Kinh - KệThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Kinh An Vị Phật – Thiền Tông

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

✍️ Mục lục: Kinh Tụng theo Pháp môn Thiền Tông

PHẨM THỨ NĂM: KINH AN VỊ PHẬT

Do tổ Mã Minh sáng tác, soạn giả Nguyễn Nhân sưu tầm và viết lại

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Đức Thế Tôn:
Hôm nay, chúng con xin an vị Ngài, kính xin Đức Thế Tôn về ngự, để chúng con có nơi lễ lạy tu Thiền, kính xin Đức Thế Tôn và Mười phương Chư Phật chứng minh.🔔🔔🔔
Trước hết, chúng con xin:

🙏 DÂNG HƯƠNG:

Khói hương bay khắp bầu trời xanh
Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành
Trên khói hương này xin Phật ngự
Chứng cho đệ tử tấm lòng thành.🔔

🙏 AN VỊ PHẬT:

Lễ an vị Kim Thân Phật Tổ
Nơi Đạo tràng là chỗ kính tôn
Chúng con dâng hết tâm hồn
Ngưỡng cầu Đức Phật Thế Tôn chứng lòng.🔔

Hàng phật tử vun trồng cội đức
Đồng thành tâm hiệp lực tạo ra
Đạo Thiền Tam Bảo nguy Nga
Đặng cho có chỗ gần xa tu Thiền.🔔

Chúng con lòng Thiền thỉnh rước
Kim Thân Ngài ngự trước nơi đây
Giữa lòng tứ chúng bao vây
Một lòng kính lạy Đức Ngài Bổn Sư.🔔

Ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp
Đủ tài năng đủ phép huyền linh
Khắp trong vạn vật chúng sinh
Tán dương ca ngợi công trình Thế Tôn.🔔

Trong ba cõi không ai sánh ví
Thật cao siêu đức trí vẹn toàn
Phật là ngọn đuốc Từ Quang
Chúng con noi dấu theo đàng Ngài đi.🔔

Mong lượng cả từ bi Tam Bảo
Chứng lòng thành tâm đạo chúng con
Cầu xin Tam Bảo hằng còn
Chúng con nương tựa gieo bòn Phước duyên.🔔🔔🔔

🙏🙏🙏 Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) 🔔🔔🔔

🙏 LỄ PHẬT:

Kính lạy Phật từ bi cứu thế
Đem đạo Thiền phổ tế chúng sanh
Trần gian biết nẻo tu Thiền
Nhờ tâm thanh tịnh quang minh soi đường.🔔

🙏 LỄ PHÁP:

Kính lạy Pháp là phương giải thoát
Gốc tu Thiền chánh pháp ngày xưa
Nhiều người giác ngộ có thừa
Vì đã biết được quê xưa của mình.🔔

🙏 LỄ TĂNG:

Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật
Hạnh Tăng vô nhất vật thanh bần
Tự mình giác ngộ lý chân
Giúp người giác ngộ trọng phần Thiền tông.🔔

🙏 TÔN KÍNH PHẬT BẢO:

Phật là đấng tối cao giác ngộ
Lập đạo Thiền tế độ chúng sanh
Luật nghiêm giới cấm ban hành
Là người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu.🔔

Cõi trần thế mịt mù tăm tối
Biết đâu là đường lối thoát thân
Đầu tiên một bậc Siêu nhân
Cất mình thoát tục bước chân lìa đời.🔔

Đây đệ tử là người mong mỏi
Dứt trần duyên theo dõi học hành
Kính dâng một tấm lòng thành
Phụng thờ Đức Phật đạo Thiền cao siêu.🔔

🙏 TÔN KÍNH PHÁP BẢO:

Pháp của Phật giáo điều chánh lý
Theo Thiền tông học pháp tu Thiền
Ba y một Thất tuỳ duyên
Pháp môn thanh tịnh hữu duyên rõ lời.🔔

Pháp Giải thoát khỏi nơi thế sự
Được trở về Phật giới an nhàn
Sống trong thanh tịnh dễ dàng
Thiền tông thanh tịnh mở đàng huyền môn.🔔

Lời dạy pháp hùng hồn cảnh tỉnh
Giúp chúng con hết bệnh hôn trầm
Quý thay diệu pháp thậm thâm
Chúng con hết dạ thành tâm tu Thiền.🔔

🙏 TÔN KÍNH TĂNG BẢO

Tăng là các vị Sư thanh tịnh
Tâm, Thể không không chẳng dính bụi trần
Ly gia cắt ái khinh thân
Dứt trừ Bản ngã lãnh phần độ sanh.🔔

Tăng là người thừa hành Phật Pháp
Đem đạo Thiền dạy khắp thế gian
Hồng trần đám lửa cháy lan
Nước mưa Thiền học xối tràn tắt ngay.🔔

Chư Thánh Tăng công dày vô hạn
Độ chúng sanh bao quản nhọc nhằn
Đội ơn cảm đức không ngằn
Chúng con thờ kính lễ hằng dám sai.🔔🔔🔔

🙏 CHÚC MỪNG CHÁNH PHÁP:

Đèn Chánh Pháp ngày nay tỏ rạng
Như mặt trời chiếu sáng phương Đông
Nhơn sanh đều tỉnh giấc nồng
Phóng xa tầm mắt nhìn trông vui mừng.🔔

Mừng thấy rõ phục hưng Thiền học
Bấy lâu nay ẩn khuất khôn lường
Hiện giờ sáng tỏ Bốn phương
Tiếng thơm vang dội mùi hương ngọt ngào.🔔

Nhờ Giáo chủ truyền trao Giáo Lý
Theo Thiền tông học pháp tu Thiền
Diệt trừ tận gốc não phiền
Không còn chen lộn tu Thiền mà thôi.🔔

Thiền Thanh tịnh là nơi an lạc
Người thanh tịnh đã khác người Trần
Sống riêng trong cõi tinh thần
Trau giồi tâm trí sắc thân chẳng màng.🔔

Mượn tứ đại lên đàng cứu khổ
Để thế gian làm chỗ dựa nương
Tự người săn sóc cúng dường
Ra công tô đắp con đường tương lai.🔔

Ngày ba bữa ăn chay đạm bạc
Thể ít nhiều lê gót tuỳ duyên
Pháp mầu thanh tịnh giáo khuyên
Nêu cao một tấm gương Thiền soi chung.🔔

Về chỗ ở ung dung nhàn hạ
Dưới gốc cây lều lá đơn sơ
Miễn là tránh nắng, đụt mưa
Không cần xinh đẹp chẳng ưa màu mè.🔔

Về sự mặc đủ che thân thể
Không se sua không vẻ phù hoa
Tấm y bá nạp nhu hoà
Đám mây chở khách Ta Bà vân du.🔔

Hạnh thanh tịnh phép tu theo Phật
Lẽ sống chung vạn vật chúng sinh
Không riêng xã hội gia đình
Không phân chủng loại hữu tình vô tri.🔔

Người Giải thoát đoạn ly thế sự
Hiệp thành đoàn thanh tịnh du phương
Thiền Thanh Đức Phật chủ trương
Dạy môn Thanh tịnh mở đường Như Lai.🔔

Pháp trí tuệ biện tài vô ngại
Vừa học qua vừa dạy chúng sanh
Chính trong chỗ học và hành
Nhiều người Thanh tịnh được thành toàn năng.🔔

Thiền Thanh tịnh thượng tầng huyền diệu
Đạt Thiền Thanh là hiểu thiên cơ
Rủi may việc trước ai ngờ
Giúp cho thiên hạ cũng nhờ Thiền Thanh.🔔

Rừng trần thế u minh mờ tối
Người lạc vào mất lối trở ra
Sanh thân rồi lớn rồi già
Rồi đau rồi chết lìa qua một đời.🔔

Rồi theo nghiệp luân hồi trở lại
Cũng sanh thân cũng phải tấn tuồng
Bánh xe tứ khổ quay cuồng
Sanh già đau chết theo guồng chuyển xoay.🔔

Người đời mãi tạo gây lấy nghiệp
Để rồi ra chịu kiếp luân trầm
Việc làm người phải vô tâm
Nào hay có chỗ lạc lầm về sau.🔔

Ai là kẻ thương nhau dìu dắt
Chỉ cho người biết chắc lối đi
Vượt qua khỏi đám rừng nguy
Thoát ra số kiếp lưu ly trở về.🔔

Kìa chánh đạo bồ đề rạng tỏ
Người tu Thiền vạch rõ con đường
Hạnh tu Thanh tịnh phi thường
Cũng như đuốc sáng soi đường lối thông.🔔

Người dạy Thiền ra công dìu dắt
Lời nói Thiền khuyên nhắc ân cần
Cho người biết nẻo tu thân
Đưa người thanh tịnh khỏi vần tội khiên.🔔

Ôi! Trần thế hữu duyên hữu phúc
Mấy ngàn năm gặp được Đạo Thiền
Phá tan tình trạng người điên!
Pháp tu Thanh tịnh ánh đèn minh quang.🔔

Thiền Thanh tịnh ánh vàng sáng chói
Nhiều ngọn đèn to rọi sáng trưng
Nhơn sanh chốn chốn vui mừng
Mừng Thiền Thanh tịnh phục hưng thạnh thời.🔔

🙏 KÍNH CÔNG ĐỨC CỦA ĐỨC PHẬT

Cúi đầu lạy trước Phật vàng
Chúc mừng Thiền học đạo tràng vĩnh miên
Trên cao Đức Phật ngự yên
Đức Ngài tột bực ở trên cõi trần.🔔

Quang minh tướng tốt vô ngần
Nhân lành nhiều kiếp góp phần tạo nên
Công trình quá khứ nào quên
Đường Trần nhiều lối bước lên nẻo lành.🔔

Xuất gia khổ hạnh tu hành
Lập nên Giáo Lý tự mình tìm ra
Nối truyền chánh pháp Thích Ca
Hăm lăm thế kỷ nay đà mờ phai.🔔

Người tu hiện tại mấy ai
Hành theo đúng pháp Như Lai đã truyền
Nhờ vậy thấy rõ cơ duyên
Tu Thiền Thanh tịnh trần duyên xa lìa.🔔

Kẻ Tăng người tục phân chia
Tăng vô nhất vật xưa kia thanh bần
Ba y một Thất một Thân
Ngoài ra không bận chuyện trần trong tâm.🔔

Hiện nay Thiền đã giáng lâm
Pháp môn Thiền học lại nằm Việt Nam
Mở ra Thiền học phương Nam
Những người nhận được bỏ phàm nhiều hơn.🔔

Thiền tông không giận không hờn
Vị nào nhận được là hơn Sĩ hiền
Thiền tông thế giới không phiền
Không còn tham đắm chức quyền lợi danh.🔔

Mỗi người một Thất bằng tranh
Du hành khắp chốn không tranh với đời
Lựa lời nói lý độ đời
Trưa thì thọ thực chiều thời thuyết kinh.🔔

Khuya thì thanh tịnh lặng thinh
Chừng nào nhận được huyền linh môn Thiền
Giúp người Giác ngộ đủ duyên
Tìm nhiều phương cách dạy Thiền cho dân.🔔

Phổ đi Thiền học xa gần
Chỉ môn Thiền học hết phần khổ đau
Những người khốn khổ lao xao
Nhận môn Thiền học không vào trầm luân.🔔

Vì vậy Đức Phật dạy “Dừng”
Vui cùng thanh tịnh không buồn làm chi
Thiền Thanh không nói thị phi
Không nói những chuyện ưu bi khổ sầu.🔔

Mà nói Thiền Thanh không Cầu
Không Quán không Tưởng không Cầu với ai
Chỉ cần thanh tịnh suốt ngày
Tâm mình phát sáng thấy ngay Niết Bàn.🔔

Chỗ này Phật dạy rõ ràng
Nơi kinh Diệu Pháp chỉ đàng vượt qua
Ngày xưa Huyền ký Thích Ca
Hai lăm thế kỷ hiện ra “Đất Rồng”🔔

Mở ra một cõi Thiền tông
Giúp người Giác ngộ Thiền tông rất nhiều
Môn Thiền Thanh tịnh cao siêu
Hễ ai nhận được xem như Sĩ hiền.🔔

Nhận được là hết não phiền
Đồng nghĩa nhận được môn Thiền tuyệt hay
Đức Phật nói đến chỗ này
Hai lăm thế kỷ tại đây phổ Thiền.🔔

Chúng con nay đã có duyên
Nhận được môn Thiền của Phật Thích Ca
Những ai muốn nhận sâu xa
Con xin chỉ chỗ sâu xa diệu huyền.🔔

Người hỏi sẽ nhận ra liền
Biết được Nguồn Thiền của Phật Thích Ca
Sống với thanh tịnh Tánh ta
Chắc chắn sẽ vượt được qua luân hồi.🔔🔔🔔

🙏 NGUYỆN VỀ PHẬT GIỚI

Con xin lạy Đấng Đại Hùng
Đức Ngài Giải thoát khỏi vòng Trần duyên
Cảnh đời con sống đảo điên!
Đau thương lắm nỗi ưu phiền biết bao.🔔

Áo Trần con lỡ mặc vào
Nợ Trần con biết ngày nào cởi ra
Cũng như đứa trẻ lìa nhà
Lạc loài càng bước càng xa xa vời. 🔔

Bơ vơ trên nẻo đường đời
Kìa là hang vắng kìa thời rừng hoang
Thập thò mảnh hổ soái lang
Trí con khủng khiếp kinh hoàng khóc la! 🔔

Chập chờn bóng Quỉ hình Ma!
Tâm con hồi hộp thiết tha nguyện cầu
Rừng đời càng bước càng sâu
Là càng rùng rợn lo âu phập phồng. 🔔

Thân con trước cảnh hãi hùng!
Nhỏ nhoi con thấy lạnh lùng thân côi
Đường về Thiền học xa xôi
Đường vào cuộc thế ôi thôi đoạn trường! 🔔

Bước vào trong cõi bi thương!
Trăm ngàn nổi thảm vấn vương bên mình
Chung quanh đầy dẫy bóng hình!
Chẳng hay con mắc tội tình chi đây?🔔

Ngán cho số kiếp đọa đày
Tủi cho thân phận lạc loài éo le
Bàng hoàng giữa chốn rừng mê
Chẳng ai chỉ rõ đường về cho con.🔔

Ngây thơ trí nhớ đâu còn
Lại thêm nạn chướng giết mòn tánh linh
Đồng thời nhiều kẻ chung quanh
Rủ con vào nghiệp chúng sanh luân hồi!🔔

Dây oan khi đã cột rồi
Tên ghi Hồn gởi thì thôi còn gì?
Giấc mơ nhiều kiếp ly bì
Càng quanh lộn mãi càng si mê hoài! 🔔

Mải lo xây đắp mộng đài
Ở nơi huyễn cảnh quá dài thời gian
Niên hoa nở rộ đã tàn
Tánh chơn con mất chỉ toàn vô minh!🔔

Cõi trần muôn kiếp lụy mình
Dây thương vấn vít lưới tình bủa giăng
Phiền não vật chất trói trăn
Cửa nhà nhốt phạt miếng ăn hành hà.🔔

Cơn đau hấp hối rên la
Hung Thần, ác Quỉ cõi Ma hoành hành
Mảnh thân khốn khổ con đành
Lại thêm khổ chết giựt giành chia phui.🔔

Lòng con luống những ngậm ngùi
Trót đem linh tánh nhuộm mùi Trần gian
Thân này đã lỡ vương mang!
Nhận ra cái khổ trăm đàng tai ương.🔔

Não nề với cảnh đau thương
Lắm khi con muốn tìm đường thoát thân
Than ôi! Dính chặt cõi Trần
Dễ gì tháo gỡ một lần cho ra.🔔

Nghiệp duyên chẳng chịu buông tha
Sức con yếu ớt khó qua luật đời
Kiếp Trần biển khổ chơi vơi
Con đang trồi hụp đuối hơi vẫy vùng.🔔

Cúi xin lạy Đấng Đại Hùng
Đức Ngài Giải thoát khỏi vòng Trần duyên
Từ bi vô lượng vô biên
Cứu con thoát chốn oan khiên đọa đày.🔔

Cúi xin đảnh lễ Đức Ngài.🔔🔔🔔

🙏 NHỚ ƠN PHẬT:

Đời chen lộn ngàn đời tội lỗi
Con bước riêng một lối thanh cao
Đạo Thiền cao quý biết bao
Mình vừa tu tỉnh vừa trao sửa người.🔔

Cùng giải thoát khỏi nơi rừng thẳm
Dắt dìu nhau dẫm bước bon bon
Lối đi đã sẵn đường mòn
Công người khai vẹt ai còn nhớ chăng?🔔

Đức Phật Tổ Toàn năng Toàn giác
Sanh trong Trần nhưng khác người Trần
Xem qua cuộc thế chuyển vần
Cảm thương muôn loại chịu phần đau thương.🔔

Ngài tha thiết tìm phương cứu chữa
Tự đem mình nghiệm thử pháp môn
Dấn thân vào chốn núi non
Bỏ lìa điện Ngọc lầu son Ngài vàng.🔔

Tình phụ tử dứt ngang mãnh liệt
Nghĩa phu thê đoạn tuyệt can trường
Vượt qua tấm vách cương thường
Hiển nhiên khai mở con đường độ sanh.🔔

Buổi sơ khởi đã đành khổ nhọc
Mãi lê chân bảy lọc ba lừa
Thấp cao đạo lý chẳng vừa
Bao phen tìm kiếm chẳng chưa thấy gì.🔔

Ngài thong thả suy đi nghĩ lại
Đạo có khi ở tại lòng ta
Hẳn nhờ định trí tìm ra
Xếp chân ngồi lại kiết già công phu.🔔

Sáu năm chẵn ròng tu khổ hạnh
Tấm thân còn một mảnh xương gầy
Nắng mưa xương gió nhuộm đầy
Yếu lần đến đỗi một ngày mõn hơi.🔔

Chợt tỉnh ngộ tức thời thấy rõ
Đạo chưa thành thân bỏ sao đang
Độ đời nguyện lớn thênh thang
Mỏi mòn thể vóc đảm đang sao rồi.🔔

Nghĩ cạn lẽ bèn thôi ép xác
Định ăn dùng đạm bạc thô sơ
Mỗi ngày một bữa ngọ trưa
Cũng vừa đủ sống cũng vừa trau tâm.🔔

Áo đã mặc nhiều năm rách rã
Lượm vải vô chằm vá khiếu khâu
Kiếm tìm từng miếng và khâu
Thành y bá nạp ngõ hầu che thân.🔔

Rồi lần lượt bước chân Giải thoát
Đem gương lành ôm bát hóa trai
Đói no đắp đổi qua ngày
Lúc chưa thành đạo nào ai biết nhiều.🔔

Còn gặp phải lắm điều gây cấn
Sử chép rằng: Ngộ trận Ma Vương
Lúc Ngài nhập định phóng quang
Ma Vương binh tướng nghinh ngang đánh đùa.🔔

Nhưng chúng phải bị thua chạy trốn
Ngài vẫn ngồi an ổn tự nhiên
Từ bi gương mặt diệu hiền
Hào quang thanh tịnh pháp Thiền tủa ra.🔔

Ma Vương ấy họa là trần thế
E đạo Ngài chủ tể ngôi trên
Chơn tu đắp vững móng nền
Đổi xoay thế cuộc lập nên đạo trường.🔔

Thì quyền lực Đế Vương sẽ mất
Tinh thần hưng vật chất suy mòn
Công danh là miếng mồi ngon
Cũng không lay chuyển lòng son đạo vàng.🔔

Đời thế lực ngang tàng áp bức
Đạo ôn hoà bủa đức phục thâu
Khó khăn muôn sự khởi đầu
Thương người dẫn đạo biết bao nhọc nhằn.🔔

Bên ngoài đã lăng xăng rắc rối
Bên trong còn tội lỗi gợi khêu
Những nàng Ma Nữ cợt trêu
Ấy là dục vọng quần theo bóng hình.🔔

Nhưng Ngài dụng sức linh thiền định
Vững tinh thần thanh tịnh chơn tâm
Vọng căn nguồn gốc đã tầm
Tham lam sân hận si lầm dang ra.🔔

Đắc trí huệ soi ra vạn pháp
Phóng hào quang chiếu khắp ngàn trùng
Phép linh chứng được lục Thông
Trải bao cố gắng khổ công bấy chầy.🔔

Nắng vằng vặc, mưa mai, gió tối
Trời trọi thân dưới cội Bồ Đề
Nhất tâm phát nguyện lời thề:
“Nếu không thành đạo, không hề dậy đi”.🔔

Và nguyện lực sau khi đắc quả
Đi khắp nơi hoằng hoá chúng sanh
Đầu tiên trên bước lữ hành
Lẻ loi chỉ có một mình đường xa.🔔

Rồi lần lượt trải qua các xứ
Phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang
Lập thành Giáo hội Đạo tràng
Đắp tô xây dựng con đường Mười phương.🔔

Đoàn hậu tấn noi gương Thiền đạo
Chỗ gởi thân rốt ráo Niết bàn
Khởi hành từ chốn Trần gian
Vào nơi Phật giới hưởng an đời đời.🔔

Ngàn năm bao người giong đuổi
Thời Mạt thượng pháp, là buổi chúng ta
Con dòng hưởng lấy tài gia
Đoái nhìn sự nghiệp thương Cha công trình.🔔

Càng rộng lớn vang danh đồ sộ
Là người xưa lao khổ lại càng
Tìm ra được Ánh Đạo Vàng
Nhọc nhằn khổ sở vẻ vang muôn đời.🔔

Ôi! Thật đáng cho đời kính ngưỡng
Công đức Ngài vô lượng vô biên
Hỡi chư phật tử hữu duyên
Nhớ ơn Từ phụ cần chuyên tu Thiền.🔔🔔🔔

🙏 HỒI HƯỚNG:

Chúng con đã An Vị Phật rồi
Nguyện đem Công đức vào đời chúng con
Chúng con nhất quyết lòng son
Quyết tu Thanh tịnh không còn trầm luân.🔔

Phật dạy chúng con chỉ “Dừng”
Tâm con thanh tịnh luân hồi dừng ngay
Tại nơi Thiền tông Phật đài
Kính xin Đức Phật nhận ngay lời này.🔔

Chúng con kính nguyện tại đây
Luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng
Đời con đã hết gian nan
Cũng nhờ Đức Phật chỉ đàng Thiền tông.🔔

Tâm con hiện tại đã không
Chúng con một lòng thực hiện Thiền tông
Dù cho Thế giới hoại không
Hư không có hoại lòng con vẫn bền.🔔

Nhờ Phật con đã đứng lên
Luân hồi sinh tử vượt lên được rồi
Đời con đại phúc Phật ôi!
Hôm nay sinh tử “Dứt” rồi với con.🔔🔔🔔

🙏🙏🙏 Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần) 🔔🔔🔔

✍️ Mục lục: Kinh Tụng  👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *