Bí Kíp Thiền TôngKinh - KệTinh hoa Đạo Phật

Dạy vượt Cửa Hải Triều Dương về Phật Giới

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

✍️ Mục lục:  Đức Phật dạy vượt Cửa Hải Triều Dương về Phật Giới

Tham khảo thêm:

Tâm và Cảnh không dính nhau là Giải thoát

Đại Thừa Chánh Tông

Độ Mười Loài Chúng Sanh trong Tâm

Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông

m ầm Vọng thức dậy
Cuồn cuộn Vọng Tánh dâng
Tạo thành bờ ngăn cách
Giữa sanh tử, vô sanh.

Biết là bờ hư vọng
Vượt qua rất dễ dàng
Thoát ngoài vòng Sanh – Tử
Vào được Bể Vô sanh.

Không biết khởi Vọng nhận
Nhân – Quả luân hồi đến
Kéo vào Lục đạo ngay
Âm – Dương cuốn hút lấy.

Không trở lại Cội nguồn
Ma Vương quản lý chặt
Phải làm kiếp tôi đoài
Muôn đời làm tôi tớ.

Cho bọn Quỉ, bọn Ma
Việc trở về Nguồn cội
Chắc chắn không về được
Dù có vạn Đức Phật.

Đến với Thế giới này
Cũng chưa chắc cứu được
Ai đó nói cứu giùm
Là kẻ đại lường gạt.

Phải tự Mình đứng lên
Vượt qua bờ Sanh – Tử
Nếu không vượt qua được
Vĩnh kiếp mãi Trầm luân!


Huyền ký của Đức Phật và những vị Ngộ thiền

Khi Đức Phật dạy tu Thiền, nhiều người tu qua được cửa thứ nhất là “Tâm cảnh không dính nhau”. Cửa thứ hai là “Độ vô số chúng sanh mà không thấy có chúng sanh nào được diệt độ”. Khi đến cửa thứ ba, có những hiện tượng rất lạ, nên các vị hỏi Đức Phật làm sao vượt qua được cửa thứ ba này.

Đức Phật dạy cửa Hải Triều Dương:

– Cửa thứ ba này gọi là cửa “Hải Triều Dương”, vì cửa này dao động khủng khiếp như những cơn bão lớn ở giữa biển khơi. Muốn vượt qua được cửa thứ ba này, người tu phải hiểu biết thật rõ ràng mới mong vượt qua được. Như Lai nhắc lại chỗ này trong kinh Bát Nhã Ba La Mật:

– Trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Như Lai dạy trong ẩn ý, nên khó có người nhận ra được. Hôm nay, còn một thời gian ngắn nữa Như Lai diệt độ, nên dạy rõ chỗ này để các ông hiểu. Theo Vật lý, các ông phải hiểu: Trí Tuệ, Bát Nhã, Ba La Mật như sau:

Trí tuệ là cái: Thấy, Nghe, Biết, của Phật Tánh.
Bát Nhã là trùm khắp, không thiếu chỗ nào.
Ba La Mật là Thanh Tịnh, Thanh Tịnh này là tự nhiên của Phật Tánh, nhưng lúc nào cũng Hành.

Người tu nhìn thấy cửa Hải Triều Dương này phải biết: Bờ bên kia là Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh, nó là tự nhiên như vậy. Trong Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh lúc nào cũng Hành, nhưng Hành trong cái Thanh Tịnh.

Tuy là Thanh Tịnh, nhưng hằng: Thấy, Nghe, Biết. Do đó, Như Lai nói ghép lại: Trí Tuệ, Bát Nhã, Ba La Mật. Tức cái Thấy, cái Nghe, cái Biết, ở trong tự nhiên Thanh Tịnh. Cái Thanh Tịnh này nó trùm khắp. Còn Thấy, Nghe, Biết, Pháp, nó nằm trong Tánh, nên Như Lai gọi chung là Phật Tánh.

Còn ở tại bờ ngăn cách có một màn trong suốt, giống như là một tấm kiếng trong suốt để ngăn giữa Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh bên trong; còn bên ngoài Tam Giới là sức hút khủng khiếp của Vật lý Âm Dương gồm 16 căn bản như:

1- Thọ. 2- Tưởng, 3- Hành. 4- Thức. 5- Tài. 6- Sắc. 7- Danh. 8- Thực. 9- Thùy. 10- Tham. 11- Sân. 12- Si. 13- Mạn. 14- Nghi. 15- Ác. 16- Kiến!

Khi 16 thứ trên nhuộm hết Tánh Thấy, Tánh Nghe, Tánh Biết, Tánh Pháp. Các Tánh ấy bị nhuộm, nên tự nhiên thành cái chấp.

Bắt đầu là chấp có Ngã, vì Ngã này mà sanh ra Nhơn, rồi sanh ra Chúng sanh, và sau cùng là Thọ giả.

Khi các Tánh đã vào trong Thế Giới loài Người rồi, tất cả các thứ trên, sanh ra 8 muôn 4 ngàn thứ trần lao. Do đó, ai bị lực hút của Vật lý Âm Dương rồi khó mà thoát ra được, giống như người đang đứng giữa khu rừng già mênh mông không biết đâu là lối thoát!

Dù các ông có dụng công tu hành bất cứ Pháp môn nào đều nằm trong nhân quả của Vật lý cả! Đã vậy, còn bị người khôn lanh lừa bịp nữa, thì ôi thôi! Muôn đời ngàn kiếp phải bị đi luẩn quẩn trong 6 nẻo Luân hồi!

Do đó, khi các ông tu đến cửa thứ 3 này, nếu không hiểu nguyên lý chính xác của nó, các ông bị Vật lý trong Thế Giới này kéo lại ngay! Đặc biệt hơn, các ông bị những người dùng đủ thứ thủ đoạn mê hoặc, làm các ông say đắm, thì làm sao các ông vượt qua cửa này được. Hôm nay, các ông hỏi cửa này rất phải, Như Lai giải rõ nơi cửa Hải Triều Dương này, để các ông khi tu có dụng công, tức tu theo thứ lớp, cũng có nghĩa là “tu theo đường bộ”, phải nắm vững chỗ này mới mong vượt qua được.

Vì chỗ rắc rối và bí ẩn này, nên Như Lai nói bài kệ ngũ ngôn như dưới đây, để các ông dễ dàng biết vượt qua cửa Hải Triều Dương này, các ông phải nghe thật rõ từng chữ, từng câu, của bài kệ vượt Hải Triều Dương này:

Ầm ầm Vọng thức dậy
Cuồn cuộn Vọng Tánh dâng
Tạo thành bờ ngăn cách
Giữa sanh từ, vô sanh.

Biết là bờ hư vọng
Vượt qua rất dễ dàng
Thoát ngoài vòng Sanh – Tử
Vào được Bể vô sanh.

Không biết khởi vọng nhận
Nhân quả Luân hồi đến
Kéo vào lục Đạo ngay
Âm Dương cuốn hút lấy.

Không trở lại Cội Nguồn
Ma Vương quản lý chặt
Phải làm kiếp tôi đoài
Muôn đời làm tôi tớ.

Cho bọn Quỷ bọn Ma
Việc trở về nguồn cội
Chăc chắn không về được
Dù có vạn Đức Phật.

Đến với Thế Giới này
Cũng chưa chắc cứu được
Ai đó nói cứu giùm
Là kẻ đại lường gạt.

Phải tự mình đứng lên
Vượt qua bờ Sanh – Tử
Nếu không vượt qua được
Vĩnh kiếp mãi trầm luân!

Tại bờ ngăn cách này, ông Chánh Huệ Phong có làm bài thơ cám ơn Đức Phật như sau:

Đến đây ngã rẽ hai đường
Kẻ theo lục Đạo người về vô sanh
Tu Thiền phải hiểu cho rành
Không dính, không mắc tử sanh, Luân hồi.

Thiền Quán, Thiền Tưởng nên thôi
Sống với Tánh Biết Luân hồi màng chi
Đức Phật dạy bảo tức thì.
“Dứt” ngay tìm kiếm là đây Cội Nguồn.

Đôi dòng nước lệ lại tuôn
Vượt qua Sanh – Tử là nguồn an vui
Vào nơi Phật Tánh của tôi
Muôn đời ngàn kiếp đã rời trầm luân.

Về nơi quê cũ rất mừng
Cái mừng Thanh Tịnh là đây Cội Nguồn
Từ nay, tôi biết cái “Buông”
Sống với Cội Nguồn của Tánh Phật ta.

Trước đây, Đức Phật Thích Ca
Chỉ dạy thật rõ, cửa qua Hải Triều
Độ không biết hết bao nhiêu
Người có duyên lớn thảy đều vượt qua.

Lòng từ của Phật Thích Ca
Chỉ cho ta biết vượt qua Hải Triều
Chúng con xin cám ơn nhiều
Biết được phương cách vượt Hải Triều Âm.

Nhìn về ở tận xa xăm
Có vị Thái tử cứu dân Luân hồi
Hôm nay con biết vậy thôi
Truyền qua nhiều kiếp nhiều đời về sau.

Mong rằng: ai có duyên cao
Vượt qua “hàng rào” của Hải Triều Âm
Phải nên nghiên cứu âm thầm
Không để bị lầm của bọn Quỷ, Ma.

Trước khi nhập diệt, Thích Ca
Chỉ rõ cửa ấy để qua Luân hồi
Cửa này chính xác vậy rồi
Mong người duyên lớn biết thời vượt qua.

Con xin nhắc lại Thích Ca
Đầu tiên không muốn nói ra cửa này
Nhưng vì có nhiều vị Thầy
Khẩn thiết xin Phật cửa này để qua.

Chúng con cám ơn thiết tha
Hậu nhân đã biết cửa qua Hải Triều
Chúng con xin cám ơn nhiều
Cúi đầu ba lạy thật nhiều biết ơn.

Chúng con nhất quyết lòng nhơn
Không dám sơ sót nhớ ơn Phật Đà
Lần nữa cám ơn Thích Ca
Đã giúp hậu thế vượt qua Hải Triều.

Video (Trích đoạn)

Nguồn Thiền Tông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *