Chùa Thiền TôngKinh - KệThiền Tông

Kệ trao Huyền Ký cho Tổ Thứ nhất

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

Kệ trao Huyền Ký cho Tổ Thứ nhất

ÔNG MA HA CA DIẾP NHẬN TẬP HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC THẾ TÔN GIAO TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG

Đức Thế Tôn dạy:

Này ông Ma Ha Ca Diếp và các đệ tử ưu tú của Như Lai

Hôm nay, tại núi Kỳ Xà Quật, Như Lai chính thức trao cho ông Ma Ha Ca Diếp tập Huyền Ký, để ông truyền theo dòng thiền Thanh Tịnh.

Vì sao Như Lai không truyền theo kinh điển phổ thông mà phải truyền riêng?
Như Lai nói cho các ông biết có 2 nguyên nhân:

Thứ nhất: Vì Pháp môn Thanh Tịnh thiền chỉ dành riêng cho người nào tu theo đạo của Như Lai mà họ muốn Giác Ngộ và Giải Thoát.

Thứ hai: Sáu dạng người như dưới đây, họ tu theo đạo của Như Lai dạy, họ không dám xem tập Huyền Ký chớ nói chi là tu.

Một: ham danh, mê tiền

Hai: thích có thần thông

Ba: thích cầu xin và lạy lục người khác

Bốn: thích làm nô lệ cho người khác

Năm: thích nương tựa người khác

Sáu: thích cúng kiếng

Vì 6 nguyên nhân nói trên nên Pháp môn Thanh Tịnh thiền, Như Lai không dạy chỗ đông người là vậy.

Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, năm 245 của nước Ca Tỳ La Vệ, chỉ còn một thời gian ngắn nữa Như Lai sẽ trở về Phật Giới, nơi Mười phương chư Phật sống, tức quê xưa của Như Lai cũng như tất cả loài người và chúng sanh.

Các ông nhìn xem, suốt cuộc đời của Như Lai dạy đạo, điều chánh yếu Như Lai dạy nơi Thế Giới này là giúp loài người Giác Ngộ và Giải Thoát, để trở về Quê cũ của mỗi người.

Nhưng vì loài người sống nơi Thế Giới vật lý Âm – Dương, ai cũng thích vật chất va tiền tài nên Như Lai dạy họ trở về quê xưa, họ không thích về mà họ thích ở lại Thế Giới này.

Thế Giới này có 2 dạng người khôn lanh và khờ khạo:

1. Dạng người khôn lanh: Thích bịa ra những chuyện không thật để lừa người khờ khạo

2. Người khờ khạo: Thích người khôn lanh lừa gạt mình

Mọi người nghe đến đây, ai cũng khóc lạy tạ Đức Phật rồi lui ra.

BÀI KỆ NHƯ LAI TRAO TẬP HUYỀN KÝ CHO ÔNG MA HA CA DIẾP TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG

Giải thoát là đạo Thích Ca
Cầu xin lạy lục là Ma dạy người
Giải thoát giúp cho nhiều người
Trở về Phật giới muôn đời an vui.

Giải thoát lìa bỏ cái Tôi
Sống với tánh Phật là Thôi luân hồi
Giải thoát hành đúng được rồi
Không còn sanh tử luân hồi Thế gian.

Giải thoát ra khỏi Trần gian
Không còn ràng buộc Thế gian khổ sầu
Giải thoát, pháp môn không cầu
Sống với tánh Phật là câu tu Thiền.

Thiền Thanh Ta chỉ truyền riêng
Cho Ma Ha Ca Diếp truyền riêng pháp này
Thiền Thanh Ta dạy như vầy
Chỉ cần thanh tịnh đứt dây luân hồi.

Thiền Thanh hành đúng được rồi
Luân hồi sanh tử là thôi tìm mình
Ca Diếp phải ráng giữ gìn
Truyền theo Nguồn thiền để cho người sau.

“Long Nữ” nhận được đời sau
Pháp thiền Thanh tịnh đời sau phổ truyền
Truyền riêng ở tại “chùa Thiền”
Giúp người giải thoát về “Miền quê xưa”.

Năm châu rõ hết ngày xưa
Như Lai đã dạy Thiền xưa nơi này
Nay tại Kỳ Xà Quật đây
Huyền Ký thiết lập Ta đây giao Người.

Nhiệm vụ của Ông vì đời
Lưu truyền Thiền học người người thoát thân
Huyền Ký Ta giao trọn phần
Về nhận sứ mạng, là phần của Ông.

Người người hậu thế chờ mong
Pháp thiền Giải thoát ở trong tay Người
Hôm nay, chứng kiến nhiều người
Ông hãy giữ lấy truyền người hậu lai.

Thiền Thanh chỉ một không hai
Pháp thiền Giải thoát, Như Lai hoàn thành
Nhiệm vụ của Ta đã thành
Pháp thiền Thanh tịnh để dành người sau.

Ngày sau dân trí lên cao
Mới nhận Thiền học tuyệt cao ở Trần
Như Lai chỉ dạy đôi phần
Ông ráng gìn giữ mà lần chuyển đi.

Nan Đà nhận được Thiền thì
Giao lại Huyền Ký truyền thì Tổ sau
Thiền tông ông dạy như sau:
Dụng công Quán, Tưởng, không sao thoát Trần.

Thiền tông thanh tịnh chỉ cần
“Buông – Dừng – Thôi – Dứt” đường Trần rời ta
Ta là Đức Phật Thích Ca
Truyền được Huyền Ký, là Ta xong truyền.

Các ông ở lại bình yên
Hai bốn ngày nữa Ta liền “Về quê”

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *