Bí Kíp Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Đạo ở Trái Đất

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc… Tháng 08/2021 loạt video Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật đầu tiên đã được xuất bản và các Video của Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam cho đến nay.  Xin trân trọng giới thiệu.

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Kinh Vô Tự – Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông

⭐️ Càn khôn Vũ Trụ và Phật Giới 👉  Xem
⭐️ Tam Giới – Hệ Mặt Trời👉  Xem
⭐️ Địa Giới và Trái Đất 👉  Xem
⭐️ Quy luật Nhân – Quả – Luân hồi 👉  Xem
⭐️ Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam 👉  Xem
⭐️ Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông👉  Xem
⭐️ Chùa Thiền Tông Tân Diệu 👉  Xem

✍️ Mục lục: Đạo ở Trái Đất

⭐️ Đạo và Tôn giáo 👉  Xem
⭐️ Đạo Phật 👉  Xem
⭐️ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lập Đạo 👉  Xem
⭐️ 6 Pháp môn tu của Đạo Phật 👉  Xem


👉 Lập Đạo và Đạo Chánh

🌟 Ở Trái Đất này có 3 Vị lập Đạo; mà ở Trái Đất này thì có 3 Đạo chánh.

Mục đích của 3 Đạo này Tu là để được các phần như sau:

💥 Được thứ nhất: Tu hành để đi ra ngoài Trái Đất và Tam Giới.

💥 Cái được thứ hai là Tu Hành để tránh Nhân – Quả.

💥 Cái được thứ ba: Tu Hành để đi Du lịch hoặc là làm Hoa Báo hoặc là xuống Địa Ngục.

🌟 Ở trên Trái Đất này cơ bản có ba loại Đạo

Đạo thứ nhất là Đạo Thần – Thánh – Tiên còn gọi là Đạo Dương; Đạo Dương này là do vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới chỉ định Nhị vị Thánh Chủ và Thánh Mẫu để lập ra.

Đạo thứ hai là Đạo Hiển Linh – Tình Thương – Bác Ái còn gọi là Đạo Âm. Đạo Âm này cũng là do vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới chỉ định Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu để lập ra.

Đạo thứ ba là Đạo Giải Thoát. Đạo này là do vị Toàn năng Toàn giác xin phép vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới để lập ra.


👉Tổ chức của các Đạo ở Trái Đất

🌟 Tổ chức của các Đạo ở Trái Đất có ba dạng Chánh thức và một dạng không Chánh thức.

Dạng Chánh thức thứ nhất là: Đạo Phật do một vị Toàn năng Toàn giác xin phép vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương và được vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương cho phép lập ra.

Dạng chá tức thứ hai là: ba Đạo Thần – Thánh – Tiên do vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương chỉ định Nhị vị Thánh Chủ và Thánh Mẫu lập ra ba Đạo Dương gọi là Đạo ban ngày.

Dạng Chánh thức thứ ba: cũng ba Đạo Âm: Hiển Linh – Tình Thương – Bác Ái do vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương chỉ định Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu lập ra ba Đạo Âm này, gọi là Đạo ban đêm.

Trên đây là các Đạo được phép của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương lập ra hoặc chỉ định lập ra gọi là Đạo hợp pháp. Đạo hợp pháp thì phải có đầy đủ 10 phần như sau :

💥 Thứ nhất là phải có quyển Giáo Lý của Pháp môn tu;

💥 Thứ hai thì phải có quyển Giáo Kinh của Pháp môn tu;

💥 Thứ Ba phải có quyển Giáo Lễ;

💥 Thứ tư phải có quyển Giáo Luật;

💥 Thứ năm phải có quyển Giáo Điều;

💥 Thứ sáu phải có Tôn Chỉ của Pháp môn tu;

💥 Thứ bảy thì phải có Cương Lĩnh;

💥 Thứ tám phải có Nội Quy;

💥 Thứ chín phải có Đạo Phục;

💥 Thứ mười thì phải có Giấy hay Bằng chứng nhận của Pháp môn tu.

Còn có một dạng Đạo do các vị ở Cõi Âm nhập xác người có tần số Điện từ Âm nhiều lập ra, tự xưng gì tùy ý đây là Đạo không hợp pháp; Đạo này không có cơ bản của một Đạo như 10 phần nêu trên.


🌟 Mục đích lập ra Đạo

Mục đích lập ra Đạo là để dẫn Người tu họ muốn đến nơi nào mà Người tu họ thích đến như:

Ông/Bà nào muốn sau khi chết được lên Thiên Đàng thì phải tu theo Đạo Trời.

Ông/Bà nào muốn sau khi chết làm Thánh thì tu theo Đạo Thánh hoặc;

Ông/Bà nào muốn sau khi chết làm Thần thì tu theo Đạo Thần  hay;

Ông/Bà nào muốn sau khi chết làm Tiên thì tu theo Đạo Tiên hoặc;

Ông/Bà nào muốn sau khi chết thành Phật thì tu theo Đạo Phật.


👉Tiêu chuẩn thành lập Đạo ở Trái Đất

🌟Tiêu chuẩn lập Đạo:

Tiêu chuẩn lập Đạo thì có hai cái Tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn thứ nhất: là vị này phải được vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới cho phép lập ra Đạo thì m mới được gọi là Đạo chánh.

Phải được tất cả các vị Phật, Trời, Thần – Thánh – Tiên, Chúa dự hợp đồng ý và nhất trí cao; phải có đầy đủ 10 phần sau đây thì mới được làm Đạo,

💥 Thứ nhất là phải có quyển Giáo Lý Pháp môn của Đạo.

💥 Thứ hai là phải có quyển Giáo Kinh.

💥 Thứ Ba phải có quyển Giáo Lễ.

💥 Thứ tư là phải có quyển Giáo Luật.

💥 Thứ năm là phải có quyển Giáo Điều.

💥 Thứ sáu là phải có Tôn Chỉ của Pháp môn của Đạo.

💥 Thứ bảy là phải có Cương Lĩnh Pháp môn của Đạo.

💥 Thứ tám phải có Nội Quy.

💥 Thứ chín thì phải có Đạo Phục.

💥 Và thứ 10 thì có Giấy hay Bằng chứng nhận của Pháp môn của Đạo.

Về cái Tiêu chuẩn thứ hai: thì vị này được chỉ định của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới cho lập ra Đạo; cũng phải có đầy đủ 10 phần. 10 phần đó là:

💥Phải có quyển Giáo Lý Pháp môn của Đạo; Phải có quyển Giáo Kinh phải có quyển Giáo Lễ; phải có quyển Giáo Luật; phải có quyển Giáo Điều; phải có Tôn Chỉ, Cương Lĩnh, Nội Quy Đạo Phục và cũng phải có Giấy hay Bằng chứng nhận Pháp môn của Đạo.

💥Đạo nào lập ra mà có đầy đủ như ở trên thì được gọi là chánh Đạo còn Đạo nào tự lập không được phép hay được chỉ định được gọi là Tà Đạo.

Các Đạo Tà thì:

💥 Thứ nhất: là những những người mà tự xưng ta là Phật ở trên Trời Cực Lạc xuống Trái Đất lập Đạo.

💥 Thứ hai: tự xưng ta là Trời ở trên Trời xuống Trái Đất lập Đạo.

💥 Thứ ba: là ngồi Thiền được các vị ở Cõi Âm nhập xác người nói Sấm Giảng rồi tự lập Đạo.

Ba cái loại Đạo này được gọi là Đạo tà


🌟 Thánh Chủ và Thánh Mẫu lập ra 3 Đạo Thần – Thánh – Tiên

Khi Trái Đất được Ban bệ của Vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương lập ra được ổn định 100 năm,

Thì 3 Đạo: Thần – Thánh – Tiên được lập ra.


🌟 Công thức tu 3 Đạo Thần – Thánh – Tiên như sau:

1. Đạo Thần:

💥 Rèn luyện cơ thể cường tráng.
💥 Không khiếp nhược.
💥 Không quỳ lạy ai ở Trái Đất này.
💥 Có bản thân, lo cho bản thân.
💥 Có gia đình, lo cho gia đình.
💥 Có Tổ quốc, lo cho Tổ quốc.

2. Đạo Thánh:

💥 Sống đúng tư cách của con Người.
💥 Người sống với nhau bằng Nhân.
💥 Người sống với nhau bằng Nghĩa.
💥 Người sống với nhau bằng Lễ.
💥 Người sống với nhau bằng Trí tuệ sáng suốt.
💥 Người sống với nhau bằng Tín nhiệm.

3. Đạo Tiên:

💥 Người sống Nhàn hạ.
💥 Người sống bằng trí tuệ thật sáng suốt.
💥 Người sống không tin Linh thiêng ở Trái Đất này.
💥 Người sống không tu bất cứ Đạo nào ở Trái Đất này, kể cả Đạo Phật.

Người tu theo 3 Đạo

💥Thần – Thánh – Tiên đúng như vậy, sau khi thân Tứ Đại chết.

💥 Được Vị Thần Quản lý Thân và Tánh Người giao cho Ban Thần – Thánh – Tiên Thực thi Nhân – Quả, cho vào Nước Bồng Lai Tiên Cảnh sống, chờ ngày Vị Phật cho Công bố Pháp môn Giải Thoát ra, được phép trở lại làm Người, học Công thức, tìm Hạt Công đức mang trở về Phật Giới ăn, thành Kim Thân Phật lớn.


🌟 Đạo Phục của các Đạo

Ý nghĩa các màu áo Đạo như sau:

💥Thứ nhất người tu mặc áo màu Vàng là họ tu theo Đạo Phật.

💥Thứ hai người tu mặc áo màu Trắng là họ tu theo Đạo Thánh.

💥Thứ ba người tu mà mặc áo màu Đỏ có nghĩa là họ tu theo Đạo Thần.

💥Thứ tư người tu mà mặc áo màu Xanh Lá cây thì họ tu theo Đạo Tiên.

💥Thứ năm người tu mà mặc áo màu Xanh Thiên thanh là họ tu theo Đạo Trời.

💥Thứ sáu người tu mà mặc kết hợp hai màu áo Trắng và Tím là tu theo Đạo kết hợp giữa Đạo Thánh và Đạo Hiển linh.

💥Thứ bảy người tu mặc áo kết hợp hai màu Trắng và Đỏ là họ tu kết hợp giữa hai Đạo Thánh và Đạo Thần.

💥Thứ tám người tu mà áo màu kết hợp Trắng và Xanh Lá cây là họ tu theo Đạo kết hợp giữa Đạo Thánh và Đạo tiên.

💥Thứ chín người tu mặc hai màu áo kết hợp là Trắng và Xanh Thiên thanh nghĩa là họ tu theo Đạo kết hợp giữa Đạo Thánh và Đạo Trời.

💥Thứ mười người tu mà mặc áo màu Nâu là tu theo Đạo Phật Đại Thừa.

💥Cuối cùng người tu mà mặc áo Đen là họ tu theo Đạo Cúng.


👉Quản lý phần Âm – Dương

🌟 Phải biết, Trái Đất Âm – Dương này:

Ban ngày là do 6 Vị: Thần – Thánh – Tiên Chủ và Thần – Thánh – Tiên Mẫu Quản lý.

💥Gọi là Quản lý Phần Dương.

Ban đêm là do Nhị vị: Chúa Chủ và Chúa Mẫu Quản lý.

💥Gọi là Quản lý Phần Âm.

Ở Trái Đất phần Âm, là do “Thập loại Thánh” chuyên nhập xác Người ngồi Thiền.

💥Người ngồi Thiền muốn gì.

💥 Thập loại Vị Thánh này giúp.

💥Muốn thành gì cũng được, kể cả thành Phật.

👉Đạo Âm

🌟 Vị Thái Cực Tiên Ông, là Vị Trưởng Ban lập ra 3 Đạo Âm ở Trái Đất này.

Có nhiệm vụ lập ra 3 Đạo: Hiển Linh – Tình Thương – Bác Ái.

🌟 Định nghĩa 3 Đạo:

💥 Đạo Hiển Linh là Đạo chuyên làm Hiện tượng lạ được gọi là Đạo Hiển Linh.

💥Đạo Tình Thương là Đạo Thương người.

💥Đạo Bác Ái là Đạo Thương người Bao la.

Cách tu theo ba Đạo Hiển Linh – Tình Thương – Bác Ái này thì sẽ được thực hiện như sau:

💥Nếu tu theo Đạo Hiển Linh thì người này sẽ phải ngồi Thiền mơ mộng, cho các vị Thánh nhập vào Thân người của mình, nói chuyện Quá khứ Tương lai được gọi là Đạo Hiển Linh.

💥Cách tu thứ hai là Tu theo Đạo Tình Thương, thì người tu theo Đạo này sẽ rất Thương người nghèo khó và sẽ đem tiền Bố thí cho những người nghèo khó được gọi là tu theo Đạo Tình Thương.

💥Cách tu thứ ba tu theo Đạo Bác Ái, người tu theo Đạo Bác Ái từ Đạo Thương người Bao la. Đạo này thì dành cho những người thật giàu họ tu, chuyên đem tiền Bố thí cho những người nèo trên khắp Thế Giới.

🌟 Chúa là vị Vua Quản lý một trong 39 Hành tinh bằng Điện từ Âm – Dương ở trong Tam Giới.

Còn Chúa Sãi là vị tu theo Pháp môn Tiểu Thừa của Đạo Phật mà phải có trên 5.000 người tu theo; trong Đạo Phật gọi là Pháp Vương; trong Đạo Phật Tiểu Thừa gọi là Chúa Sãi.

🌟 Vọng tưởng

Vọng tưởng của con Người giống như sóng biển vậy.

Vị nào ngồi dẹp được vọng tưởng, thì Vị này thành Thánh.

Còn ngồi Thiền thấy được: Phật, Thần – Thánh – Tiên, là Vị này “đắc Đạo ngồi” rồi đó.

🌟 Ngồi Thiền để thành Phật

Đức Phật dạy:
Các ông bà ngồi Thiền để thành Phật, giống ông bà nấu cát mà muốn thành cơm vậy!


🌟 Các phần phải có của Đạo

Giáo lý:
– Là những bài chân thật của Đạo dạy.

 Giáo Kinh: Là những bài kinh của Đạo dạy.

 Giáo Lễ: Là những bài lễ của Đạo dạy.

 Giáo Điều: Là Đạo dạy có mấy điều.

 Giáo Luật: Là Đạo dạy có mấy luật.

 Tôn Chỉ: Là Đạo tu để thành gì.

Cương Lĩnh: Là để người tu quyết chí không sai.

 Nội Quy: Để người tu biết có mấy điều.

 Đạo Phục:  Để người tu mặc, người ngoài nhìn biết tu Đạo nào 1 trong 6 Đạo ở Trái Đất.

 Phẩm cấp:  Để biết người tu ở phẩm cấp nào của Đạo.


🌟 9 Phương Trời, 10 Phương Phật

Ý nghĩa của câu 9 Phương Trời, 10 Phương Phật như sau:

Con số mà loài Người sử dụng con số 10 là trọn vẹn; vị Phật dạy Đạo Phật đầy đủ hết những gì có trong Càn khôn Vũ Trụ này.

💥Nên Người tu theo Đạo Phật nói Đức Phật dạy đủ 10 phần trong Càn khôn Vũ Trụ này.

Còn vị Trời dạy Đạo Trời cho con Người thiếu một phần là Phật Giới; nên Người tu theo Đạo Trời nói vị Trời dạy Đạo chỉ biết trong Hệ Mặt Trời thiếu Phật Giới tức thiếu một phần.

💥Nên Người tu theo Đạo Trời nói vị Trời dạy Đạo thiếu một phần vì lý do này câu chuyện này được phổ biến trong dân gian chí Phương Trời 10 Phương Phật là vậy đó.

🌟 Bồ Tát

Bồ Tát là những người rất gan dạ chuyên cứu người; Trong Đạo Phật Bồ Tát ở nước Trời Cực Lạc.

🌟Dược Vương Bồ Tát

Dược Vương Bồ Tát là vị Bồ Tát chuyên trợ giúp Đức Phật dạy Pháp môn Giải Thoát theo ý trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

🌟 Linh Sơn Thánh Mẫu

Linh Sơn Thánh Mẫu là núi thờ vị Thánh Mẫu Hiển Linh; vị Thánh Mẫu nào cũng linh hết; người nào cầu xin Thánh Mẫu cho Phước thì người này phải có Phước thì vị Thánh mới cho Phước người cầu xin này; còn nếu người này không có Phước thì vị Thánh Mẫu không thể cho Phước.

Được thờ vị Linh Sơn Thánh Mẫu thì phải thờ ở Đền thì người thờ mới có Phước; còn thờ vị Linh Sơn Thánh Mẫu mà ở trong Miểu thì người thờ này sau kia chết bị Nhân – Quả xuống Địa Ngục đó.


🌟 Phật có trước hay Pháp có trước

Nếu Phật nói ra Pháp để dạy cho Người tu thì Phật có trước Pháp.

Còn vị Phật lấy từ những Hạt Pháp ở Địa Giới để dạy cho Người tu là Pháp có trước Phật.

🌟 Lễ tuyên bố thành lập Đạo

Đạo nào mà Tổ chức đúng, thì mới có buổi Lễ tuyên bố thành lập Đạo.

Đạo nào mà không có Tổ chức đúng, thì không có buổi Lễ thành lập Đạo.

🌟 Tịch Diệt và Diệt Độ

Hai danh từ này dạy cho Người tu như sau:

Thứ nhất là Tịch diệt: Tịch là chết, Diệt làm mất hẳn không còn gì.

Các danh từ này trong Đạo Phật chỉ cho người chết.

Thứ hai là Diệt độ: Diệt tức là mất, Độ là được đi qua bên kia, là bên không còn Sinh – Tử Luân hồi nữa.


👉Tôn Giáo

🌟 Một Tôn giáo đúng thì phải có đầy đủ 14 phần

Một Tôn giáo đúng thì phải có đầy đủ 14 phần như sau:

Thứ nhất là phải có quyển Giáo lý của Tôn giáo.

Phải có quyển Giáo Kinh.

Phải có quyển Giáo Lễ.

Phải có quyển Giáo Luật.

Phải có quyển Giáo Điều của Tôn giáo.

Ngoài ra Tôn giáo đó phải có: Tôn Chỉ, Cương Lĩnh, Nội Quy. cũng như là Đạo Phục; phải có Giấy hay Bằng chứng nhận của Tôn giáo đó; Phải cho người thắc mắc hỏi về Tôn giáo của mình tu; Khi mà Tôn giáo Tu thành gì phải nêu bảng thật rõ ràng; Công thức tu Tôn giáo như thế nào? phải cho mọi người biết; Khi mà Tôn giáo Tu thành rồi làm việc chi cũng phải treo bảng thật rõ ràng.

Nếu một Tôn giáo mà có đầy đủ 14 phần cơ bản nói trên thì đó là một Tôn giáo đúng.

🌟 Đạo phật không phải là một Tôn giáo, mà chỉ là Đạo dạy về Nhân – Quả một cách Khoa học Vật lý mà thôi.

🌟 Thế Giới này bắt buộc phải có Tôn giáo để làm gì? Để thỏa mãn tính Tưởng của con Người.

Nếu Trái Đất mà không có Tôn giáo thì người nào phát ra cái Tưởng nhiều quá, nếu không có Tôn giáo để họ tu thì người này chắc chắn sẽ bị điên mất.


🌟 Những người cùng trong một Đạo mà lại đánh nhau

Những người cùng trong một Đạo mà lại đánh nhau, đây là những Thầy tu không chân chính mục đích họ tu là để làm gì?

Mục đích họ tu là để kiếm Tiền, vì tranh dành Tiền nên họ mới đánh nhau như vậy đó.

🌟 Trong mỗi con Người ai ai cũng có cái Tánh tưởng hết; vì vậy Người nào Tưởng Giải Thoát thì sẽ tu theo Đạo Giải Thoát; còn người nào tưởng Linh thiêng thì họ sẽ tu theo Đạo Linh thiêng.

🌟Cây Tích trượng và Hạt Minh Châu

Cây Tích trượng cũng gọi là cây Minh trượng hay là cái cây Thanh trượng. Cây này là để đi trong bóng tối, cái vạt đường để mình đi.

Còn cái  là viên ngọc tự phát ra ánh sáng, để đi trong ban đêm thấy đường; giống như hiện nay chúng ta đi rong ban đêm mà sử dụng bóng đèn điện vậy.

Nguồn Thiền Tông

✍️ Mục lục: Đạo ở Trái Đất 👉  Xem tiếp

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *