Bí Kíp Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Quy luật Nhân – Quả – Luân hồi

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc… Tháng 08/2021 loạt video Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật đầu tiên đã được xuất bản và các Video của Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam cho đến nay.  Xin trân trọng giới thiệu.

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Kinh Vô Tự – Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật Lý Thiền Tông

⭐️ Càn khôn Vũ Trụ và Phật Giới 👉  Xem
⭐️ Tam Giới – Hệ Mặt Trời👉  Xem
⭐️ Địa Giới và Trái Đất 👉  Xem
⭐️ Đạo ở Trái Đất 👉  Xem
⭐️ Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam 👉  Xem
⭐️ Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông👉  Xem
⭐️ Chùa Thiền Tông Tân Diệu 👉  Xem

✍️ Mục lục: Quy luật Nhân – Quả – Luân hồi

⭐️ Quy luật Nhân – Quả – Luân hồi 👉  Xem
⭐️ Cái Ngu của con Người 👉  Xem


👉Ai Thực thi Nhân – Quả? Nhân – Quả do đâu mà có?

🌟 Chúng ta phải hiểu Ba phần như sau:

Thứ nhất: ở Trái Đất này là Trái Đất tự sanh ra Nhân – Quả.

Thứ hai: con Người gieo Nhân Hạt gì, thì sanh ra Quả nấy.

Thứ ba: con Người hành động gì thì có Quả nấy.

Đây là Quy luật Nhân – Quả có ở Trái Đất Do, sức hút Vật lý của Điện từ Âm Dương tự nhiên phát sanh ra Nhân – Quả, chứ không có ai tạo ra.

Cũng nên biết ở Trái Đất này có năm (5) Hạt Đức, mỗi Hạt Đức sử dụng cho mỗi nơi, nhưng chỉ áp dụng cho con Người thôi.

Ví dụ như:

Nhân – Quả một: con Người nào tìm được Hạt Công đức, sau khi chết được vị Thần Quản lý người đó giao cho Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên, tổ chức hành Lễ tiễn trở về Phật Giới thành Phật. Đây là Nhân – Quả của con Người tìm được Hạt Công đức Nhân – Quả.

Nhân  Quả hai: con Người nào tìm được Hạt Nghiệp Phước Đức Dương; sau khi chết được vị Thần Quản lý người đó, giao cho Ban Thần Thực thi Nhân – Quả Tổ chức hành Lễ, tiển lên Tam Giới vui chơi Du lịch. Đây là Nhân – Quả của con Người tìm được Hạt Nghiệp Phước Đức Dương.

Nhân – Quả thứ ba: có người nào mà tìm được Hạt Nghiệp Phước Đức Âm; sau khi chết thì được vị Thần Quản lý người đó giao cho Ban Chúa Quản lý Tiền tài, Danh lợi, Địa vị tạo điều kiện cho làm giàu, hay làm quan ở Trái Đất này. Đây là Nhân – Quả của con Người tìm được Hạt Nghiệp Phước Đức Âm.

Nhân – Quả bốn: con Người nào tìm được Hạt Nghiệp Ác Đức; sau kia chết thì được vị Thần Quản lý người đó, giao cho Ban Thần Thực thi Nhân – Quả cho làm Hoa Báo hay cho xuống Địa Ngục. Đây là Nhân – Quả thứ tư của con Người tìm được Hạt Nghiệp Ác Đức.

Nhân – Quả thứ năm: con Người nào tìm được Hạt Nghiệp siêu Ác Đức; sau khi chết được vi Thần Quản lý người đó giao cho Ban Thần Thực thi Nhân – Quả cho vào Hầm lửa lớn sống, để không còn khả năng trở lại làm Người nữa. Đây là Nhân – Quả thứ năm của người tìm được Hạt Nghiệp siêu Ác Đức.


🌟Nhân – Quả và Tu thành Phật

Nói về Nhân – Quả thì có hai cách giải thích:

Theo cách giải thích thứ nhất: thì Nhân có nghĩa là Hạt, Quả là Trái.

💥Ví dụ: trồng Hạt gì thì sẽ ra Quả nấy.

Theo cách giải thích thứ hai: thì Nhân chính là Nguyên nhân làm gì, thì có Kết quả của việc làm đó.

💥Ví dụ: như anh xây nhà thì sẽ thành cái nhà; còn anh trồng cây gì thì sẽ lên cây đó; hoặc anh làm việc ác thì anh sẽ gặp điều ác; còn anh ở hiền thì anh sẽ gặp lành.

Cái gì tạo ra Nhân – Quả thì đây là Quy luật Tự nhiên của Sức hút Thế Giới Vật chất và Thế Giới Vật lý của Điện từ Âm – Dương tại nơi Trái Đất Âm – Dương này.

Người Thực thi Nhân – Quả là do Ban Thần Quản lý Trái Đất Thực thi.

Ý thứ ba có thể thay đổi Nhân – Quả xấu thành tốt được hay không? thì Nhân – Quả đã tạo ra rồi thì không thể thay đổi được.

💥Ví dụ: anh tạo ra Nhân – Quả xấu rồi thì anh phải trả Nhân – Quả xấu đó.

💥Còn nếu như anh không muốn trả cái Nhân – Quả xấu thì anh phải làm sao tìm cho được Hạt Công đức và mang trở về Phật Giới; khi anh vào trong ống Trung tâm Vận hành Luân hồi thì Nhân – Quả xấu này sẽ được hút trở lại Trái Đất Âm – Dương và trở lại bản chất của nó là Điện từ Âm.

Ý thứ tư: anh hỏi qua cơn Bĩ cực đến hồi Thái lai; câu này đơn giản lắm Có nghĩa là hết thời Khổ thì sẽ đến thời Sướng vậy thôi.

Ý thứ năm: tại sao nói nếu tu thì sẽ bị Nhân – Quả rất nặng nề? phải hiểu tu có nghĩa là sửa; vậy thì ở Trái Đất này này chúng ta sửa cái gì? hay là Thân của chúng ta Tánh Người của chúng ta thì chúng ta phải sửa cái gì đây? mình phải biết là mình có sửa được Trái Đất này hay không?

💥Trái Đất này thì nặng khoảng 60 tỷ tấn và di chuyển trong Bầu Hoàn Đạo 1 của hệ Mặt Trời; trong một giờ di chuyển thì Trái Đất sẽ đi được khoảng gần 1.800 cây số.

💥Vậy thì với cái trọng lượng và tốc độ di chuyển như vậy thì chúng ta có thể sửa được hay không? Đương nhiên là mình không thể nào sửa được nếu chúng ta sửa được Trái Đất thì như vậy là mình ngu hay là mình khôn.

Còn Thân của mình thì mình có sửa được hay không? Đương nhiên là chúng ta cũng không thể sửa được Thân của mình.

Còn Tánh của mình thì có sửa được không? về phần Tánh thì chúng ta có thể sửa được, với điều kiện là mình phải biết được là mình có 16 thứ trong Tánh của mình; và biết trong 16 thứ Tánh này là do ai trợ giúp và mình có đồng ý làm theo những vị trợ giúp này hay không?

💥Nếu đồng ý thì họa may sửa được; còn không đồng ý mà mình đi sửa Tánh của mình thì kể như là mình chết chắc.

💥Còn nếu như mình không biết Tánh của mình là gì? mà đem ra sửa thì mình phải sửa làm sao? điều này là mình khôn hay là mình ngu.

Còn muốn thành Phật thì có cần phải tu hay không? muốn thành Phật thì mình không tu gì cả, mà mình chỉ cần làm ba việc như sau:

💥Thứ nhất là mình phải làm sao tìm được cái Hạt Công đức cho thật nhiều.

💥mình phải học cho rõ thông đường trở về Phật Giới.

💥Cuối cùng là mình phải làm sao để cho vị Thần Quản lý mình đưa mình đến cái nơi hành lễ và tiễn mình trở về Phật Giới, thì mình mới thành Phật được.


🌟Các loại Nghiệp

Nghiệp là do tích lũy những Suy nghĩ và Hành động của mình từ nhiều Đời trước ở trong Tàng thức của mỗi con Người..

Nghiệp thì gồm có năm loại:

💥Một là Nghiệp ở trong Gia đình.

💥Hai là Nghiệp Phước đức Âm.

💥Ba là Nghiệp Phước đức Dương.

💥Bốn là Nghiệp Ác đức.

💥Năm là Nghiệp siêu Ác đức.

Nghiệp thì được lưu ở trong Tim tức là Tâm của mỗi con Người.

Làm cách nào để đoạn chấm dứt những Nghiệp xấu một cách nhanh nhất, thì chuyện này dễ như là ăn cơm.

💥Chỉ cần nhét vào Như Lai tàng của mình vài Hạt Công đức thì Nghiệp xấu nó sẽ không hiện lên được.

💥Khi trở về Phật Giới vào ống Trung tâm Vận hành Luân hồi thì những Nghiệp Ác đức này sẽ bị hút trở lại Điện từ Âm của Trái Đất.

Công đức thì không thể gọi là Nghiệp Công đức được; mà phải gọi là Hạt Dinh dưỡng Công đức.

💥Hạt này sẽ dành cho Kim Thân Phật siêu nhỏ ăn để trở thành là Kim Thân Phật lớn.


🌟 Nghiệp Phước đức Dương

Trung Ấm Thân khi mà đi lên Trời Du lịch thì được gọi là hưởng Nghiệp Phước đức Dương; cái Nghiệp Phước đức Dương này là những Hạt Chân như Dinh dưỡng để mà các vị Trời ăn.

Trung Ấm Thân nào muốn lên Trời Du lịch vui chơi thì phải có Hạt Nghiệp Phước đức Dương thật là nhiều; thì vị Thần Quản lý người đó mới giao cho Ban Thần Thực thi nhân cho người đó lên Trời Du lịch và vui sướng, sướng như là Tiên vậy.

Ở 39 Hành tinh ở trên Trời đều có bốn nơi để Du lịch như là:

💥Đầu tiên là ở Thiên Đàng, thì tức là ở ngoài đường ở trên Trời.

💥Kế tiếp là Thiên Gia, tức là ở trong nhà dân ở trên Trời.

💥Rồi đến Thiên Phủ, tức là ở trong nhà Quan ở trên Trời.

💥Cuối cùng là Thiên Cung, tức là ở trong cung Chúa ở trên Trời.

Mỗi nơi sẽ có chi phí khác nhau.

Nếu như muốn đi Du lịch trên Trời thì phải qua các cái thủ tục như sau:

Đầu tiên vị Thần Quản lý Trung Ấm Thân của người này xem Bảng điện trước ngực người này; xem có bao nhiêu Hạt Nghiệp như là:

💥Hạt Công đức có hay không.

💥Nghiệp Phước đức Dương có bao nhiêu Hạt.

💥Nghiệp Phước đức Âm có bao nhiêu Hạt.

💥Hạt Nghiệp Ác đức có bao nhiêu Hạt.

💥Nghiệp siêu Ác đức có hay không.

Nếu như mà Hạt Công đức không có; Hạt Nghiệp siêu Ác đức không có; mà có Hạt Nghiệp Phước đức Dương thật nhiều hơn là Hạt Nghiệp Phước đức Âm; thì vị Thần Quản lý Trung Ấm Thân của người này mới nói đến chuyện cho người đó đi Du lịch ở trên Trời.

Khi tiêu chuẩn Du lịch trên Trời đã đạt được rồi; thì Trung Ấm Thân của người này mới được vị Thần Quản lý đưa đến Ban Chúa kiểm soát Nghiệp Phước đức Dương của Trung Ấm Thân của người này; khi Ban Chúa kiểm soát Nghiệp Phước đức Dương Trung Ấm Thân của người này làm xong thủ tục, xem coi có bao nhiêu Hạt Nghiệp Phước đức Dương.

Nếu như mà đủ Hạt Nghiệp Phước đức Dương để đi Du lịch ở trên Trời rồi, thì vị Thần Quản lý Trung Ấm Thân của người này mới đưa họ đến Ban phụ tá của Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu làm thủ tục Hành chính:

💥Đầu tiên là hỏi Trung Ấm Thân của người này Du lịch mấy nơi ở trên Trời; có học Đạo Giải Thoát hay không.

💥Kế đến là sẽ hỏi Trung Ấm Thân của người này Du lịch mỗi nơi bao nhiêu ngày.

Khi mà hỏi xong thì Trung Ấm Thân này sẽ được cấp Giấy Du lịch ở trên Thiên Giới; lúc đó thì vị Thần Quản lý mới dẫn Trung Ấm Thân của người này cầm cái giấy Du lịch trên Thiên Giới; đến Ban Thần Thực thi Nhân – Quả cho Trung Ấm Thân của người này lên Thiên Giới Du lịch.

Khi lên Trời Du lịch thì phải đến Hành tinh Dục Giới của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách ở Bầu Trời Dục Giới; để làm thủ tục nhập Thiên Giới Du lịch; ở đây có vị Trời Thừa hành dẫn đi các Hành tinh mà Trung Ấm Thân đã ghi danh để mà Du lịch.


🌟Cúng mở cửa Mà và 49 ngày

Không phải đến ngày thứ 49 thì mình Cúng mở cửa mả.

Thật ra đây là Phong tục khi chôn người chết được 3 ngày, thì mở cửa mả; đó là chủ trương ở trong Đạo Lão; được thực hiện bằng cái nghi thức là:

💥Họ sẽ cột chân con gà con và kéo con gà con này đi xung quanh cái gò mả ba vòng; thì lúc đó con gà con khi mà nó kêu lên thì người chết sẽ thức dậy; đây được gọi là chết ba ngày rồi Sống dậy.

💥Phần này thì các vị Đạo Cúng và Đạo Cầu thì sẽ thường áp dụng cái nghi thức này.

Còn 49 ngày thì đây là việc của trưởng Họ tộc, trong Dòng họ; áp dụng cho người không tu chết, còn ở trong Họ tộc; thì họ phải tuân theo Quy luật Nhân – Quả – Luân hồi trong Họ tộc.

Nếu Trung Ấm Thân nào mà không tuân thủ thì sẽ có hai con đường để họ lựa chọn:

💥Một là họ ra mồ mả ở, khi đến giờ ăn cơm thì họ sẽ được phép vào ăn cơm trong Gia đình; ăn xong rồi thì phải ra mồ mả ở, không được ở trong nhà.

💥Hoặc con đường thứ hai là họ phải đi theo Cô Hồn để dành giật thức ăn.

Còn nếu người tu thì đi theo Nghiệp của người tu, đi các nơi như sau:

💥Nếu tu mà lên Trời, nhưng không lên Trời được, thì sẽ xuống Địa Ngục hay là làm Hoa Báo.

💥Còn nếu tu để được làm con của Thánh, mà không được làm con của Thánh thì cũng phải đi xuống Địa Ngục, hay là làm Hoa Báo, hoặc không thì phải theo Cô Hồn, Các đảng để giành giật thức ăn.

Nếu như không Cúng mở cửa mả, thì việc này cũng không ảnh hưởng gì hết.

💥Con Người sống ở trên Trái Đất này, là do vị Thần Quản lý và Thực thi Nhân – Quả theo những suy nghĩ và việc làm của mình; còn chuyện Cúng hay Tu là do cái Tưởng của Tánh Người mà thôi.

Tập tục này bắt nguồn từ Đạo Lão được lập ra.

Đạo Phật thì Đức Phật có dạy 6 con đường đi và thành tựu như sau:

💥Đường đi số 1: Nếu như mình dụng công, tu hành cho thật đúng quyển Giáo Lý Pháp môn Tiểu Thừa; thì mình sẽ chứng được quả vị Thánh A La Hán, hay còn gọi là Thánh bất động.

💥Đường đi số 2: Cũng là dụng tu học cho hết quyển Giáo Lý Pháp môn Trung Thừa và Duy Thức học thì đi đến quả vị là thành Giảng sư Đạo Phật.

💥 Đường đi số 3: Dụng công tu để tìm hiểu Hữu dụng Vật chất cho thật đúng quyển Giáo Lý Pháp môn Đại Thừa, thì sẽ đạt đến quả vị là thành Kỹ sư Đạo Phật.

💥Đường đi số 4: Dụng công niệm các câu Thần chú, trong các quyển Kinh Đại Thừa mà phát ra Hiển linh, thì đi đến quả vị là thành Thần y Đạo Phật.

💥Đường đi số 5: Dụng công làm Phước thiện thật nhiều,mong muốn sau khi chết được đi lên Trời Du lịch; thì sau khi chết được Ban Thần Thực thi Nhân – Quả cho lên Thiên Giới vui chơi, như là được thành Tiên ở trên Trời Cực Lạc vậy.

Muốn học Đạo Giải Thoát cũng có nơi dạy Đạo Giải Thoát.

💥 Đường đi số 6: Dụng công ngồi học và biết hết quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam, để biết được Đường trở về Phật Giới cho thật rõ ràng.

  • Khi đó mình tìm được Hạt Công đức càng nhiều thì càng tốt; sau khi chết sẽ được Ban Thần Nghi lễ hành Lễ tiễn trở về Phật Giới để thành Phật.
  • Khi đó thì mình muốn đi đâu khắp trong Càn Khôn Vũ Trụ này cũng được.
  • Muốn vào Trái Đất nào, hay vào trong Tiên Giới nào trong các Hệ Mặt Trời cũng được.

🌟 Tam Đồ – Lục Đạo

Danh gọi Tam Đồ là gọi theo tiếng cổ ngữ rất xưa; có ý nghĩa như sau:

Tam là ba, Đồ là người; khi chết thành là Trung Âm Thân; ý nói con Người này khi còn sống mà tạo Nghiệp; mà sau khi chết nếu ở vào các tầng Địa Ngục hoặc theo Loài Ngạ Quỷ hay là ẩn vào các Loài Súc Sinh thì sẽ rất đau khổ.

🌟 Lục Đạo là sáu con đường đi rành riêng cho Người tu như sau:

Đường đi số 1: Người tu lên Trời, Du lịch và vui chơi; Người tu phải đem tiền của mình có Bố thí cho người nghèo thật nhiều; khi Bố thí cầu xin ông Trời sau khi con chết được lên Trời sống. Người tu nào mà thực hiện được vậy thì sau khi chết được Ban Thần Thực thi Nhân – Quả cho lên Trời vui chơi và Du lịch gọi là tu hưởng Nghiệp Phước đức Dương.

Đường đi số 2: Người tu nào muốn sau khi chết tái sanh làm người giàu sang; thì Người tu này phải đem tiền của mình có Bố thí cho người nghèo thật nhiều khi Bố thí phải cầu xin Tổ Tiên như sau:

Sau khi con chết xin được tái sanh lại làm người giàu sang phú quý; thì sau khi chết vị Thần Quản lý giao cho Ban Chúa Quản lý Tài sản giao cho Tổ Tiên Người tu này, tái sinh làm người giàu có; gọi là tu hưởng Nghiệp Phước đức Âm.

Đường đi số 3: Người tu thì phải biết cơ bản này: vào Đạo tu bịa ra chuyện Linh thiêng lừa đảo những người không biết, lấy tiền của những người này; Người tu tự tạo Nghiệp làm Hoa Báo.

Sau khi Người tu chết được Ban Thần Thực thi Nhân – Quả cho làm Hoa Báo để trả nợ gọi là tu Nghiệp làm Hoa Báo.

Đường đi số 3: Người tu phải biết cơ bản này: vào Đạo tu bày ra cúng đủ thứ để lừa đảo những người không biết; đây là Người tu tự tạo Nghiệp xuống Địa Ngục.

Do đó sau khi Người tu chết được Ban Thần Thực thi Nhân – Quả cho xuống Địa Ngục để đền tội gọi là tu Nghiệp xuống Địa Ngục.

Đường đi số 5: Người tu phải biết cơ bản này: vào Đạo tu để dạy người khác làm con Súc Sinh. Đây là Người tu tự tạo Nghiệp làm Súc Sinh.

Do đó sau khi Người tu chết được Ban Thần Thực thi Nhân – Quả cho ẩn vào con Súc Sinh gọi là tu Nghiệp làm Súc Sinh.

Đường số 6: Người tu phải biết cơ bản này: vào Đạo tu để chê, chửi, phá, cướp, triệt tiêu Pháp môn Giải Thoát của vị Phật cho Công bố ra. Người tu này tự tạo Nghiệp xuống Hầm lửa lớn.

Do đó sau khi Người tu chết được Ban Thần Thực thi Nhân – Quả cho xuống Hầm lửa lớn để đúng với việc làm của mình gọi là tu Nghiệp xuống Hầm hỏa ngục.


🌟 Pháp môn Giải Thoát và Nhân – Quả

Còn cái Pháp môn Giải Thoát được Chính quyền và hội Đạo Phật cho Công bố ra Nhị vị Thần chủ và Thần mẫu có lập ra Ban Thần Kim Cang hộ trì và giữ gìn Pháp môn Giải Thoát; người nào làm các việc sau đây thì bị các vị Thần trong Ban Thần Kim Cang đánh chết và giao cho Ban Thần Thực thi Nhân – Quả đưa vào Hầm lửa lớn để sống, để không còn khả năng mượn Thân và Tánh người tìm Hạt Công đức nữa; mà phải mang Thân con Vi trùng vĩnh viễn, chỉ biết ăn thịt thối của con Người và các Loài động vật mà thôi.

Những người mà có những cái hành vi sau đây thì các vị Thần Kim Cang sẽ làm việc:

💥 Trường hợp thứ nhất: là người nào mà cấm Pháp môn Thiền Tông không cho truyền bá thì bị vị Thần Kim Cang khiến cho tán gia bại sản, rồi bị đánh chết; giao cho Thần Thực thi Nhân – Quả cho vào Hầm lửa lớn.

💥 Trường hợp thứ hai: là người nào cướp lấy Pháp môn Thiền Tông thì bị vị Thần Kim Cang cũng khiến cho tán gia bại sản, rồi cũng bị đánh chết; rồi cũng giao cho Ban Thần Thực thi Nhân – Quả cho vào Hầm lửa lớn.

💥 Trường hợp thứ ba: là người nào triệt tiêu Pháp môn Thiền Tông cũng bị các vị Thần Kim Cang cho tán gia bại sản, rồi cũng bị đánh chết; rồi cũng giao cho Thần Thực thi Nhân – Quả và cho vào Hầm lửa lớn.

💥 Người nào mà chửi Pháp môn Thiền Tông thì cũng bị vị Thần Kim Cang cho tán gia bại sản; cũng bị đánh chết; cũng giao cho Thần Thực thi Nhân – Quả cũng cho vào Hầm lửa lớn.

💥 Còn cái người nào mà chê Pháp môn Thiền Tông thì vị Thần Kim Cang cũng cho tán gia bại sản, cũng bị đánh chết; rồi cũng giao cho Thần Nhân – Quả Thực thi cho vào Hầm lửa lớn.


🌟 Siêu Ác Đức

Những Phật tử Thiền Tông vô tình hoặc cố ý tạo Siêu Ác Đức thì có hai trường hợp:

Trường hợp thứ nhất: nếu mà vô tình phạm lỗi thì Sám hối được, nhưng mà phải thật lòng.

Trường hợp thứ hai: đã cố ý phạm lỗi rồi thì không thể Sám hối được; dù có làm bất cứ hình thức gì thì vị Thần Quản lý mình cũng không chấp nhận; đây là nghiêm Luật của vị Thần.


🌟 Quản lý Nhân – Quả

Nhân – Quả này không cấp phát mà vị Thần Quản lý Thân và Tánh của mỗi người; khi người này chết Tánh Người thành là Trung Ấm Thân; trước ngực của Trung Âm Thân của người này hiện ra Bảng điện có năm loại Đức.

Vị Thần Quản lý người này xem Bảng điện của mình rồi giao cho Ban Thần Thực thi Nhân – Quả đi năm nơi theo tấm Bảng điện hiện ra.

🌟 Phải hiểu cơ bản như sau khi đã mang Thân và Tánh của con Người rồi thì ai ai cũng có 16 thứ Tánh con Người; thì phải sử dụng 16 thứ Tánh của con Người.

Nếu sử dụng thật đúng Luật Nhân – Quả thì không sao; còn nếu sử dụng Tánh Người hơn Luật Nhân – Quả thì bị Ác Nghiệp không thể trở về Quê Xưa được.

Nguồn Thiền Tông

✍️ Mục lục: Quy luật Nhân – Quả – Luân hồi 👉  Xem tiếp

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *