết, Pháp môn Đại Thừa này cực kỳ khó tu. Vì vậy khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trở về Phật Giới không Người nào tu theo Pháp môn này. Để Đạo Phật được tồn tại các Môn đồ của Đức Phật đã thay vào các môn khác như: Cúng, Tụng, Lại lục, Cầu xin.

 Phong cách Thờ:

💥Chính giữa:  Đức Phật Thích Ca Mâu Ni; Hai tay bắt thủ ấn ‘’Chuyển Pháp luân’’, tức chuyển Tiếng nói theo dòng Luân hồi do Điện từ Âm Dương cuốn hút và kéo đi.

💥Bên phải: Đức Phật Quá Khứ Ca Diếp; Hai tay bắt “Trì Bình Thủ Ấn”

💥Bên trái: Đức Phật Diệu Quan Vương; Hai tay bắt “ Khổ Đế Thủ Ấn”

Kinh tu:

Gồm 2 Bộ:

💥Bộ Kinh Trường A Hàm

💥Bộ Kinh Trường Bộ

Phương pháp tu và Thành tựu cao nhất:

💥Có 37 Pháp Quán – gọi là Quán Trợ Đạo; Ai trợ giúp?

💥Do 01 vị Thánh trợ giúp mới thành công được.

CHIA RA LÀM 16 THỂ LOẠI, GỒM:

💥THỂ LOẠI 1: Quán “TỨ KHỔ ĐẾ” Ngồi Quán để biết 4 cái khổ cùng cực của thân người: Sanh – Lão – Bệnh – Tử.

💥THỂ LOẠI 2: Quán “TỨ DIỆU ĐẾ”  Ngồi Quán để biết 4 cái kỳ diệu của Thân người: Muốn sanh đâu cũng được.

💥THỂ LOẠI 3: Quán “THÂN BẤT TỊNH”  Ngồi Quán để biết Thân người không sạch.

💥THỂ LOẠI 4: Quán “TỨ NIỆM XỨ” Ngồi Quán để biết Thân người duyên hợp 4 thứ: Đất – Nước – Gió – Lửa

💥THỂ LOẠI 5: Quán “VÔ THƯỜNG” Ngồi Quán để biết thân mình là vô thường, tức chết lúc nào mà cũng không biết trước được.

💥THỂ LOẠI 6: Quán “VÔ NGÔ Ngồi Quán để biết Tánh Người không có Ngã tức ta chân thật.

💥THỂ LOẠI 7: Quán “VỌNG TƯỞNG” có 3 cách Quán:

  1. Ngồi Quán Thấy Vọng Tưởng.
  2. Ngồi Quán Dẹp Vọng Tưởng.
  3. Ngồi Quán Biết Biết Vọng Không Theo

💥THỂ LOẠI 8: Quán “TỪ BI” Ngồi Quán để thương muôn loài.

💥THỂ LOẠI 9: Quán “BÁT ÁI” Ngồi Quán thương tất cả mọi người.

💥THỂ LOẠI 10: Quán “BÁT CHÁNH ĐẠO”, có 8 cách Quán:

  1. Ngồi Quán để biết con đường Vãng sanh lên các cõi Trời Vô Sắc.
  2. Ngồi Quán để biết con đường Vãng sanh lên các cõi Trời Hữu Sắc.
  3. Ngồi Quán để biết con đường Vãng sanh lên nước Cực Lạc.
  4. Ngồi Quán để biết con đường Vãng sanh lên các cõi Trời Tứ Thiên Vương.
  5. Ngồi Quán để biết con đường Vãng sanh lên các cõi Trời Dục Giới
  6. Ngồi Quán để biết con đường Vãng sanh lên các cõi Trời Ngọc Hoàng.
  7. Ngồi Quán để biết con đường làm Thần Thừa Hành.
  8. Ngồi Quán để biết con đường tái sanh làm người Giàu Sang.

💥THỂ LOẠI 11: Quán “LỤC CĂN VIÊN THÔNG”, có 6 cách Quán:

  1.  Ngồi Quán để Nhãn Căn Viên Thông, tức Mắt nhìn thấy được thông xa.
  2. Ngồi Quán để Nhĩ Căn Viên Thông, tức Tai nghe được thông xa.
  3. Ngồi Quán để Tỷ Căn Viên Thông, tức Mũi Ngửi mùi được viên thông.
  4. Ngồi Quán để Thiệt Căn Viên Thông, tức Lưỡi nếm được vị được thông.
  5. Ngồi Quán để Ý Căn Viên Thông, tức Ý biết được thông.
  6. Ngồi Quán để Thân Căn Viên Thông, tức Thân xúc chạm được thông.

💥THỂ LOẠI 12: Quán “NHÌN THẤY PHẬT, BỒ TÁT” Có 2 cách Quán:

  1. Ngồi Quán để thấy vị Phật
  2. Ngồi Quán để thấy Bồ Tát.

💥THỂ LOẠI 13: Quán “NHÌN THẤY CÕI ÂM” có 3 cách Quán:

  1. Ngồi Quán để thấy các loài Thần làm việc.
  2. Ngồi Quán để thấy các loài Thánh làm việc.
  3. Ngồi Quán để thấy các loài Địa Ngục sống.

💥THỂ LOẠI 14: Quán “NGŨ PHẦN CỦA THÂN NGƯỜI” có 5 cách Quán:

  1. Ngồi Quán để biết công dụng của Đất.
  2. Ngồi Quán để biết công dụng của Nước.
  3. Ngồi Quán để biết công dụng của Gió.
  4. Ngồi Quán để biết công dụng của Lửa.
  5. Ngồi Quán để biết công dụng của Điện từ Âm Dương.

💥THỂ LOẠI 15: Quán “LỤC DIỆU PHÁP MÔN” có 6 cách Quán.

  1. Ngồi Quán để biết hơi thở ra vô.
  2. Ngồi Quán để đếm hơi thở ra vô.
  3. Ngồi Quán để theo hơi thở ra vô, gọi là tùy tức.
  4. Ngồi Quán để kiềm cho hơi thở dừng, gọi là dừng tức.
  5.  Ngồi Quán để kéo hơi thở trở lại.
  6. Ngồi Quán để kiềm cho hơi thở tịnh, gọi là định tức.

💥THỂ LOẠI 16: Quán “TỨ QUẢ THANH VĂN” có 4 cách Quán:

  1. Ngồi Quán “Ép Thân và Tánh Người Định”; Thành công, được gọi là “Định Sanh Hỷ Lạc”; Chứng được “Tu Đà Hoàn” Gọi là “Nhập Lưu” Tức nhập vào dòng Thánh.
  2. Ngồi Quán “Ép Thân và Tánh Người Định và Vui”, tách rời ra; Thành công, được gọi là “Ly Định Sanh Hỷ Lạc”; Chứng được “Tư Đà Hàm”
  3. Ngồi Quán “Ép Thân và Tánh Người phát ra Thần thông”; Thành công, được gọi là “Người có Thần Thông”; Chứng được “A Na Hàm”
  4. Ngồi Quán “Ép Thân và Tánh Người nhập vào Thanh Tịnh và Thần thông”; Thành công, được gọi là “Nhập Thánh có Thần thông”;  Chứng được “A La Hán”, người thế gian gọi là “Thánh A La Hán” hay “Thánh Bất động”

THÁNH A LA HÁN CAO NHẤT CÓ 18 PHÉP THẦN THÔNG:

💥Phép Thần thông này, duy nhất chỉ có Vị Phật mới chứng được.

💥Còn người bình thường, tu chứng cao nhất là 5 phép thôi.

DANH GỌI LÀ “THẬP BÁT” LA HÁN, GỒM:

💥01. Tọa Lộc La Hán

💥02. Khánh Hỷ La Hán

💥03. Cừ Bát La Hán

💥04. Tháp Pháp La Hán

💥05. Tĩnh Tọa La Hán

💥06. Quá Giang La Hán

💥07. Kỵ Tượng La Hán

💥08. Tiếu Sư La Hán

💥09. Khai Tâm La Hán

💥10. Thám Thủ La Hán

💥11. Trầm Tư La Hán

💥12. Khoái Nhĩ La Hán

💥13. Bố Đại La Hán

💥14. Ba Tiêu La Hán

💥15. Trường Mi La Hán

💥16. Kháng Môn La Hán

💥17. Hàng Long La Hán

💥18. Phục Hổ La Hán


TU THEO PHÁP MÔN TRUNG THỪA (02) 

2. Pháp môn Trung Thừa:

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi tay bắt ấn Chuyển Pháp Luân, là để Điện từ Âm – Dương trong tay của Đức Phật phát ra đến Ban Quản lý Trời Tứ Thiên Vương giữ kho Hạt Chân Như dạy Công thức tu Pháp môn Trung Thừa.

Ban này; nhận được tín hiệu nên gửi xuống cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Hạt Chân Như dạy Công thức tu Pháp môn Trung Thừa.

💥 Vị Phật Quá khứ là Phật Chánh Trí Tôn Vương ngồi bên tay phải Đức Phật Thích Ca; hai tay bắt ấn Thủ Ấn Giảng dạy; đây là Pháp môn dạy Sự thật ở Trái Đất này.

💥 Vị Phật Diệu Quang Vương ngồi bên trái Đức Phật Thích Ca; hai tay bắt Thủ Ấn Tranh luận; báo cho Đức Phật biết Pháp môn này có rất nhiều người thắc mắc hỏi.

Phong cách Thờ:

💥Chính giữa:  Đức Phật Thích Ca Mâu Ni; Hai tay bắt thủ ấn ‘’Chuyển Pháp luân’’.

💥Bên phải: Đức Phật Chánh Trí Tôn Vương; Hai tay bắt “Thủ Ấn Giảng dạy”

💥Bên trái: Đức Phật Diệu Quan Vương; Hai tay bắt “Thủ Ấn Tranh Luận”

Kinh tu:

Gồm 2 Bộ:

💥Bộ Kinh Bát Nhã Ba La Mật

💥Bộ Sách Duy Thức Học.

Cách tu:

💥Học cho thông 2 Bộ kinh và Sách này

Thành tựu cao nhất:

💥Tu theo Pháp môn Trung Thừa cốt thành Giảng sư Đạo Phật.


TU THEO PHÁP MÔN ĐẠI THỪA (03) 

3. Pháp môn Đại Thừa:

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi, tay bắt ấn Chuyển Pháp Luân; là để Điện từ Âm – Dương trong tay của Đức Phật phát ra đến Ban Quản lý Trời Tứ Thiên Vương giữ kho Hạt Chân Như dạy tu Pháp môn Đại Thừa.

Ban này nhận được tín hiệu nên gửi xuống Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Hạt  Chân Như dạy Công thức tu Pháp môn Đại Thừa.

💥 Vị Phật Quá khứ Đại Trí Tôn Vương ngồi bên phải Đức Phật Thích Ca, hai tay bắt ấn Xúc Địa Thủ Ấn; đây là Pháp môn tìm các Hạt Công dụng ở Trái Đất này.

💥 Vị Phật Chân Như Địa Vương ngồi bên trái Đức Phật Thích Ca, hai tay bắt Thủ Ấn Hương Vị; báo cho Đức Phật biết Pháp môn này là tìm hiểu Công dụng các Hạt Vi Trần.

Phong cách Thờ:

💥Chính giữa:  Đức Phật Thích Ca Mâu Ni; Hai tay bắt thủ ấn ‘’Chuyển Pháp luân’’.

💥Bên phải: Đức Phật Đại Trí Tôn Vương; Hai tay bắt “Xúc Địa Thủ Ấn”

💥Bên trái: Đức Phật Chân Như Địa Vương; Hai tay bắt “Hương Vị Pháp Thủ Ấn”

Kinh tu:

Gồm 12 Bộ:

💥1.Kinh Viên Giác,

💥2. Kinh Kim Cang,

💥3. Kinh Thủ Lăng Nghiêm,

💥4. Kinh Dược Sư,

💥5. Kinh Đại Bi,

💥6. Kinh Lăng Già.

💥7. Kinh Tứ Thập Nhị Chương,

💥8. Kinh Hoa Nghiêm,

💥9. Kịnh Địa Tạng,

💥10. Kinh Đại Bát Niết Bàn.

💥11. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa,

💥12. Kinh Duy Ma Cật.

Cách tu:

💥Suy tư, nghĩ tưởng 12 Bộ kinh và Sách này

Thành tựu cao nhất:

💥Kỹ sư Đạo Phật.


TU THEO PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ TÔNG –  NIỆM PHẬT (04) 

4. Pháp môn Niệm Phật

Tầng trên Đức Phật Thích Ca ngồi ở tầng trên, hai tay cũng bắt ấn Chuyển Pháp Luân là để Điện từ Âm – Dương trong tay của Đức Phật phát ra đến Ban Quản lý Trời Tứ Thiên Vương giữ kho Hạt Chân Như dạy Công thức tu Pháp môn Niệm Phật.

Ban này gửi xuống cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Hạt Chân Như dạy Công thức tu Pháp môn Niệm Phật; là Pháp môn dành riêng cho những người giàu làm phước thiện; để sau khi chết được Ban Thần Thực thi Nhân – Quả cho lên nước Trời Cực Lạc sống vui chơi du lịch và học Đạo Giải Thoát.

💥 Tầng dưới Đức Phật A Di Đà ở tư thế đứng tay phải cầm cành Hoa Sen đưa lên ngang vai tay buông xui xuống để rước người có tiền nhiều lên nước Trời Cực Lạc vui chơi du lịch và học Đạo Giải Thoát

💥 Vị Bồ Tát Quán Thế Âm đứng trên Hoa Sen bên tay phải của Đức Phật A Di Đà; tay phải vị Bồ Tát cầm mình nước Cam Lồ chúc xuống Trái Đất để Loài người được tắm nước mát ở trên Trời Cực Lạc; tay trái vị Bồ Tát Cầm cành Dương Liễu rủ nước Cam Lồ cũng xuống Trái Đất cũng để Loài người được hưởng nước mát trên Trời Cực Lạc.

💥 Vị Bồ Tát Đại Thế Chí đứng trên Hoa Sen bên tay trái của Đức Phật A Di Đà; tay phải cầm Hạt Minh Châu để ngang ngực để cho Tâm tức là Tim con Người sáng ra; tay trái cầm cành Hoa Sen nở đưa lên ngang vai để trợ giúp Đức Phật A Di Đà dạy Trung Ấm Thân con Người Kiến Tánh Phật của chính mình.

Phong cách Thờ: Có 2 tầng

💥Tầng trên: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni; Hai tay bắt thủ ấn ‘’Chuyển Pháp luân’’.

💥Tầng dưới: Thờ 1 Vị Phật và 2 Vị Bồ Tát, gồm:

– Chính giữa:  Đức Phật A Di Đà thế đứng; Tay phải cầm cành hoa sen, kiểm thiền; Tay trái buông xuôi, rước người tu Tịnh Độ vãng sanh lên nước Cực Lạc; Quần áo mặc 04 mầu đẹp rực rỡ: Vàng – Xanh. Hồng – Trắng.

– Bên phải: Bồ Tát Quán Thế Âm; Tay phải cầm bình nước Cam Lồ, đưa ra trước, miệng bình chúc xuống; Tay trái cầm cành Dương Liễu, đưa lên ngang vai.

– Bên trái: Bồ Tát Đại Thế Trí; Tay phải cầm hạt Minh Châu, đưa ra ngang ngực; Tay trái cầm cành hoa sen.

Kinh tu:

Có hai Bộ kinh:

💥Vô Lượng Thọ

💥Vô Lương Quang

Cách tu:

💥Niệm câu ‘’Nam Mô A Di Đà Phật’’;

💥Làm Phước Thiện thật nhiều.

Thành tựu cao nhất:

💥Tu theo Tịnh Độ cốt để thành Tiên; Vãng sanh lên nước Cực Lạc.


THEO PHÁP MÔN NIỆM CHÚ – MẬT CHÚ TÔNG (05)

5. Pháp môn Niệm Chú:

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi tay bắt ấn Chuyển Pháp Luân, là để Điện từ Âm – Dương trong tay của Đức Phật phát ra đến Ban Quản lý Trời Tứ Thiên Vương giữ kho Hạt Chân Như dạy Công thức tu Pháp môn Niệm Chú.

Ban này nhận được tín hiệu nên gửi xuống cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Hạt Chân Như dạy Công thức tu Pháp môn Niệm Chú.

💥 Vị Phật Quá khứ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương ngồi bên phải Đức Phật Thích Ca; hai tay bắt Ấn Nhất Thiết Trì Chú Thủ Ấn, đây là Pháp môn nhờ các vị Thần ở Trái Đất tìm những cây hay lá có tính Dược cao trị bệnh.

💥 Vị Phật Thần Trí Tiệt Vương ngồi bên trái Đức Phật Thích Ca hai tay bắt Sinh Diệt Tuệ Thủ Ấn báo cho Đức Phật biết Pháp môn này là tìm hiểu những cây hay lá có tính Dược cao để trị bệnh; báo cho Đức Phật biết Pháp môn này dạy người tu làm Thầy thuốc.

Phong cách Thờ:

💥Chính giữa:  Đức Phật Thích Ca Mâu Ni; Hai tay bắt thủ ấn ‘’Chuyển Pháp luân’’.

💥Bên phải: Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương; Hai tay bắt “Nhất Thiết Trì Chú Thủ Ấn”

💥Bên trái: Đức Phật Thần Trí Tuyệt Vương; Hai tay bắt “Sinh Diệt Tuệ Thủ Ấn”

Kinh tu:

Lấy các câu Thần chú trong 3 quyển Kinh Đại Thừa, gồm:

💥Kinh Thủ Lăng Nghiêm, trị bệnh vong nhập xác.

💥Kinh Dược Sư, trị bệnh thân tứ đại.

💥Kinh Đại Bi, trị bệnh thân buồn rầu.

Cách tu:

💥Niệm câu thần chú khi phát hiển linh là hết bệnh.

Thành tựu cao nhất:

💥Tu theo Pháp môn Mật Chú cốt để thành Thần; Còn sống: làm Thần y trị bệnh

💥Khi chết: làm Thần thừa hành.


PHÁP MÔN THIỀN TÔNG – NHƯ LAI THANH TỊNH THIỀN (06)

✨6. Pháp môn Thiền Tông:

Đây là Pháp môn Khoa học Vật lý; Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi giữa tay cầm cành Hoa Sen đưa lên ngang vai, để cho người Hành theo Pháp môn Khoa học Vật lý này nhìn; người nào nhìn Hoa Sen búp mà nở ra thì người này thấy bằng Phật Nhãn, gọi là Ngộ Đạo.

💥 Vị Bồ Tát vă Thù Sư Lợi ngồi trên lưng con Sư Tử lông vàng, bên tay phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni; tay phải Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cầm cây kiếm bén đưa lên tư thế chặt; tay trái Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cầm con số 16, tượng trưng 16 Tánh của mỗi con Người.

💥 Vị Bồ Tát Phổ Hiền ngồi trên lưng con Voi Trắng sáu ngà, bên tay trái của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni; tay phải và tay trái của Bồ Tát Phổ Hiền cầm quyển Huyền Ký của Đức Phật Bí mật truyền theo Dòng Thiền Tông, để đến đời Mạt Thượng Pháp nhờ Long Nữ ở Đất Rồng của Nước Rồng cho Công bố ra; để những Người có tần số Điện từ Dương thật cao họ tìm đến học Công thức tìm Hạt Công đức mang trở về Phật Giới ăn, để Kim Thân Phật siêu nhỏ của họ lớn lên thành Kim Thân Phật lớn.

Phong cách Thờ:

💥Chính giữa:  Đức Phật Thích Ca Mâu Ni; Tay cầm cành hoa sen “Kiểm Thiền”.

💥Bên phải: Bồ tát Văn Thù Sư Lợi: Tay phải cầm thanh kiếm “Tư thế chặt” ; Tay trái cầm số 16 “Tượng trưng Tánh người”.

💥Bên trái: Bồ tát Phổ Hiền: Hai tay cầm Huyền ký “Dạy sự thật trong Tam giới và Càn khôn Vũ trụ”.

Kinh đọc:

💥11 quyển sách do Chùa Thiền Tông Tân Diệu xuất bản.

Giải Thoát:

💥Học quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông

💥Quyển Giáo Lý chưa xuất bản.

Thành tựu cao nhất:

💥Giác ngộ: hiểu biết sự thật trái đất, con người, vạn vật

💥Giải thoát: trở về Phật giới.

Trên đây là tóm tắt sáu Pháp môn Tu và Hành của vị Phật dạy nơi Thế Giới Nhân – Quả, do sức hút Vật chất và sức hút Vật lý của Điện từ Âm – Dương nơi Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này.

(Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật – Đặc Biệt )

 Video: Trích đoạn

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *