Sách Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Quyển 02: Những câu hỏi Thiền Tông – Tập 1

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Quyển 02: Những câu hỏi Thiền Tông – Tập 1 (Tái bản)

✍️ Mục lục:

01. Lời giới thiệu
02. Lời nói đầu
03. Giảng Kinh Kim Cang
04. Hoa Khai Kiến Phật
05. Bố thí Ba-La-Mật
06. Dụng công thế nào để nhận ra Phật Tánh?
07. Người nhận ra Phật Tánh diễn tả trạng thái làm sao?
08. Sao không biết Công thức về Phật Giới
09. Dán chữ Tử vào trán
10. Tu Sắc Tu Tập Tu Thực
11. Con người khi chết sẽ như thế nào?
12. Hỏi về nhà Ngoại Cảm
13. Nhĩ Căn Viên thông
14. Ngồi Thiền thấy Phật Thích Ca
15. Làm sao để cho Tâm Thanh Tịnh?
16. Tu Thiền tông dụng công thế nào?
17. Thế Gian Thường, Phật Tánh Vô Thường?
18. Ý nghĩa Diệu Pháp Liên Hoa?
19. Cầu nguyện có đúng lời Phật dạy?
20. Xin gặp minh Sư
21. Ngồi Thiền dẹp Vọng Tưởng
22. Chúa Giê-Su và Phật A Di Đà
23. Cốt truyện Bà Già đốt Am
24. Bỏ hết sao mà Tu?
25. Ao xuân mò gạch
26. Kiến Tánh khởi Tu
27. Mười mục Chăn Trâu
28. Ngoài tu Thiền có cách nào Giải Thoát?
29. Buông!
30. Tu làm sao để đạt được Phật Tánh
31. Trăm cỏ trên đầu ý Tổ Sư
32. Bát Nhã Tâm Kinh
33. Sắc Tức Thị Không
34. Bát hoàn
35. Tu Mật Chú Tông
36. Phật Tánh sáng suốt sao bị Vô minh che?
37. Ba Mặt Trăng
38. Đầu sao trăm trượng
39. Bể Tánh Thanh Tịnh
40. Thất Bảo, Hương Linh, Giác Linh
41. Đường mòn nhận ra Phật Tánh?
42. Thiền Diệt Thất
43. Kết thúc câu hỏi
44. Tà Tông
45. Mười chín dạng Người
46. Cõi Trời có bị Nhân Quả không?
47. Vì sao họ đều xa lánh Tôi?
48. Cách tính Công Đức cho việc xây cất Chùa?
49. Sao trong nước không dạy Thiền Tông?
50. Sao mỗi Chùa một cách Tu?
51. Tu tập thế nào để vào Trung tâm Vận hành Luân hồi?
52. Giải thích các Pháp môn Tu của Đức Phật?
53. Phật Gia Võ Tắc Thiên
54. Vẽ hình Tổ Bồ Đề Đạt Ma
55. Thần Kim Cang
56. Gay gắt với vị Trưởng Ban quản trị Chùa
57. Đạt “Bí mật Thiền Tông” mà ăn mặn có Giải thoát?
58. Không tu mà dám dạy Người khác tu
59. Tìm Trưởng Ban để “tính sổ”
60. Theo ông Thầy này coi chừng bị điên đó
61. Công dụng của chữ Buông như thế nào?
62. Làm sao đưa suy nghĩ vào Thanh Tịnh?
63. Hiện tượng Điển Quang, Bề Trên, Vô Vi?
64. Hỏi đầy đủ về Trung Ấm Thân
65. Lúc bị động kinh, Phật Tánh của Tôi ở đâu?
66. Thiền Dẹp Vọng Tưởng, Diệt Tận Định, Minh, Sát, Tuệ
67. Thượng Đế ở đâu?
68. Hỏi về vị Thần Kim Cang
69. Sao người Tu lại cữ Hành, Hẹ, Tỏi, Ớt?
70. Thể dục Thiếu Lâm Tự, Yoga …
71. Hỏi về Tổ Bồ Đề Đạt Ma
72. Càn khôn Vũ Trụ do đâu mà có
73. Tại sao con Người không chịu yên ổn
74. Cảm nghĩ và Kết luận

⭐️ Lời giới thiệu

🙏 Trước khi nhập Niết Bàn Đức Phật dạy

Hỡi này các Đại Đệ tử và Đại chúng.

Như Lai giải sau cùng 3 phần căn bản nơi Thế Giới này để các Ông/Bà tu theo Đạo của Như Lai nắm thật vững:

👉 Phần 1: Thế Giới này là Thế Giới Nhân – Quả Luân hồi do Điện tử Âm – Dương luân chuyển và kéo đi trong sáu nẻo Luân hồi,
Vì sao Điện từ Âm – Dương kéo được ?
Nguyên nhân là do sự ham muốn của Ông/Bà là động lực chánh nên Điện từ Âm – Dương mới cuốn hút và kéo cái ham muốn của Ông/Bà đến chỗ mà Ông/Bà ham muốn.

👉 Phần hai: các Ông/Bà muốn thoát ra ngoài vòng Nhân – Quả Luân hồi thì phải hiểu trong mỗi con người có hai Tánh:

Một Tánh Phật: suy nghĩ, nói, nghe, thấy, biết và hành động đều ở trong Thanh Tịnh tự nhiên và vô trụ thì không bị Luân hồi.

Hai Tánh Người: suy nghĩ, nói,nghe,thấy, biết và hành động bằng 16 thứ của Tánh Người và dính mắc vào đó nên bị đi trong sáu nẻo Luân hồi. Các Ông/Bà tu theo Đạo của Như Lai phải thông suốt hai phần ở trên. Nếu không hiểu mà tu theo Đạo của Như Lai thì Ông/Bà muốn nấu cát mà muốn thành cơm vậy.

👉 Phần 3: Pháp môn Giải Thoát này phổ biến duy nhất tại Chùa Thiền Tông thôi.

👉 Phần 4: Còn các nơi sau đây không phổ biến được gồm,

Một: Chùa Vật lý
Hai: Thiền Viện
Ba: Tu Viện

🙏 Như Lai giải thích ba nơi nói trên cho các môn đồ và các Ông/Bà rõ.

Một: Chùa Vật lý là nơi cúng và tụng
Hai: Thiền Viện nơi dụng công tu dẹp và sát; mà Như Lai đã dậy trong ba mươi bảy pháp quán, tưởng, nghi, tìm.
Ba: Tu Viện là nơi cầu xin và lạy lục.

Đã là người sống nơi Trái Đất luôn chuyển Vật lý âm dương này bắt buộc phải đi một trong ba đường như sau:

👉 Một đường đi hưởng Phước có 4 đường đi:

Đường đi số 1: Ai muốn vãng sanh đến Cõi Trời Vô Sắc mà Thanh Tịnh sinh sống thì phải thực hiện 3 phần như sau:

Phần 1: Làm Phước thiện thật nhiều để tạo làn sóng Điện từ Dương sẵn sàng đưa Trung Ấm Thân của mình đi.

Phần 2: Lúc nào cũng ham muốn mãnh liệt đến Cõi Trời Vô Sắc mà Thanh Tịnh này sinh sống.
Phần 3: Để chắc chắn ngày nào cũng dụng công ép cho Tâm Vật lý mình Thanh Tịnh.

Khi hết duyên sống nơi Thế Giới này chắc chắn 100% được vãng sanh đến Cõi Trời Vô Sắc này sinh sống; nếu làm Phước thiện được vô lượng thì sống trọn vẹn một trăm ngàn năm so với Địa Cầu này, nếu thiếu thì chỉ sống đủ với số Phước thiện mà mình tạo ra mà thôi.

Đường đi số 2: Ai muốn vãng sanh đến Cõi Trời Hữu Sắc mà vui Tươi sinh sống thì phải thực hiện 3 phần như sau.

Phần 1: Làm Phước thiện thật nhiều để tạo làn sóng Điện từ Dương, sẵn sàng đưa Trung Ấm Thân mình đi.

Phần 2: Phải ham muốn mãnh liệt đến sống Cõi Trời có nhiều màu sắc vui tươi sinh sống.
Phần 3: Muốn chắc chắn khi mình làm Phước thiện phải hòa nhã vui tươi lịch sự với mọi người.

Khi hết duyên sống ở Trái Đất này chắc chắn 100% được vãng sanh đến Cõi Trời Hữu Sắc sinh sống.
Nếu làm Phước thiện được viên mãn thì sống đủ 10 ngàn năm so với Địa Cầu này; còn không viên mãn thì tuổi thọ của mình chỉ sống đúng với việc làm Phước thiện của mình thôi; sau đó quay trở lại Thế Giới này tạo nghiệp khác để đi nơi khác.

Đường đi số 3, Ai muốn vãng sanh đến nước Tịnh Độ của đức Phật A di đà sinh sống thì phải thực hiện 3 phần như sau:

Phần 1: Phải làm Phước thiện thật nhiều để tạo làn sóng Điện từ Dương sẵn sàng đưa trung ấmthân mình đi.
Phần hai: Phải ham muốn mãnh liệt đến nước Tịnh Độ của đức Phật A Di Đà sinh sống.
Phần ba: Muốn chắc chắn ngày nào cũng đem bộ Kinh A Di Đà tụng mà phải tụng trí thành, quên ăn quên ngủ.

Khi hết duyên sống nơi Trái Đất này, chắc chắn 100% được vãng sanh đến nước Tịnh Độ của đức Phật A di đà sinh sống. Nước của Ngài rất vui tươi và có đầy đủ những gì mà mình ham muốn, cho nên được gọi là nước Cực Lạc tức nước cực kỳ vui sướng.

Nếu mình làm Phước thiện được đầy đủ thì sống ở nước cực lạc này được 10.000 năm so với Địa Cầu này; còn thiếu tuổi thọ chỉ bằng với số Phước đức của mình làm ra thôi.

Ở nước cực lạc này có đặc biệt như sau, tuy hưởng sung sướng nhưng mỗi ngày có một giờ học Đạo Giác Ngộ và Giải Thoát, khi hết tuổi thọ sống nơi nước Cực Lạc này Đức Phật A Di Đà dẫn mình ra hồ sen kiếm Thiền.

Nếu mình rõ thông Công thức Giải Thoát thì Đức Phật A Di Đà ấn chứng mình bằng câu, Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh. Đức Phật A Di Đà dẫn mình trở lại Thế Giới loài người đến gần chỗ đang phổ biến Pháp môn Thiền Tông nhớ đó mình mới nhớ lại Công thức Giải Thoát, mình chỉ cần tạo ra thật nhiều Công đức không cần tu tập hay tu hành gì cả.

Khi mình hết tuổi thọ, tự bước qua cửa Hải Triều Dương để trở về Bể Tánh Thanh Tịnh mà trước kia Phật Tánh của mình đã sống; còn mình chưa Ngộ Thiền tự mình trở lại Trái Đất này tạo nghiệp khác để luân chuyển đi nơi khác.

Đường đi số 4 có hai nhánh:

Nhánh 1: Ai muốn vãn sanh tới Cõi Trời vui chơi mạnh mẽ thì phải thực hiện hai việc như sau:

– Một: Phải làm Phước thiện thật nhiều để tạo làn sóng Điện từ Dương sẵn sàng đưa Trung Ấm Thân mình đi.
– Hai: Phải ham muốn thật mãnh liệt đến nơi vui chơi thật mạnh mà không thích lao động thì phải làm hai việc như sau:

+ Một ngày nào cũng có lòng ham muốn như thế
+ Hai muốn chắc chắn ngày nào cũng cầu xin đến Cõi Trời Dục Giới từ 3 đến 6 lần mà phải trí thành.

Khi hết duyên sống nơi Thế Giới này chắc chắn được vãng sanh đến Cõi Trời Dục Giới này sinh sống, tuổi thọ ở đây là 1.000 năm so với Địa Cầu này; tuổi thọ đủ hay thiếu là do Phước đức của mình tạo ra; khi sống hết tuổi thọ ở Cõi Trời này quay trở lại Địa Cầu sống tiếp, tưởng vào tạo nghiệp khác Luân hồi đi nơi khác.

– Nhánh 2 ai muốn vãng sanh đến Cõi Trời Thượng Đế sinh sống thì phải làm ba việc như sau:

– Một: Phải làm Phước thiện thật nhiều để tạo làn sóng Điện từ Dương sẵn sàng đưa Trung Ấm Thân mình đi,
– Hai: Ngày nào cũng cầu xin và lạy Thượng Đến đến 6 lần,
– Ba: Hứa với Thượng Đế mình là đứa con ngoan của Thượng Đế, ngài sai bảo gì mình cũng làm theo, lời nguyện này phải thật mạnh mẽ.

Khi hết duyên sống nơi Thế Giới này, chắc chắn 100% được vãng sanh đến Cõi Trời Thượng Đế sinh sống; trong các cõi Dục Giới, duy nhất chỉ có Cõi Trời Thượng Đế là có việc làm.

Cõi Trời này, tuổi thọ cũng là 1.000 năm, sống hết tuổi thọ ở đây trở lại Thế Giới loài người sống tiếp, tạo nghiệp khác luân chuyển đi nơi khác.

Như Lai nói rõ cho các Ông/Bà biết, trong 33 Cõi Trời, duy nhất chỉ có Cõi Trời Thượng Đế là sống trong khuôn phép rất nghiêm, không được vi phạm.

Như Lai dạy lời sau cùng: Các Ông/Bà luôn lúc nào cũng phải nhớ Lời nguyền của Ma Vương đừng đem mê tín dị đoan vào nhà của Như Lai.

Đức Phật vừa dứt lời Ngài nhập Niết Bàn.

Người sưu tầm và biên soạn, kiêm tác giả Nguyễn Nhân

Video (Trích đoạn)

✍️ Mục lục: Quyển 02: Những câu hỏi Thiền Tông – Tập 1 – Xem tiếp

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *