Bí Kíp Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Địa Giới và Trái Đất

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc… Tháng 08/2021 loạt video Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật đầu tiên đã được xuất bản và các Video của Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam cho đến nay.  Xin trân trọng giới thiệu.

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Kinh Vô Tự – Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật Lý Thiền Tông

⭐️ Càn khôn Vũ Trụ và Phật Giới 👉  Xem
⭐️ Tam Giới – Hệ Mặt Trời👉  Xem
⭐️ Đạo ở Trái Đất 👉  Xem
⭐️ Quy luật Nhân – Quả – Luân hồi 👉  Xem
⭐️ Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam 👉  Xem
⭐️ Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông👉  Xem
⭐️ Chùa Thiền Tông Tân Diệu 👉  Xem

✍️ Mục lục: Địa Giới và Trái Đất

⭐️ Địa Giới 👉  Xem
⭐️ Trái Đất 👉  Xem
⭐️ Hủy diệt Loài Người và Trái Đất 👉  Xem


👉Địa Giới và Cấu tạo

🌟 Bàu Địa Giới ở trong Hệ Mặt Trời được Tổ chức như sau:

Hệ Mặt Trời là một cái Bầu tròn như quả bóng vậy; đường kính của cái Bầu tròn này là 10 tỷ cây số, tức là 10 tỷ km; trung tâm là mặt Trời xung quanh mặt Trời này thì có bốn (4) cái Bầu và bốn Bầu này có cái danh gọi Bầu Hoàn Đạo.

Bầu Hoàn Đạo thứ nhất được gọi là Bầu Địa Giới: ở Bầu Địa Giới này thì có sáu Hành tinh Tứ Đại và sáu Hành tinh này ở về phía Đông, phía Tây, phía Nam, phía Bắc, phía Trên và phía Dưới.

Bầu Hoàn Đạo thứ hai thì gọi là Bầu Trời Dục Giới: ở cái Bàu Trời Dục Giới này thì có 11 Hành tinh bằng Điện từ Âm – Dương năm màu sắc; gồm có màu Xanh, màu Vàng, màu Đỏ, màu Trắng và màu Tím và các Hành tinh này ở các nơi như sau: ở phía Đông, phía Tây, phía Nam, phía Bắc, phía Trên, phía Dưới, còn các Hành tinh còn lại thì xen kẻ với các Hành tinh này.

Bầu Hoàn Đạo thứ ba còn gọi là Bầu Trời Hữu Sắc và nước Trời Cực Lạc: ở Bầu Hoàn đạo thứ ba này thì có 17 Hành tinh bằng Điện từ Âm – Dương 12 màu sắc xen kẽ nhau; chia làm hai phần gồm có 11 Hành tinh bằng Điện từ Âm – Dương, 12 màu sắc rực rỡ và lung linh; trong đó có các màu: Xanh, Vàng, Đỏ, Trắng.

💥Màu xanh thì màu Xanh nhiều, Xanh vừa và Xanh ít, rực rỡ lung linh; màu Vàng thì cũng có màu Vàng vừa, màu Vàng nhiều, màu Vàng vừa, Vàng ít, rực rỡ lung linh; màu Đỏ thì cũng có màu Đỏ nhiều, Đỏ vừa, Đỏ ít, rực rỡ lung linh; màu Trắng thì cũng có Trắng nhiều, Trắng vừa, Trắng ít, cũng rực rỡ và lung linh; được gọi là 11 Hành tinh của Trời Hữu Sắc.

💥Ngoài ra còn có sáu (6) Hành tinh của nước Trời Cực Lạc; sáu Hành tinh nước Trời Cực Lạc này cũng có màu Xanh, màu Vàng, màu Đỏ và màu Trắng; cũng Xanh nhiều, Xanh vừa, Xanh ít, nhưng mà rực rỡ nhưng mà Thanh Tịnh; màu Vàng thì cũng Vàng nhiều, Vàng vừa, Vàng ít rực rỡ nhưng mà Thanh Tịnh; màu Đỏ nhiều, Đỏ vừa, Đỏ ít, rực rỡ Thanh Tịnh; Trắng nhiều, Trắng vừa, Trắng ít, rực rỡ nhưng rất Thanh Tịnh; sáu Hành tinh này được gọi là sáu nước Trời Cực Lạc.

Bầu Hoàn Đạo thứ tư gọi là Bầu Trời Vô Sắc: có 11 Hành tinh nước Trời Vô Sắc nhưng hay hiện ra 12 màu sắc. 12 màu sắc đó gồm có màu Xanh, màu Vàng, màu Đỏ, màu Trắng; cũng Xanh nhiều, Vàng nhiều, Đỏ nhiều, Trắng nhiều; Xanh vừa, Vàng vừa, Đỏ vừa, Trắng vừa; Xanh ít, Vàng ít, Đỏ ít và Trắng ít, nhưng mà rực rỡ lung linh.

🌟Danh hiệu các Hành tinh của Địa Giới:

1. Đông Thắng Thần Châu (Nằm phía Đông Mặt trời)
2. Tây Ngưu Hóa Châu (Nằm phía Tây Mặt trời)
3. Bắc Cô Lôi Châu (Nằm phía Bắc Mặt trời)
4. Nam Thiện Bội Châu (Nằm phía Nam Mặt trời, cũng gọi là Nam Diêm Phù Đề, tức Địa cầu)
5. Thượng Tu Di Châu (Nằm phía Trên Mặt trời)
6. Hạ Diệm Quang Châu (Nằm phía Dưới Mặt trời)

Ngoài 6 Hành tinh giống Địa cầu, trong 1 Tam Giới còn có Hằng hà sa số Hành tinh vật tư cấu tạo bằng ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ và Điện từ Âm – Dương.


👉 Các Loài sống chung và Nhiệm vụ mỗi Loài

🌟Địa Giới cũng gọi là Bầu Ngũ hành; Bầu này hoàn toàn bằng đất nước không khí lửa và Điện từ Âm – Dương.

Trong Địa Giới có tất cả bảy Loài sống chung gồm:

💥Một là Loài Người.

💥Hai là Loài Thần.

💥Ba là Loài Thánh.

💥Bốn là Loài Tiên.

💥Năm là Loài Ngạ Quỷ.

💥Sáu là Loài Súc Sinh.

💥Bảy là Loài Thực Vật.

🌟Nhiệm vụ cơ bản của từng Loài trong Địa Giới này như sau:

Thứ nhất là Loài Người; Loài Người thì có năm Nhiệm vụ:

💥Nhiệm vụ thứ nhất của con Người là tự lo làm ăn chân chính; không tu theo bất cứ Đạo nào hết; vì ở Trái Đất này là Trái Đất Nhân – Quả; hễ tu là bị Nhân – Quả không Giải Thoát được.

💥Còn nếu muốn tu theo các Đạo thì phải tìm hiểu cơ bản các Đạo như sau:

Một là tu theo các Đạo để thành cái gì hay thành ông hay bà gì phải biết cho thật rõ ràng Thuận lý và Khoa học.

Hai là khi tu theo Đạo thành rồi thì làm việc chi cũng phải hiểu biết cho thật rõ ràng Thuận lý, Khoa học.

Ba là Công thức tu theo Đạo như thế nào cũng phải hiểu biết cho thật rõ ràng Thuận lý và Khoa học

Bốn là khi đã tìm hiểu xong ba phần nêu trên Nếu mình có thắc mắc, hỏi vị truyền bá Đạo này có cho mình hỏi tự do hay không? nếu cho mình hỏi tự do mà vị Thầy này trả lời Thuận lý và Khoa học thì mình nên vào Đạo này Tu; mà khi đã tu thì phải triệt để thực hiện cho thật đúng 10 phần. 10 phần đó gồm có:

Phần thứ nhất là phải thực hiện thật đúng các bài Giáo Lý của vị giáo
chủ Đạo đó dạy.

Phần hai phải học cho thuộc các quyển Kinh của vị Giáo chủ Đạo đó dạy.

Phần ba học cho rành các bài Giáo Lễ của vị Giáo chủ Đạo đó dạy.

Phần bốn là phải nghiêm chỉnh thực hiện thật đúng các Luật của vị Giáo chủ Đạo đó dạy.

–  Phần năm là phải nghiêm chỉnh thực hiện thật đúng các Điều của vị Giáo chủ Đạo đó dạy.

Phần sáu là phải quyết chí tu  đạt cho được Tôn Chỉ của vị Giáo chủ Đạo đó dạy.

Phần bảy phải quyết chí tu không sai Cương Lĩnh của vị Giáo chủ Đạo đó dạy.

Phần tám phải khép mình phần Nội Quy của vị Giáo chủ Đạo đó dạy.

Phần chín phải mặc Đạo Phục cho thật đúng với vị Giáo chủ Đạo đó vẽ ra.

Phần mười phải xin vị Thầy đại diện Đạo cấp cho mình Giấy hay Bằng chứng nhận của Đạo mà mình đã tình nguyện tu theo.

Đây là 10 phần căn bản của Đạo mà mình đã chọn và tu theo. Nếu mình tu theo các Đạo mà không có đủ 10 phần cơ bản này; nếu mình vào tu cốt là để lừa đảo lấy tiền của những người kém hiểu biết thì sẽ bị Nhân – Quả. Bị Nhân – Quả; khi còn sống thì bị người mình lừa đảo tố cáo với Chính quyền thì Chính quyền phạt tiền nếu mình lừa đảo ít; còn nếu mình lừa đảo nhiều thì Chính quyền sẽ truy tố mình ra tòa ở tù; còn sau khi mình chết thì sẽ bị vị Thần Quản lý mình giao cho Ban Thần Thực thi Nhân – Quả cho đi làm Hoa Báo hay xuống Địa Ngục.

Vì vậy làm người mà tu theo các Đạo phải nhớ kỹ các phần này.

Nhiệm vụ thứ hai của con Người là lo cho bản Thân Nhiệm vụ này cũng có bốn phần:

💥Phần thứ nhất là sống đúng tư cách của một con Người.

💥Phần hai là con Người sống với nhau bằng Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín.

💥Phần ba là con Người sống phải có Trí Tuệ thật sáng suốt.

💥Phần bốn con Người đừng tin lầm một điều gì dù là nhỏ nhất.

Nhiệm vụ thứ ba của một con Người là lo cho gia đình Nhiệm vụ này cũng có bốn phần:

💥Phần một là không cho người trong gia đình làm chuyện phi pháp.

💥Phần hai là không cho người trong gia đình làm chuyện Mê tín dị đoan.

💥Phần ba là không cho người trong gia đình tu theo Đạo mơ hồ hay Đạo tưởng tượng.

💥Phần bốn khuyến khích người trong gia đình, nếu có tu thì tu theo Đạo giác ngộ và Giải Thoát; Nhưng phải có đầy đủ  12 phần của Đạo:

Thứ nhất Đạo đó phải có quyển Giáo Lý có mấy bài của vị Giáo chủ Đạo dạy.

Thứ hai Đạo đó phải có quyển Giáo Kinh cũng có mấy bài kinh đọc.

Thứ ba Đạo đó phải có quyển Giáo Lễ cũng có mấy bài lễ để Người tu hành Lễ.

Thứ tư Đạo đó phải có quyển Giáo Điều cũng để Người tu biết có mấy điều. 

Thứ năm Đạo đó phải có quyển Giáo Luật cũng để Người tu biết có mấy luật. 

Thứ sáu Đạo đó phải có Tôn Chỉ để biết Đạo tu thành gì.

Thứ bảy Đạo đó phải có Cương Lĩnh để Người tu không sai.

Thứ tám Đạo đó phải có Nội Quy cũng để Người tu biết có mấy Nội Quy.

Thứ chín Đạo đó phải có Đạo phục để Người tu biết tu theo Đạo nào.

Thứ mười Đạo đó phải có Giấy hay Bằng chứng nhận để trình Chính quyền khi Chính quyền hỏi.

Thứ mười một Đạo đó phải cho người Thắc mắc hỏi tự do thì mới là Đạo chân thật.

Thứ mười hai Đạo đó phải có Giấy cam kết là tu không sai thì mới là Đạo đàng hoàng.

Nhiệm vụ thứ tư của một con Người lo cho Tổ Quốc ở Nhiệm vụ này thì cũng có bốn phần:

💥Phần thứ nhất Tổ Quốc mình có nước nào xâm chiếm, mình có sức khỏe đầy đủ thì vào quân đội để đánh đuổi quân xâm chiếm; còn mình không có sức khỏe đầy đủ thì tham gia hậu cần để giúp quân đội.

💥Phần hai Tổ Quốc mình Nhân dân Mê tín thì tìm cách nào nói cho Nhân dân đừng Mê tín.

💥Phần ba Tổ Quốc mình Nhân dân tu theo Đạo mơ hồ nhiều quá; thì tìm cách nói cho dân mình biết đừng tu theo Đạo mơ hồ nữa, mà thành người không Trí Tuệ.

💥Phần bốn Tổ Quốc mình nếu có Đạo Khoa học phổ biến ra mà được Nhà nước cho phép, thì đến tìm hiểu thấy thật đúng Thực tế và Khoa học thì thông báo cho Nhân dân biết hành theo; để Tổ Quốc mình có danh tiếng với các nước khác là nước mình có Đạo Khoa học; còn nếu Đạo Khoa học mình hỏi mà trả lời ấp a ấp úng thì có Văn bản đề nghị Chính quyền dẹp bỏ tức khắc để nước mình không có Đạo lừa đảo.

Trên đây là các Nhiệm vụ của một con Người.

Cái loại thứ hai mà sống chung ở Địa Giới là Loài Thần; Loài Thần được Tổ chức và lập ra 10 Ban hoạt động như sau:

Đứng đầu Loài Thần là Nhị vị Thần Chủ và Thần Mẫu chịu trách nhiệm Quản lý Trái Đất cũng như Thân và Tánh Người về phần Dương.

Nhị vị Thần Chủ và Thần Mẫu có lập ra 10 Ban Quản lý Trái Đất cũng như Thân và Tánh Người về phần Dương về sức mạnh; 10 Ban đó gồm có:

💥Ban thứ nhất là trợ giúp Thần Chủ và Thần Mẫu giải quyết công việc sơ bộ.

💥Ban thứ hai là cho phép Kim Thân Phật siêu nhỏ vào Trái Đất tìm Hạt Công đức.

💥Ban thứ ba là Tổ chức hành các lễ gọi là Ban Nghi lễ Thần.

💥Ban thứ tư là Quản lý Thân và Tánh Người tìm năm loại Hạt Đức.

💥Ban thứ năm là trợ giúp Thân và Tánh Người sống mạnh dạn kiên cường.

💥Ban thứ sáu là Ban Thần Thực thi Nhân – Quả.

💥Ban thứ bảy là Ban Thần Hộ pháp hộ Trì năm Pháp môn tu còn trong Nhân – Quả của vị Phật dạy.

💥Ban thứ tám là Ban Thần Kim Cang hộ Trì Pháp môn Thiền Tông của vị Phật.

💥Ban thứ chín là Ban Thần giữ cửa Địa Ngục.

💥Ban thứ mười là Ban Thần giữ núi non, sông hồ và biển cả.

Cái Loài thứ ba sống chung Địa Giới là Loài Thánh; Loài Thánh thì được Tổ chức và cũng có lập ra năm Ban hoạt động như sau:

Đứng đầu Loài Thánh là Nhị vị Thánh Chủ và Thánh Mẫu chịu trách nhiệm Quản lý Trái Đất cũng như Thân và Thánh người về phần Dương.

Nhị vị Thánh Chủ và Thánh Mẫu có lập ra năm Ban Quản lý Trái Đất cũng như Thân và Thánh người về tư cách.

💥Ban Thánh thứ nhất là trợ giúp Thánh Chủ và Thánh Mẫu giải quyết công việc sơ bộ.

💥Ban Thánh thứ hai là lập ra ba Đạo Thần – Thánh – Tiên để Người tu tránh Nhân – Quả

💥Ban Thánh thứ ba là Quản lý ba Đạo Thần – Thánh – Tiên.

💥Ban Thánh thứ tư là phụ giúp Ban Nghi lễ Thần.

💥Ban Thánh thứ nămphụ giúp Thân và Tánh Người sống có tư cách của một con Người là Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín.

Loài thứ tư sống chung Địa Giới là Loài Tiên; Loài Tiên cũng được Tổ chức và có lập ra năm Ban hoạt động như sau:

Đứng đầu Loài Tiên là Nhị vị Tiên Chủ và Tiên Mẫu chịu trách nhiệm Quản lý Trái Đất cũng như Thân và Tánh Người về phần Dương.

Nhị vị Tiên Chủ và Tiên Mẫu cũng lập ra năm Ban Quản lý Trái Đất cũng như Thân và Tánh Người về an nhàn gồm các Ban:

💥Ban một trợ giúp Tiên Chủ và Tiên Mẫu giải quyết công việc sơ bộ.

💥Ban hai lập ra nước Bồng lai Tiên cảnh và Đại hải Thanh Tịnh.

💥Ban ba Quản lý nước Bồng lai Tiên cảnh và Đại hải Thanh Tịnh.

💥Ban bốn phụ giúp Ban Nghi lễ Thần.

💥Ban năm phụ giúp Thân và Tánh Người sống an nhàn bằng Trí Tuệ thật sáng suốt; không tin sai lầm một điều gì nhất là không tu; vì Tu là bị Nhân – Quả không thể Giải Thoát được.

Loài thứ năm mà sống chung Địa Giới là Loài Chúa; Loài Chúa được Tổ chức và có lập ra sáu Ban hoạt động như sau:

Đứng đầu Loài Chúa là Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu chịu trách nhiệm Quản lý Trái Đất cũng như Thân và Thánh người về phần Âm.

Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu có lập ra sáu Ban Quản lý Thân và Tánh Người về tìm hiểu và tu hành; sáu Ban đó:

💥Ban một là trợ giúp Chúa Chủ và Chúa Mẫu giải quyết công việc sơ bộ.

💥Ban hai là lập ra ba Đạo tu gồm Hiển linh – Tình thương – Bác ái.

💥Ban ba là Quản lý ba Đạo tu Hiển linh – Tình thương – Bác ái.

💥Ban bốn là nhập xác người thích Hiển linh để lập ra ba Đạo Hiển linh – Tình thương – Bác ái do vị Thái Cực Tiên Ông và Thái Cực Tiên Mẫu làm trưởng Ban.

💥Ban năm là nhập xác người tích Hiển linh để làm nhà Tiên tri.

💥Ban sáu là nhập xác người khuyên tu theo ba Đạo Hiển linh – Tình thương – Bác ái.

💥Chú ý khi Pháp môn Giải Thoát của một vị Phật cho Công bố ra mà có nhiều người hành theo; thì các vị Cô Hồn lợi dụng Ban Chúa hoạt động Ban đêm, không thể kiểm soát được nên;

💥Các vị Cô Hồn có lập ra Ban Thứ Bảy có danh là phá Pháp môn Thiền Tông bằng các hoạt động như sau:

Một là khiến người vào tu để cướp Pháp môn Thiền Tông Học này.

Hai là khiến người chửi Pháp môn Thiền Tông Học này.

Ba là khiến người phá Pháp môn Thiền Tông Học này bốn là khiến người dẹp Pháp môn Thiền Tông Học này.

Năm là khiến người triệt tiêu Pháp môn Thiền Tông Học này.

Sáu là nhập xác người nói Linh thiêng để không ai theo Pháp môn Thiền Tông Học này nữa…

Cái Loài thứ Sáu sống chung trong Địa Giới đó là Loài Súc Sinh; Loài Súc Sinh thì có hai Nhiệm vụ:

💥Nhiệm vụ thứ nhấtlàm thức ăn cho Loài Người và các Loài động vật khác.

💥Nhiệm vụ thứ hai là làm phương tiện giúp Loài Người chuyên chở.

Loài thứ bảy sống chung Địa Giới là Loài Thực Vật; Loài Thực Vật thì cũng có hai Nhiệm vụ:

💥Nhiệm vụ thứ nhất là làm thức ăn cho Loài Người và các Loài động vật khác.

💥Nhiệm vụ thứ hai là làm vật liệu giúp Loài Người xây dựng.


👉 Loài Người ở Trái Đất

🌟 Thân và Tánh Người

Muốn trở thành Thân con Người không phải ăn Hạt Nghiệp Phước đức Âm; mà phải qua Công thức Khoa học Vật lý thì mới trở thành Thân con Người được.

Còn Hạt Nhân là cái vỏ để tạo ra con Người thôi.

✨Khi Thân con Người mất đi, thì Thân Tứ Đại con Người trở về với Tứ Đại.

Còn Tánh con Người làm Phương tiện chở:

💥Cái thứ nhất là Kim Thân Phật siêu nhỏ trở về Phật Giới; thì Hạt Chân như Hạt Nhân trả về cho Không gian tự nó bay trở về núi Chân như Hạt Nhân.

💥Tiếp theo Nếu Kim Thân Phật siêu nhỏ lên Trời vui chơi; thì Hạt Chân như Hạt Nhân trả về cho Không gian, tự nó bay trở về núi Chân như Hạt Nhân.

💥Nếu Kim Thân Phật siêu nhỏ đi làm Hoa Báo hay xuống Địa Ngục; thì Hạt Chân như Hạt Nhân trả về cho Không gian tự nó bay trở về núi Chân như Hạt Nhân.

💥Còn nếu Kim Thân Phật siêu nhỏ ở trong Họ tộc; thì Hạt Chân như Hạt Nhân trả về cho Không gian tự nó bay trở về núi Chân như Hạt Nhân.

Vị Thần Quản lý Kim Thân Phật siêu nhỏ này sẽ lấy Hạt Chân như Hạt Nhân khác đúng với các Nghiệp mà Kim Thân Phật siêu nhỏ mượn Thân và Tánh Người tạo ra; có nghĩa là mỗi lần Kim Thân Phật siêu nhỏ mượn Thân và Tánh Người đều khác nhau; tùy theo Nghiệp mà Kim Thân Phật siêu nhỏ mượn Thân và Tánh Người tạo.

🌟 Tổ chức của Loài Người ở Trái Đất

Tổ chức của Loài Người ở Trái Đất này có bốn cấp từ Trung ương xuống Địa phương như sau:

Cấp một là cấp Trung ương.

Cấp hai là Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Cấp ba là Quận, Huyện.

Cấp bốn là Phường hay Xã.

🌟 Sản xuất ra con Người Vô tính

Khi Khoa học phát triển lên cao, con Người chỉ sản xuất ra “Người máy” thôi, không sản xuất ra con Người thân Tứ đại được. Vì các Vị: Thần – Thánh – Tiên – Chúa, không ủng hộ.

Nếu con Người sản xuất ra con Người bằng thân Tứ đại là tai họa đó.

Nên họ không sản xuất ra con Người Vô tính được.

🌟 Thế Giới Đại đồng

Thế Giới Đại đồng, là Thế Giới chung hợp. Hoà đồng với nhau. Bình đẳng với nhau. Không ai cao, ai thấp. V.v…

Nếu Thế Giới Đại đồng mà thực hiện, thì ở Trái Đất này là “Thiên Đàng” đó. Còn thực hiện được hay không là do con Người. Nếu đồng ý hết là được. Còn con Người không đồng ý, thì không được.

Trong bài Giáo lý số 24 của Đức Phật có nói đến Thế Giới Đại đồng này.

Phần này tuỳ theo những Vị lãnh Đạo Thế Giới quyết định. Được hay không là do các Vị Lãnh Đạo Thế Giới này.
– Chớ không dám nói được hay là không được.


👉 Loài Thần

🌟Các vị Thần

Các vị Thần là những vị Quản lý Trái Đất phần Dương; cũng như trợ giúp Thân và Tánh Người về tính mạnh dạn, tính kiên cường, không khuất phục, không quỳ lại ai ở Trái Đất này.

Thân các vị Thần cấu tạo bằng Điện từ Âm – Dương màu Đỏ biến thể.

Thức ăn của các vị Thần là những Hạt Dinh dưỡng của các vị Thần; những Hạt Dinh dưỡng này được Ban Quản lý của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới cấp phát hàng năm, để cho các vị Thần.

💥Vì vậy các vị Thần không ăn thức cúng của con Người; Loài Người không cúng cho các vị Thần ăn.

💥Nếu Loài Người mà cúng cho các vị Thần ăn là cúng cho các vị Cô Hồn ăn đó; những người cúng cho các vị Cô Hồn ăn là có Phước đức Âm nhiều lắm; sau khi chết sự được làm con của các vị Cô Hồn không cần làm mà cũng có ăn.

💥Các Vị Thần làm các việc như sau: 

Nhị vị Thần Chủ và Thần Mẫu chịu trách nhiệm Quản lý Trái Đất phần Dương, cũng như Thân và Tánh Người phần Dương, để cho Kim Thân Phật siêu nhỏ từ Phật Giới vào Trái Đất vào gia đình; xin làm con của Cha – Mẹ; khi mẹ sinh ra lớn lên mượn Thân và Tánh Người tìm Hạt Công đức mang trở về Phật Giới ăn, thành một Kim Thân Phật lớn.

💥Các vi Thần lập ra các Ban gồm có:

💥Ban một: Ban Thần phụ tá Nhị vị Thần Chủ và Thần Mẫu giải quyết sơ bộ các vụ việc.

💥Ban hai: Ban Thần Quản lý Kim Thân Phật siêu nhỏ vào Trái Đất vào gia đình, xin làm con của Cha – Mẹ mượn Thân và người tìm Hạt Công đức. Nếu tìm được Hạt Công đức thì giao cho Ban Nghi lễ Thần hành Lễ tiễn trở về Phật Giới thành Phật. Còn nếu tạo Nghiệp ở đâu thì giao cho Ban Thần Thực thi Nhân – Quả đến đó.

💥Ban thứ ba là: Ban Nghi lễ Thần.

💥Ban thứ tư là: Ban Thần Thực thi Nhân – Quả.

💥Ban thứ năm là: Ban Thần trợ giúp Thân và Tánh Người về sức mạnh kiên cường, không khiếp nhược; để cho Kim Thân Phật siêu nhỏ mượn tìm Hạt Công đức.

💥Ngoài ra thì còn rất nhiều Ban khác nữa.

🌟Nhiệm vụ của các vị Thần

Nhiệm vụ của các vị Thần có đến 10 công việc, trong đó có Nhiệm vụ đối với con Người như sau là:

Quản lý Thân và Tánh Người và Trợ giúp Thân và Tánh Người sống kiên cường, không khiếp nhược, không quỳ lại ai ở Trái Đất này.

Tiếp theo người nào tìm được Hạt Công đức thì Tổ chức Lễ tiễn trở về Phật Giới.

Tiếp nữa là người nào tạo Nhân – Quả ở đâu thì thực thi Nhân – Quả đến đó.

Mỗi người có một vị Thần Quản lý riêng suốt thời gian ở Trái Đất này.


👉 Loài Thánh

🌟Các Vị Thánh

Vị Thánh là các vị ở Trái Đất này, có danh là Thánh có rất nhiều vị Thánh.

Các vị Thánh ngự ở Trái Đất này.

Các vị Thánh thì Thân được cấu tạo bằng Điện từ Âm – Dương màu Trắng biến thể.

Thức ăn của các vị Thánh là những Hạt Dinh dưỡng của các vị Thánh, những Hạt dưỡng này được Ban Quản lý của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới cấp phát hàng năm, để các vị Thánh ăn.

💥Vì vậy các vị Thánh không ăn thức cúng của con Người; Loài Người không cúng cho các vị Thánh ăn.

💥Nếu là người mà cúng cho các vị Thánh ăn là cúng cho các vị Cô Hồn ăn đó; những người mà cúng cho các vị Cô Hồn ăn thì có Phước đức Âm rất nhiều; sau khi chết được làm con của các vị Cô Hồn không cần làm mà cũng có ăn.

Các vị Thánh có năm công việc làm; Nhị vị Thánh Chủ và Thánh Mẫu có lập ra năm  Ban:

💥Ban thứ nhất là: Ban Thánh phụ tá Nhị vị Thánh Chủ và Thánh Mẫu giải quyết sơ bộ các vụ việc.

💥Ban thứ hai là: Ban lập ra ba Đạo Thần – Thánh – Tiên.

💥Ban thứ ba là: Ban Quản lý ba Đạo Thần – Thánh – Tiên.

💥Ban thứ tư là: Ban phụ giúp Ban Nghi lễ Thần.

💥Ban thứ năm là: Ban trợ giúp Thân và Tánh Người sống có tư cách Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín.

🌟Nhiệm vụ của các vị Thánh

 Các vị Thánh có lập ra năm (5) Ban trong đó có cái Ban gọi là Ban Trợ giúp Thân và Tánh con Người.

Thứ nhất là để sống đúng tư cách của một con Người.

Thứ hai là để con Người sống với nhau bằng Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín.

Thứ ba là để con Người không bị Nhân – Quả chờ ngày một vị Phật Công bố Pháp môn Giải Thoát ra tìm đến học Công thức tìm Hạt Công đức mang trở về Phật Giới ăn thành Kim Thân Phật lớn.


👉 Loài Tiên

🌟Các Vị Tiên

Tiên là các vị ở Trái Đất này có danh là Tiên, có rất nhiều vị Tiên.

Các vị Tiên ngự ở Trái Đất này.

Các vị Tiên Thân cấu tạo bằng Điện từ Âm – Dương màu Xanh lá biến thể.

Thức ăn của các vị Tiên là những Hạt Dinh dưỡng của các vị Tiên; những Hạt Dinh dưỡng này được Ban Quản lý của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới cấp phát hàng năm cho các vị Tiên ăn.

💥Vì vậy các vị Tiên không ăn thức cúng của con Người; Loài Người không cúng cho các vị Tiên ăn.

💥Nếu Loài Người mà cúng cho các vị Tiên ăn là cúng cho các vị Cô Hồn ăn đó; những người cúng cho các vị Cô Hồn ăn là có Phước đức Âm rất nhiều; sau khi chết được làm con của các vị Cô Hồn không cần làm mà cũng có ăn.

Các vị Tiên cũng có năm công việc làm; Nhị vị Tiên Chủ và Tiên Mẫu có lập ra năm Ban:

💥Ban thứ nhất là: Ban Tiên phụ tá Nhị vị Tiên Chủ và Tiên Mẫu giải quyết sơ bộ các vụ việc.

💥Ban thứ hai là: Ban lập ra nước Bồng lai Tiên cảnh và Đại hải Thanh Tịnh.

💥Ban thứ ba là: Ban Quản lý nước Bồng lai Tiên cảnh và Đại hải Thanh Tịnh.

💥Ban thứ tư là: Ban Tiên phụ giúp Ban Nghi lễ Thần.

💥Ban thứ năm là: Ban Tiên trợ giúp Thân và Tánh Người sống an nhàn; sống bằng Trí Tuệ thật sáng suốt ở Trái Đất này; việc gì cũng biết rõ; biết Linh thiêngg là của các vị Cô Hồn xưng Thánh làm ra; vì vậy không tu bất cứ Đạo nào; dù là Đạo Phật; vì Tu là bị Nhân – Quả không Giải Thoát được.

Nếu muốn Giải Thoát thì chỉ cần làm bốn việc như sau:

💥Thứ nhất là: Học cho biết hết Càn khôn Vũ Trụ có gì trong đó.

💥Thứ hai là: Học cho biết Phật Giới ở đâu; học cho biết Phật Giới là nơi không có Sinh – Tử Luân hồi; học cho biết Công thức tìm Hạt Công đức mang về Phật Giới ăn, để Kim Thân Phật siêu nhỏ của mình lớn lên thành Kim Thân Phật lớn; muốn đi đâu khắp trong Càn khôn Vũ Trụ hay vào Tam Giới nào hoặc vào Trái Đất nào cũng được.

💥Thứ ba là: Học cho biết được tất cả các Đạo, vị nào lập ra để làm gì.

💥Thứ tư là: Học cho biết được tất cả các Đạo tu để thành gì và sau khi thành thì làm việc chi; cũng nên biết muốn không còn bị Nhân – Quả Luân hồi thì phải tìm Công thức học để thoát ra ngoài Trái Đất và Thiên Giới thì mới không bị Nhân – Quả Luân hồi; còn ở Trái Đất hay Tam Giới ở đâu cũng còn bị Nhân – Quả Luân hồi; muốn thoát ra ngoài Nhân – Quả Luân hồi thì tìm Hạt Công đức mang trở về Phật Giới ăn thành Phật; mang được Thân Phật thì mới không bị Nhân – Quả Luân hồi muốn đi đâu thì tùy ỷ.

🌟Nhiệm vụ của các vị Tiên

Các vị Tiên cũng có lập ra năm (5) Ban trong đó có cái Ban chợ giúp Thân và Tánh con Người:

Thứ nhất là giúp con Người sống nhàn hạ.

Thứ hai là giúp con Người sống bằng Trí Tuệ thực sáng suốt.

Thứ ba là giúp con Người sống nhưng không tu bất cứ Đạo nào, vì Tu là phải đi theo Nghiệp tu, không Giải Thoát được; để chờ ngày một vị Phật cho Công bố Pháp môn Giải Thoát ra tìm đến học Công thức, tìm Hạt Công đức mang trở về Phật Giới ăn thành một Kim Thân Phật lớn.


👉 Loài Chúa

🌟Các Vị Chúa

Về vị Chúa, gốc là vị Ngạ Quỷ; Nhị vị Ngạ Quỷ này được các vị Ngạ Quỷ suy tôn lên lãnh Đạo các vị Ngạ Quỷ, nên được danh là Ngạ Quỷ Chúa Chủ và Ngạ Quỷ Chúa Mẫu.

khi vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới lập ra các Ban Quản lý Trái Đất Âm – Dương này thì Nhị vị quỷ Chúa Chủ và quỷ Chúa Mẫu này được vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới mời Quản lý phần Âm của con Người và Trái Đất. Thành lập ra sáu Ban Chánh và một Ban dự phòng.

Sáu Ban Chánh và một Ban dự phòng đó như sau:

💥Ban thứ nhất: Chúa Thừa hành phụ giúp Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu giải quyết công việc sơ bộ.

💥Ban thứ hai: Chúa Thừa hành lập ra ba Đạo Âm: Hiển linh – Tình thương – Bác ái; do Nhị vị Thái Cực Tiên Ông và Thái Cực Tiên Mẫu làm trưởng Ban.

💥Ban thứ ba: Chúa Thừa hành bảo vệ ba Đạo Âm Hiển linh – Tình thương – Bác ái; không cho các Thầy cúng Thầy bùa Thầy phép và các Thầy khác lợi dụng ba Đạo Âm này cúng tụng lạy lục, hay cầu xin.

💥Ban thứ tư: Ban Chúa Quản lý học hành của con Người.

💥Ban thứ năm: Ban Chúa Quản lý tiền tài của con Người.

💥Ban thứ sáu: Ban Chúa Quản lý việc làm của con Người.

💥Riêng cái Ban thứ bảy này là cái Ban phòng hờ, khi Pháp môn Thiền Tông của một vị Phật cho Công bố ra khi có nhiều người hành theo, thì Ban bảy này sẽ thực hiện các phần sau đây để không ai dám hành theo Pháp môn Thiền Tông nữa:

  • Thứ nhất là: khiến cho nhiều người giả Tu để ăn cấp quyển Giáo Lý Pháp môn Thiền Tông.
  • Thứ hai là: khiến nhiều người giả Tu để cướp lấy Pháp môn Thiền Tông.
  • Thứ ba là: khiến nhiều người giả Tu để chửi Pháp môn Thiền Tông.
  • Thứ tư là: khiến nhiều người giả Tu để triệt tiêu Pháp môn Thiền Tông.
  • Thứ năm là: khiến nhiều người có tiền thuê người để chửi Pháp môn Thiền Tông.
  • Thứ sáu là: khiến Thuê nhiều người để triệt tiêu Pháp môn Thiền Tông.
  • Thứ bảy khiến nhập xác người nói chuyện Linh thiêngg để dụ Người tu bỏ Thiền Tông.
  • Thứ tám là:  khiến nhiều người giả làm ma làm quỷ để chửi Pháp môn Thiền Tông…

👉 Loài Ngạ Quỷ

🌟 Các Vị Ngạ Quỷ

Loài Ngạ Quỷ vào Tổ chức, do Ban Điều hành của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới Quản lý; bằng cách là làm việc theo Điều luật của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới Quản lý lập ra; được cấp lương thực cho ăn.

Còn Loài Ngạ Quỷ không vào Tổ chức thì tìm thức ăn hay dành giật thức ăn, nên gọi là Cô Hồn.

🌟Thức ăn của Ngạ Quỷ

Đúng ra thì Loài Ngạ Quỷ cũng có Hạt Dinh dưỡng để ăn; nhưng vì Hạt Dinh dưỡng này ở Không gian Địa Giới, chỉ có các vị Trời Tứ Thiên Vương mới lấy được mà thôi; còn các Loài Trời khác không lấy được.

Do đó các vị Thần – Thánh – Tiên hay Ngạ Quỷ không có những Hạt Dinh dưỡng này để ăn; vị nào muốn ăn Hạt Dinh dưỡng thì phải phục vụ trong Tổ chức của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới thì được cấp phát Hạt Dinh dưỡng để ăn.

Còn không làm trong các Ban Chúa Chủ và Chúa Mẫu thì phải ăn mùi thức ăn nấu nướng của con Người; hay phải tạo ra những chuyện Hiển linh để cho Loài Người cúng thức ăn.

Vì vậy, hiện nay có nhiều nơi Tổ chức cúng cho các vị Cô Hồn ăn là để có Nghiệp Phước đức Âm; vậy sau khi chết được làm con của các vị Cô Hồn không cần làm mà cũng có ăn.

🌟Nhiệm vụ của các vị Cô Hồn

Loài Cô Hồn thì có các Nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất là lập ra các nơi Linh thiêng để giúp con Người nào thích Linh thiêng đến lại và Cầu,  Xin.

Thứ hai là nhập xác Người nào thích làm Thánh, để họ xưng Thánh.

Thứ ba là nhập xác Người nói chuyện Tương lai, gọi là nhà Tiên tri.

Thứ tư nhập xác Người lúc còn nhỏ nói chuyện của người lớn gọi là Thần đồng.


👉 Loài Địa Ngục

🌟Các Địa Ngục

⭐️Khi Trái Đất được vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương cho Ban Sản xuất tạo ra các Hành tinh Ngũ hành; các Hành tinh Ngũ hành này đều có núi; tất cả các núi đều có Hang sâu; những Hang sâu này là Địa Ngục đó.

Địa Ngục thì nằm ở trong các núi ở Trái Đất; Địa Ngục Chánh ở núi Hy Mã Lạp Sơn.

Không có Loài Địa Ngục mà chỉ có Trung Ấm Thân con Người bị giam ở dưới Địa Ngục mà thôi. Vì dưới lòng đất không có ánh sáng nên các Trung Ấm Thân thấy rất khó chịu.

Trung Ấm Thân ở Địa Ngục ăn Hạt Dinh dưỡng của Loài Địa Ngục do vị Thần giữ cửa Địa Ngục cung cấp.

Ở Thế Gian này nếu con Người làm những chuyện sau đây thì sau khi chết sẽ phải xuống Địa Ngục.

💥Ví dụ: như cướp của giết người hoặc tu lên Trời mà không lên được lừa đảo những người không biết lấy tiền của họ xài.

💥Đạo Phật là Đạo dạy chỉ có bốn chữ giác ngộ Giải Thoát; người không biết mà cũng đứng ra dạy để những người kém hiểu biết đến nghe, họ cúng tiền cho mình xài; người này sẽ bị Nghiệp lừa đảo nên sau khi chết vị Thần Quản lý giao cho Ban Thần Thực thi Nhân – Quả cho xuống Địa Ngục.

💥Nếu mà không chịu xuống Địa Ngục thì Ban Thần Thực thi Nhân – Quả sẽ thuê Thiên Lôi đang ngự ở tầng Bình lưu Trái Đất, đánh cho Thân tê liệt rồi bắt trói quăng xuống Địa Ngục…

✨Khi bị đọa xuống Địa Ngục không bị hình phạt, mà chỉ khó chịu thôi. Địa Ngục sâu nhất là tầng thứ 18; qua tầng thứ 18 là vào Hầm lửa lớn. Muốn trở lại làm người thì phải ở Địa Ngục khi nào trả xong Nghiệp thì mới trở lại làm người được.

💥Địa Ngục không có tra tấn; đây là nói cho con Người sợ vậy thôi; để con Người không giả Thầy Tu để lừa đảo những người đụng đâu tin đó cũng gọi là tin lầm, tin sai sự thật.

💥Ví dụ như đụng cục đá cũng cũng lạy, thấy gốc cây cũng cầu xin, thấy người chết cũng sinh lộc…

🌟 Các tầng Địa Ngục

Địa Ngục thì có 18 tầng Địa Ngục là nơi giam giữ các Trung Ấm Thân của con Người tạo Nghiệp, Ác Nghiệp mà ra.

Ví dụ như: Đạo Phật là Đạo Giác Ngộ và Giải Thoát; nếu mà người hành theo Đạo Phật mà là Tổ chức người khác với mục đích là để kiếm Tiền nên bị Ác Nghiệp phải xuống Địa Ngục, nặng nhất là tầng Địa Ngục thứ 18, còn nhẹ nhất là tầng Địa Ngục thứ nhất.

🌟Địa Ngục Thì có phân ra 18 tầng.

Thời gian trả Nghiệp ở Địa Ngục tối đa là 18.000 năm; mỗi một tầng như vậy là 1.000 năm.

✨Cuộc sống của các Trung Âm Thân khi bị thọ hình giới ở Địa Ngục là luôn sống trong bóng tối, nên sẽ rất khó chịu.


🌟 Hạt Chân Như

Ở trong Địa Giới nó có khoảng 122 loại chính gồm:

Đầu Tiên là cái Hành tinh Ngũ hành, kế đến là đến Hạt Tứ Đại, rồi Hạt Điện từ Âm, Hạt Điện từ Dương… Mỗi Hạt như vậy nó đều chứa ở trong quả núi, trong Không gian của Địa Giới, và mỗi một loại như vậy nó có rất là nhiều quả núi.

Đối với các Hạt Chân Như nhỏ thì nó có thể bay vào Không gian khi mà vùng đó nó bị động, rồi các Hạt này khi mà Loài Người sử dụng xong thì sẽ trả lại cho Không gian, loại nào thì sẽ tự động hút vào trong cái quả núi đó chứ không có ai chịu trách nhiệm Quản lý hết.

Rồi khi đó các vị ở trong Ban bệ Trời Tứ Thiên Vương sẽ cấp cho các ban Thần ở các Trái Đất. Nếu mà hết thì lại bay vào trong Không gian của Địa Giới lấy vào đem vào trong kho tiếp.

Các vị ở trong trong Ban bệ Trời Tứ Thiên Vương cấp cho các ban Thần ở cái Trái Đất rồi khi nào mà hết thì sẽ lại bay vào trong Không gian của Địa Giới rồi lấy đem vào kho tiếp, cứ như vậy mà làm thôi.

Còn mà các Trung Ấm Thân của con người Cấu tạo bằng Điện từ Âm – Dương, để cho cái Kim Thân Phật siêu nhỏ mượn để tìm Hạt Công đức, thì khi các Kim Thân Phật siêu nhỏ này trở về Phật Giới, thì Trung Ấm Thân sẽ được hút trở về cái bản chất của nó là Điện từ Âm và Dương ở nơi sức hút mạnh và nhẹ bao quanh Trái Đất.

🌟 Thủy Tổ của loài Người là từ những Hạt Chân như Hạt Nhân;

Gốc của con Người cũng là từ những Hạt Chân như Hạt Nhân.

🌟Các Kho Hạt Chân Như 

Các Hạt Chân Như thì nằm ở các Núi trong Không gian Địa Giới, do các Ban bệ Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới Quản lý các Kho Chánh.

Còn các Kho phụ, Ban bệ Trời Tứ Thiên Vương đặt ở sáu Hành tinh Địa Giới mỗi Kho có Ban Thần giữ Kho và Quản lý.

Còn Công thức phân bổ Hạt Chân Như cho người có Công đức, Phước đức, Ác đức, Siêu Ác đức như sau:

Ví dụ:

Ví dụ 1: Ông A hay bà B mà tìm được một Hạt hay nhiều Hạt Công đức thì vị Thần Quản lý con Người này báo cho Ban Thần Quản lý Kho Hạt Công đức biết; để Ban Thần Quản lý Kho Hạt Công đức chuyển vào Như Lai tàng của người này một Hạt hay nhiều Hạt Công đức.

Ví dụ 2: Ông A hay là bà B mà tìm được một Hạt hay nhiều Hạt Nghiệp Phước đức Dương, thì vị Thần Quản lý Thân con Người này báo cho Ban Thần Quản lý Kho Hạt Nghiệp Phước đức Dương; để Ban Thần Quản lý Kho Hạt chuyển vào Tàng thức của người này một Hạt hay là nhiều Hạt Nghiệp Phước đức Dương.

Ví dụ 3: Nếu ông A hay bà B mà tìm được một Hạt hay nhiều Hạt Nghiệp Phước đức Âm, thì vị Thần Quản lý Thân con Người này báo cho Ban Thần Quản lý Kho Hạt Nghiệp Phước đức Âm biết; để Ban Thần Quản lý Kho Hạt chuyển vào Tàng thức của người này một Hạt hoặc là nhiều Hạt Nghiệp Phước đức Âm.

Ví dụ 4: Ông A hay bà B mà tìm được một Hạt hay nhiều Hạt Nghiệp Ác đức, thì vị Thần Quản lý Thân con Người này báo cho Ban Thần Quản lý Kho Hạt Nghiệp Ác đức biết; để Ban Thần Quản lý Kho Hạt Nghiệp chuyển vào Tàng thức của người này một Hạt hay là nhiều Hạt Nghiệp Ác đức.

Ví dụ 5: Ông A hay bà B mà tìm được một Hạt hay nhiều Hạt Nghiệp Siêu Ác đức, thì vị Thần Quản lý Thân con Người này báo cho Ban Thần Quản lý Kho Hạt Nghiệp Siêu Ấc đức biết; để Ban Thần Quản lý Kho Hạt chuyển vào Tàng thức của người này một Hạt hay nhiều Hạt Nghiệp Siêu Ác đức.


🌟 Núi Tu Di

Núi Tu Di là núi để cho Ban bệ Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới đứng, làm phương tiện di chuyển trong Địa Giới; để sản xuất ra Hành tinh Trái Đất cũng như điều hành các Hành tinh Trái Đất trong Địa Giới theo Quy luật Nhân – Quả – Luân hồi.


🌟 Lỗ đen Vũ Trụ

Lỗ đen Vũ Trụ nó nằm ở trong Địa Giới của Hệ Mặt Trời, và nó có rất là nhiều cái Lỗ đen Vũ Trụ như vậy.

Cái cơ chế hoạt động của cái Lỗ đen Vũ Trụ này là nó tự động, và nó tùy thuộc vào cái vật được hút vào, cái Tứ Đại nào mà được hút vào nó như thế nào, thì nó sẽ căn cứ vào đó để mà nó tự động mở ra rồi khép lại. Cho nên là mình không có tính được cái kích thước của nó.

Còn cái Cấu tạo của Lỗ đen Vũ Trụ, thì nó là một cái Bầu bao xung quanh Trái Đất, và nó được bao bọc bởi hai vòng Điện từ Âm và Dương cực mạnh.

Bởi vậy cho nên là các Kim Thân Phật lớn từ Phật Giới muốn vào Trái Đất nào của Hệ Mặt Trời thì phải đến cái đầu hút vào của Trung Âm Vận hành Luân hồi của Hệ Mặt Trời, xem bảng Điện từ Quang gắn ở đầu hút vào của Trung Âm Vận hành Luân hồi của Hệ Mặt Trời, rồi muốn vào Trái Đất nào thì vào.

Khi vào được rồi thì cái Kim Thân Phật đó phải tức tốc bay ra Tầng Bình lưu của Trái Đất ở đó, để mà lấy cái Hạt Điện từ Quang Khải mới điện Khải cho các vị sau:

Đầu Tiên là cái Kim Thân Phật đó sẽ điện Khải cho Tám vị: Thần, Thánh, Tiên, Chúa chủ và Thần, Thánh, Tiên, Chúa mẫu Quản lý Trái Đất Âm – Dương.

Rồi tiếp theo là Kim Thân Phật đó sẽ điện Khải tiếp cho 42 vị Chúa Trời làm Chủ và Quản lý cái Tam Giới này này.

Tất cả cái số điện Khải này nó đều có nêu ở cái tấm bảng Điện từ Quang nơi đầu hút vào của Trung Âm Vận hành Luân hồi của Hệ Mặt Trời, cho nên muốn nói chuyện với ai thì nói.

 Còn cái Nhiệt độ ở trong Lỗ đen Vũ Trụ thì mình cũng không có thể nào tính được nó là bao nhiêu hết, bởi vì nó cũng tùy theo cái vật thể hay là cái Tứ Đại hút vào, rồi từ đó Ban bệ Trời Tứ Thiên Vương mới sản xất ra Hành tinh Tứ Đại.


👉 Mặt Trăng

🌟Mặt Trăng được vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới và Ban sản xuất Hành tinh Ngũ hành lấy Đất và Đá loại có Phong thủy ở trong núi Phong thủy ở Địa Giới tạo ra Mặt Trăng.

Mặt Trăng này thì có tác dụng là hút nước về Mặt Trăng để cho nước biển ở Trái Đất theo sức hút của Mặt Trăng có di động; mà Loài Người gọi là nước chảy cũng gọi là nước lớn nước ròng.

Tuổi thọ của Mặt Trăng là theo tuổi thọ của Trái Đất cũng là 10 tỷ năm

Tuổi thọ của Mặt Trăng và tuổi thọ của Trái Đất có liên quan với nhau, vì Mặt Trăng là Hành tinh trợ giúp về mặt nước lớn và nước ròng; để cho Loài Người và Vạn vật ở Trái Đất này sống đúng theo Quy luật Nhân – Quả và Luân hồi của Trái Đất.

Nguồn Thiền Tông

✍️ Mục lục: Địa Giới và Trái Đất 👉  Xem tiếp

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *