Kinh - KệBí Kíp Thiền Tông

Kinh Phật

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc… Trong quá trình học Thiền Tông có một số Kinh sách của 5 Pháp môn để tham khảo phục vụ cho việc học Thiền Tông.

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục:Kinh sách của 5 Pháp môn tham khảo trong quá trình học Thiền Tông

01: ⭐ Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật
02: ⭐ Kinh Tứ Thập Nhị Chương
03: ⭐Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Thay Lời Tựa
01. Phẩm Tựa
02. Phẩm Phương tiện

03. Phẩm Thí dụ
04. Phẩm Tín giải

05. Phẩm Dược thảo dụ
06. Phẩm Thọ ký
07. Phẩm Hóa thành dụ

08. Phẩm Ngũ bá đệ tử thọ ký
09. Phẩm Thọ-học vô-học nhơn-ký
10. Phẩm Pháp sư
11. Phẩm Hiện Bảo tháp
12. Phẩm Đề-Bà-Đạt-Đa
13. Phẩm Trì

14. Phẩm An-lạc hạnh
15. Phẩm Tùng địa dũng xuất
16. Phẩm Như Lai thọ-lượng
17. Phẩm Phân biệt công đức

18. Phẩm Tùy-hỷ công đức
19. Phẩm Pháp-sư công-đức
20. Phẩm Thường-Bất-Khinh Bồ-Tát
21. Phẩm Như Lai thần-lực
22. Phẩm Chúc-lụy
23. Phẩm Dược-Vương Bồ-Tát bổn-sự

24. Phẩm Diệu-Âm Bồ-Tát
25. Phẩm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát Phổ-Môn
26. Phẩm Đà-La-Ni
27. Phẩm Diệu-Trang-Nghiêm-Vương bổn-sự
28. Phẩm Phổ-Hiền Bồ-Tát khuyến-phát

04: ⭐Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết

Lời Giới Thiệu – Lời Nói Đầu
01. Phẩm Phật Quốc

02. Phẩm Phương Tiện
03. Phẩm Đệ Tử
04. Phẩm Bồ Tát
05. Phẩm Văn Thù Sư Lợi
06. Phẩm Bất Tư Nghị
07. Phẩm Quán Chúng Sanh
08. Phẩm Phật Đạo
09. Phẩm Vào Pháp Môn Không Hai
10. Phẩm Phật Hương Tích
11. Phẩm Hạnh Bồ Tát
12. Phẩm Thấy Phật A Súc
13. Phẩm Pháp Cúng Dường
14. Phẩm Chúc Lụy

05: ⭐ Kinh Pháp Bảo Đàn

Lời Đầu sách
01. Phẩm thứ nhất: Sự tích nhận Pháp

02. Phẩm thứ hai: Bát Nhã
03. Phẩm thứ ba: Nghi vấn
04. Phẩm thứ tư: Định Tuệ
05. Phẩm thứ năm: Tọa Thiền
06. Phẩm thứ sáu: Sám hối
07. Phẩm thứ bẩy: Cơ Duyên
08. Phẩm thứ tám: Đốn Tiệm
09. Phẩm thứ chín: Tuyên Chiếu
10. Phẩm thứ mười: Phó chúc

06: ⭐Bát Nhã Tâm Kinh 

Giới thiệu
01. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Tiếng Việt – Hán Việt)

02. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Tiếng Anh – Pháp)

07: ⭐Duy Thức Học (Đại Cương)

Giới thiệu
01. Các Luận sư Duy Thức

02. Nhị thập tụng và Tam thập tụng
03. Học Thuyết
04. Kết luận

08: ⭐ Kinh Đại Bát Niết Bàn

01. Phẩm thứ nhất
02. Phẩm thứ hai
03. Phẩm thứ ba
04. Phẩm thứ tư
05. Phẩm thứ năm
06. Phẩm thứ sáu

01. Kinh Đại Bát Niết Bàn (Tiếng Anh)

09:Kinh Thủ Lăng Nghiêm

01. Mục lục – Lời Dịch giả
02. Quyển 1: 7 chỗ gạn hỏi tìm Tâm
03. Quyển 2: Ngũ Ấm vốn Vô sanh
04. Quyển 3: Lục Nhập, Thập Nhị Tứ, Thập Bát Giới, Thất Đại
05. Quyển 4:
06. Quyển 5:
07. Quyển 6:
08. Quyển 7:
09. Quyển 8: Thập Tín… Đẳng Giác, Diệu Giác, Dục Giới
10. Quyển 9: Sắc Giới
11. Quyển 10: Ma Ngũ Ấm

10:Kinh Lăng Già

01. Mục lục – Lời Dịch giả
02. Quyển Thứ nhất

Đệ Nhất Nghĩa
Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm
Lý Luận Về sừng Thỏ
Nhất Xiển Đề
Ba Thứ Tự Tánh
Hai Vô Ngã
Pháp Tánh Không

03. Quyển Thứ hai

Như Lai Tạng
Thế nào là Ý Sanh Thân?
Phật thuyết tướng Nhân Duyên của tất cả các pháp
Tướng ngôn thuyết vọng tưởng
Nhất hay dị, đồng hay chẳng đồng.
Ba thứ lượng
Bốn thứ thiền
Thánh chủng Tánh
Thế nào là tướng thông phân biệt của vọng tưởng tự Tánh?

04. Quyển Thứ ba

Ý Sanh Thân
Năm Tội Vô Gián
Tính Bình Đẳng Của Phật Quả
Không Một Lời Nào Do Phật Thuyết
Về Hữu Và Vô Của Tất Cả Các Pháp
Thuyết Tướng Tông Thông
Thế nào Là Ngữ, Thế Nào Là Nghĩa
Thuyết Thông và Tông Thông
Chín Thứ Chuyển Biến Luận
Luận Về Vô Sanh
Về Niết Bàn

05. Quyển Thứ tư

Ta chẳng thuyết một chữ, chẳng đáp môt chữ
Các Kiến Giải Về Vô thường
Sự sanh diệt của ấm giới nhập
Năm Pháp Tự Tánh
Thế nào là tướng SÁT NA của tất cả các pháp?
Ba loại Ba La Mật
Công đức và tội lỗi của người ăn thịt và không ăn thịt

11:Kinh Văn Thù Sư Lợi Nói Về Cảnh Giới Phật Không Thể Nghĩ Bàn

01. Mục lục – Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi
02. Quyển Thượng
03. Quyển Hạ

04. Kinh Văn Thù Sư Lợi Phát Nguyện

12:Kinh Hạnh Nguyện Phổ Hiền

01. Mục lục – Bồ Tát Phổ Hiền
02. Hạnh nguyện Phổ Hiền (Lời)
03. Hạnh nguyện Phổ Hiền (Kệ)

Nguồn Quê Xưa

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *