Kinh - KệThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Kinh tiễn Phật gia Thiền Tông

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

✍️ Mục lục: Kinh Tụng theo Pháp môn Thiền Tông

PHẨM THỨ CHÍN: KINH TIỄN PHẬT GIA TRỞ VỀ PHẬT GIỚI

Bài kinh tiễn Phật gia Thiền Tông trở về Phật giới, khi tập Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông được công bố ra ngày 14-5-2017, để làm chuẩn.

Giọng Miền Bắc

Giọng Miền Nam

Kinh tiễn Phật gia Thiền Tông.. về Phật giới

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính bạch Đức thế tôn: Chúng con là Ban Quản Trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, xin đọc bài kệ này để tiễn Phật gia Thiền Tông … trở về Phật giới. Kính xin Đức Thế Tôn và Mười phương Chư Phật chứng minh.

Trước khi đọc bài kệ, Chúng con xin:

🙏 DÂNG HƯƠNG:

Khói hương khắp bầu trời xanh
Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành
Trên khói hươngbay  này xin Phật ngự
Chứng cho đệ tử tấm lòng thành. 🔔

🙏 LỄ PHẬT:

Kính lạy Phật từ bi cứu thế
Đem đạo Thiền phổ tế chúng sanh
Trần gian biết nẻo tu Thiền
Nhờ tâm thanh tịnh quang minh soi đường. 🔔

🙏 LỄ PHÁP:

Kính lạy Pháp là phương giải thoát
Gốc tu thiền chánh pháp ngày xưa
Nhiều người giác ngộ có thừa
Vì đã biết được quê xưa của mình. 🔔

🙏 LỄ TĂNG:

Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật
Hạnh Tăng vô nhất vật thanh bần
Tự mình giác ngộ lý chân
Giúp người giác ngộ trọn phần Thiền Tông. 🔔

🙏 TÔN KÍNH PHẬT BẢO:

Phật là Đấng tối cao giác ngộ
Lập đạo thiền tế độ chúng sanh
Luật nghiêm giới cấm ban hành
Là người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu. 🔔

Cõi trần thế mịt mù tăm tối
Biết đâu là đường lối thoát thân
Đầu tiên một bậc siêu nhân
Cất mình thoát tục bước chân lìa đời. 🔔

Đây đệ tử là người mong mỏi
Dứt trần duyên theo dõi học hành
Kính dâng một tấm lòng thành
Phụng thờ Đức Phật đạo thiền cao siêu. 🔔

🙏 TÔN KÍNH PHÁP BẢO:

Pháp của Phật giáo điều chánh lý
Theo Thiền Tông học pháp tu thiền
Ba y một thất tùy duyên
Pháp môn Thanh tịnh hữu duyên rõ lời. 🔔

Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự
Được trở về Phật giới an nhàn
Sống trong thanh tịnh dễ dàng
Thiền Tông thanh tịnh mở đàng huyền môn. 🔔

Lời dạy pháp hùng hồn cảnh tỉnh
Giúp chúng sanh hết bệnh hôn trầm
Quý thay diệu pháp thậm thâm
Chúng con hết dạ thành tâm tu thiền. 🔔

🙏 TÔN KÍNH TĂNG BẢO:

Tăng là các nhà sư thanh tịnh
Tâm thể không không chẳng dính bụi trần
Ly gia cắt ái khinh thân
Dứt trừ bản ngã lãnh phần độ sanh. 🔔

Tăng là người thừa hành Phật Pháp
Đem đạo thiền dạy khắp thế gian
Hồng trần đám lửa cháy lan
Nước mưa thiền học xối tràng tắt ngay. 🔔

Chư Thánh Tăng công dày vô hạn
Độ chúng sanh không quản ngọc nhằn
Đội ân cảm đức không ngằn
Chúng con thờ kính lễ hằng dám sai. 🔔

🙏 CÚNG DƯỜNG TAM BẢO:

Kính lạy Phật Pháp Tăng Tam Bảo
Chứng lòng con hiếu thảo cúng dường
Của này vốn của thiện lương
Chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. 🔔

Nay phát nguyện lòng thành dâng cúng
Xin ơn trên hưởng dụng chứng minh
Nguyện cầu tất cả chúng sinh
Tu theo Thiền học không còn trầm luân. 🔔

Thiền Tông Phật dạy con mừng
Mừng vì sinh tử đã dừng với con
Chúng con nhất quyết lòng son
Quyết tu thanh tịnh không còn trầm luân. 🔔

Hiện tại Chúng con biết dừng
Không theo vật chất luân hồi dừng ngay
Hôm nay tại bàn thờ ngài
Kính xin Đức Phật nhận ngay lời này. 🔔

Chúng con kính nguyện tại đây
Thiền Tông Đức Phật tại đây lưu truyền
Chúng con nguyện dứt các duyên
Tu theo thiền học không còn trầm luân. 🔔

Hôm nay thật sự con mừng
Không theo vật chất luân hồi dừng ngay
Pháp môn Thiền Tông của ngài
Chúng con kính nguyện xin ngài chứng minh. 🔔

Chúng con cố gắng giữ gìn
Pháp môn thiền học ở cùng Chúng con
Chúng con nhất quyết lòng son
Cố gắng gìn giữ để còn mai sau. 🔔

Chúng con thệ nguyện với nhau
Pháp môn thiền học không sao phai mờ
Thiền Tông chân chánh con thờ
Kính xin Đức Phật nhận lời Chúng con. 🔔

Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con xin đọc bài kệ này để tiễn Phật Gia … trở về Phật Giới:

Thuở xưa tánh Phật vào đây
Mượn thân tứ đại nên gây luân hồi
Thiền Tông công bố ra rồi
Phật gia là người trợ giúp phổ ra. 🔔

Thế giới vật lý ta bà
Không ai thoát được vượt qua luật này
Phật gia là người đứng xây
Thiền Tông Tân Diệu tại đây lưu truyền. 🔔

Phổ đi khắp chốn các miền
Giáo pháp nguồn thiền của Phật Thích Ca
Phật gia góp sức phổ ra
Tuyệt ý Phật Đà là pháp Thiền Tông. 🔔

Thiền Tông phổ khắp núi sông
Nhiều người giác ngộ Thiền Tông Đất Rồng
Công đức thật lớn là công
Phật gia là công hàng đầu. 🔔

Chúng con ghi nhận công sâu
Hồi hướng công này Phật gia
Rời bỏ thế giới ta bà
Trở về Phật giới là nhà quê xưa. 🔔

Luân hồi sinh tử dây dưa
Giờ đây dã dứt sớm trưa an nhàn
Về nơi Phật giới bình an
Là nơi quê cũ an nhàn thảnh thơi. 🔔

Thế giới vật lý luân hồi
Trở về Phật giới thảnh thơi miên trường
Ở trong thế giới đau thương
Không an mà lại phải vương nghiệp trần. 🔔

Thế giới vật lý muôn phần
Tạo ra nhân quả đường trần phải đi
Muốn lìa sanh tử phải thì
Không tạo nhân quả làm chi luân hồi. 🔔

Thế giới vật lý bỏ rồi
Con đường sanh tử hết rồi với ta
Thiền Tông của Phật Thích Ca
Dạy cho nhân loại thoát ra luân hồi. 🔔

Thế giới vật lý luôn trôi
Là đường sanh tử phải thôi không màng
Bỏ đi những chuyện thế gian
Về nơi Phật giới an nhàn thảnh thơi. 🔔

Thiền Tông phổ biến khắp nơi
Ai muốn giải thoát tu thời Thiền Tông
Thiền Tông đang ở Nước Rồng
Giúp người giải thoát nội trong đời này. 🔔

Hãy nghe lời dạy của Thầy
Không dính vật chất là đây được về
Thiền Tông xóa sạch u mê
Mở ra Phật nhãn là về quê ta. 🔔

Phật tánh thanh tịnh của ta
Tạo nhiều công đức là ta được về
Nhưng ta phải rõ đường về
Nhìn thấy sáng rực là quê của mình. 🔔

Phật giới trong cảnh sáng trưng
Điện từ Quang ấy là vừng mênh mông
Ở trong Phật giới ba không
Không buồn không giận cũng không não phiền. 🔔

Người sống thế giới đảo điên
Muốn về Phật giới là miền quê xưa
Chỉ cần thanh tịnh sớm trưa
Có nhiều công đức là về được ngay. 🔔

Ở trong sanh tử trần ai
Là phải sanh tử không ai thoát trần
Vật lý thế giới dương trần
Quy luật nhân quả kiềm chân mọi người. 🔔

Muốn lìa nhân quả phải thôi
Thôi đi tất cả luân hồi bỏ ta
Đây là lời Phật Thích Ca
Tuyệt ý Phật Đà bí mật Thiền Tông. 🔔

Muốn về Phật giới phải không
Không dính không mắc ở trong dương trần
Thiền Tông Phật dạy đôi phần
Phải sống thanh tịnh là phần của ta. 🔔

Ngày xưa Đức Phật Thích Ca
Dạy cho nhân loại thoát qua luân hồi
Tất cả vật chất nên thôi
Thôi đi tất cả luân hồi bỏ ta. 🔔

Chỉ cần thanh tịnh là ta
Vượt qua vật chất là ta trở về
Quê xưa chốn cũ là quê
Bể tánh thanh tịnh là quê vĩnh tường. 🔔

Vĩnh tường không có đau thương
Hằng sa chư Phật vĩnh trường sống đây
Phật gia đã hiểu chỗ này
Được về quê cũ ơn này Thích Ca. 🔔

Quản trị Tân Diệu trình ra
Nhà xưa quê cũ Thích Ca chỉ về
Phật gia nay đã được về
Về nơi quê cũ là quê vĩnh hằng. 🔔

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật gia danh …..
Hết duyên sống ở trần duyên người đời
Trở về Phật giới nghỉ ngơi
Không còn luân chuyển để đời an vui. 🔔

Thiền Tông Phật dạy bỏ tôi
Vì tôi là ngã nên đời phải luân
Phật gia đã tu chữ dừng
Dừng hết tất cả là dừng tử sanh. 🔔

Thế giới vật chất đua tranh
Đua tranh mà được tử sanh đi hoài
Giong ruỗi khắp chốn trần ai
Quy luật vật lý không tài thoát ra. 

Lòng từ của Phật Thích ca
Hai năm thế kỷ dạy ra pháp thiền
Phật gia là người đại duyên
Phụ giúp truyền thiền của Phật Thích Ca. 🔔

Hôm nay dời khỏi ta bà
Về nơi Phật giới là nhà ngày xưa
Phật gia công đức đã thừa
Về nơi Phật giới quê xưa của mình. 🔔

Thiền Tông Phật dạy huyền linh
Người có công đức là mình về quê
Quê xưa Phật giới là quê
Người có công đức về quê Niết Bàn. 🔔

Thế giới vật lý không an
Như trong nhà lửa mà an bao giờ
Thiền Tông dạy thoát trần nhơ
Trở về bể tánh trần nhơ không còn. 🔔

Thiền Tông ở tại lòng con
Nay con quyết trí lòng con quyết gìn
Chư Phật trợ giúp người gìn
Pháp môn thiền học đưa mình thoát thân. 🔔

Thoát thân ra khỏi dương trần
Về nơi quê cũ hết phần tử sanh. 🔔🔔🔔

🙏🙏🙏 Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần) 🔔🔔🔔


🙏 AN TÁNG PHẬT GIA THIỀN TÔNG…

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Đức Thế Tôn:
Chúng con xin trì tụng kinh này để an tang tứ đại Phật gia Thiền Tông ….Kính xin Đức Thế Tôn và Mười phương Chư Phật chứng minh.

🙏 KHAI KINH KỆ:

Lời thuyết của Phật rất cao sâu
Tỷ đời triệu kiếp con tìm cầu
Hôm nay nghe được Thế Tôn dạy
Rõ nghĩa Như Lai rất nhiệm mầu.

🙏 AN TANG TỨ ĐẠI PHẬT GIA THIỀN TÔNG…

Đời người như một giấc mơ
Trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay
Tuần hoàn vũ trụ chuyển xoay
Chết về sống ở xưa nay nẽ thường. 🔔

Hương, đăng, hoa, quả cúng dường
Nguyện cầu Tam Bảo Mười Phương chứng lòng
Hôm nay ta hãy đồng thời
Đưa người nhẹ bước về nơi Phật đường. 🔔

Cũng vì bác ai lòng thương
Cầu cho Phật gia về nương Bồ Đề
Xa lìa biển khổ tối mê
Tam đồ lục đạo mà về quê hương. 🔔

Dứt lìa sanh tử vấn vương
Ở nơi thanh tịnh an khương đời đời
Vậy nên đây có đôi lời
Nhắc người bóng cũ nay thời biệt ly. 🔔

Cảnh đời lắm nỗi sầu bi
Tình ân phụ mẫu nay thời cách xa
Cảnh đời như bóng phù hoa
Tình thâm huynh đệ phải xa nơi này. 🔔

Cảnh đời nào khác chòm mây
Tình chồng nghĩa vợ hôm nay xa lìa
Cảnh đời như bọt nước kia
Tình thương cho mấy cũng lìa với nhau. 🔔

Cảnh đời như gió thổi mau
Tình thương con cháu thế sao cũng lìa
Cảnh đời như bể dâu kia
Tình bằng cố hữu cũng chia đôi đường. 🔔

Cảnh đời như thể bọt sương
Tình thâm quyến thuộc cũng thường cách nhau
Cảnh đời như đá mài dao
Cả hai mòn hết không nào bền lâu. 🔔

Cảnh đời như lửa đốt dầu
Cháy mau thì hết chớ đâu còn hoài
Cảnh đời nghĩ cũng bi ai
Khác nào hoa nở dồi mai hoa tàn. 🔔

Cảnh đời khó nỗi thở than
Khác nào một đám rừng hoang mịt mù
Cảnh đời vì bởi không tu
Nên đường sanh tử nu bù bao quanh. 🔔

Cảnh đời như gã bộ hành
Đeo theo vật chất khó lìa lợi danh
Cảnh đời như biển nước xanh
Gió cuồn sóng cuộn mé gành lao xao. 🔔

Cảnh đời như giấc chiêm bao
Như làn điện chớp khác nào tiếng vang
Cảnh đời như đống tro tàn
Giống như giã tràng xe cát biển đông. 🔔

Cảnh đời như thể mật ong
Thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em
Cảnh đời nhìn kỹ mà xem
Khi về Âm Cảnh nào đem món gì? 🔔

Cảnh đời là khối hiệp ly
Nay dời mai đổi theo thì thời gian
Hồi nào ở chốn đền vàng
Bây giờ gởi sác đồng hoang một mình. 🔔

Hồi nào mắt đẹp mày xinh
Bây giờ một đống thịt sình mà thôi
Hồi nào đi đứng nằm ngồi
Bây giờ yên lặng như trồi cây khô. 🔔

Hồi nào trang điểm khôi ngô
Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài
Hồi nào tình bạn bắt tay
Bây giờ cắt đứt làm hai con đường. 🔔

Hồi nào mền, nệm, gối, giường
Bây giờ dứt bỏ thảm thương vô cùng
Hồi nào xưng bá xưng hùng
Bây giờ nhắm mắt mà chui xuống mồ! 🔔

Hồi nào lên xuống ra vô
Bây giờ yên lặng như đồ bất tri
Hồi nào ứng cử khoa thi
Bây giờ sao dứt mà đi cho đành. 🔔

Hồi nào ham lợi tham danh
Bây giờ một đám cỏ xanh nấm mồ
Hồi nào du lịch giang hồ
Bây giờ ở chốn đồng khô bạt ngàn. 🔔

Hồi nào trau ngọc chuốt vàng
Bây giờ một đống xương tàn rũ da
Hồi nào múa hát đàn ca
Bây giờ lìa bỏ cách xa xóm làng. 🔔

Hồi nào kiệu phụng lầu vàng
Bây giờ mặt biển sóng tràn nhấp nhô
Hồi nào anh chị chú cô
Bây giờ chẳng thấy ra vô bóng hình. 🔔

Hồi nào chồng con của mình
Bây giờ hai ngả thình lình cách xa
Hồi nào mẹ mẹ cha cha
Bây giờ bóng đã khuất qua xế rồi. 🔔

Hồi nào tớ chủ quân tôi
Bây giờ như nước mà trôi giữa dòng
Hồi nào bác thím em chồng
Bây giờ cách biệt hết mong được gần. 🔔

Hồi nào yểm cựu nghinh tân
Bây giờ chỉ thấy mộ phần thiết tha
Cảnh đời cách biệt thiên ma
Huỳnh tuyền choán lộ phải qua một lần. 🔔

Ở trong cảnh thế dương trần
Dầu cho vua chúa quan dân sang hèn
Hạng nào như thế bóng đèn
Hết tim thì tắt một phen mịt mù. 🔔

Dầu cho kẻ trí người ngu
Kẻ khôn người dại hình thù nhỏ to
Rốt rồi cũng táng một gò
Của trần để lại chẳng cho đem về. 🔔

Có gì trìu mến ham mê
Đeo theo vật chất nghiệp nghề mà chi
Hết rồi cũng bỏ mà đi
Nghĩ ra lắm nỗi sầu bi dập dồn. 🔔

Tiếng kêu ơi hỡi hương hồn
Cảnh đời nay biển mai cồn tỉnh chưa?
Tỉnh dồi dứt mối say sưa
Thì là có Phật dước đưa qua liền. 🔔

Do hồi còn sống sanh tiền
Tạo nhiều công đức gia điền khắp nơi
Bây giờ an hưởng vui chơi
Vì khi còn sống mình thời biết tu. 🔔

Cho nên mới được võng dù
Không còn trăn trối ngục tù trần lao
Dứt lìa sanh tử đớn đau
Ở nơi Phật giới ra vào thảnh thơi. 🔔

Chẳng còn nghĩ đến việc đời
Cõi trần giả tạm vốn thời đổi thay
Nếu như muốn vậy hôm nay
Phải tạo công đức ngày mai đặng nhờ. 🔔

Biết rằng phải ngộ thiền cơ
Mau mau nhẹ gót qua bờ sông mê
Khi nào bỏ thế về quê
Thì là có Phật dựa kề một bên. 🔔

Rước đem về đến cõi trên
Hưởng phần thanh tịnh vững bền dài lâu
Đôi lời kính nguyện mong cầu
Nhờ chư Phật rước Phật thâu tánh về. 🔔

Thoát vòng biển khổ sông mê
Tam đồ lục đạo dựa kề hoa sen
Nhìn xem thấy dõ bóng đèn
Quang minh rạng chói một phen sáng lòa. 🔔

Nguyện cầu với Đức Phật Đà
Từ bi cứu độ cho mà Phật Gia
Trở về Phật giới bao la
Là nơi quê cũ của mà Phật gia… 🔔

🙏🙏🙏 Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần) 🔔🔔🔔

🙏 NGUYỆN CẦU CHO PHẬT GIA THIỀN TÔNG …

Một lòng khấn nguyện Phật ngài
Cầu về Phật giới cho Ngài Phật gia
Phật gia ở cõi ta bà
Luân hồi nhiều kiếp nay đà về quê. 🔔

Chúng con cầu nguyện đường về
Mười phương chư Phật dước về nhà xưa
Thế giới vật lý dây dưa
Thiền Tông khai mở nên đưa về nguồn. 🔔

Chúng con kính nguyện luôn luôn
Phật gia về nguồn để hết trầm luân
Quản trị Chúng con biết dừng.
Thiền Tông Phật dạy con dừng được ngay. 🔔

Chúng con kính nguyện Như Lai
Trợ giúp Phật gia… được quay trở về
Xa lìa cõi mộng về quê
Quê xưa chốn cũ là quê Niết Bàn. 🔔

Niết Bàn thanh tịnh thênh thang
Là nơi an nhàn chư Phật sống yên. 🔔

🙏 HỒI HƯỚNG CHO PHẬT GIA…

Phẩm kinh con mới tụng rồi
Nguyện đem công đức cho thời Phật gia
Phật gia công đức bao la
Là phần quyết định để về nhà xưa. 🔔

Chúng con chợ giúp tiễn đưa
Phật gia … được đưa về nguồn
Chúng con kính nguyện luôn luôn
Chư Phật chợ giúp về nguồn thảnh thơi. 🔔🔔🔔

🙏🙏🙏 Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần) 🔔🔔🔔

✍️ Mục lục: Kinh Tụng 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *