Thiền TôngTổ Sư

11_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ mười một

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tổ Phú Na Dạ Xa (Punyayasas) sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 398 năm, ở nước Hoa Thị, dòng Cù Đàm, con ông Phú Bảo Thân, mẹ là bà Thuận Kiều Trang, Ngài là con út trong gia đình có 8 anh chị em.

Thuở nhỏ tâm Ngài thường bình thản và ưa nói với cha me và anh chị:

Nếu gặp được vị nào có tâm đặc biệt hơn người, sẽ đến học hỏi phong cách của vị đó, còn những người bình thường, thích dụ người khác để kiếm tiền, vật chất của người khác, tôi không thèm để ý đến.

Khi Tổ Hiếp Tôn Giả đến nước Hoa Thị truyền pháp Thiền Tông, Ngài nghe nên đến dự, Tổ thấy Ngài có những lời thắc mắc khác hẳn người thường nên,

Tổ hỏi Ngài:

Ngươi có muốn xuất gia không?

Ngài trình thưa:

Con rất muốn

Tổ Hiếp Tôn Giả nhận Ngài làm đệ tử. Ngài hết sức cần mẩn nên việc tu học của Ngài hết sức tinh tấn

Tổ Hiếp Tôn Giả thấy Ngài có khả năng nhận Tổ vị Thiền Tông đời thứ Mười Một nên,

Tổ bảo:

Theo hệ thống truyền Thiền Tông, vị nào được tiếp nhận Tổ vị, vị đó phải có bài kệ nói lên chỗ đạt thanh tịnh của mình, vậy Ngươi có làm kệ được không?

Ngài liền ứng khẩu trình Tổ Hiếp Tôn giả bài kệ 76 câu:

Thiền Tông của Phật truyền riêng
Dòng chảy nguồn thiền cho các Tổ thôi
Thiền Thanh không nói nên lời
Chỉ nhận Thấy, Biết đây rồi quê xưa

Thiền Thanh không dụng sớm trưa
Chỉ cần biêt rõ tánh xưa của mình
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Luân hồi nhiều kiếp là dừng lại ngay

Truyền qua mười Tổ có tài
Hôm nay Hoa Thị, con nay giác thiền
Thiền Thanh Đức Phật dạy riêng
Cám ơn người biết được nguồn thiền Thích Ca

Hôm nay thầy đến nước ta
Con nguyện cố gắng phổ ra nguồn thiền
Giúp cho thiên hạ hết phiền
Để cho nguồn thiền lưu mãi về sau

Lòng con không biết tại sao?
Con không muốn khóc, lệ sao cứ tràn
Tâm con thanh tịnh rõ ràng
Thấy vô lượng kiếp, rõ ràng không sai

Thiền Tông con biết không sai
Không theo vật lý rõ ngay luân hồi
Thiền Thanh đơn giản vậy thôi
Chỉ cần thanh tịnh luân hồi lìa đi

Con nay đã biết thiền thì
Không quán không tưởng không chi dính mình
Thiền Thanh không phải lặng thinh
Những việc trước mắt mình đừng dính theo

Thiền Thanh đừng sợ giàu nghèo
Cứ sống thanh tịnh không theo thứ gì
Ai muốn giải thoát một khi
Chỉ cần thôi, dứt tức thì hết luân

Thầy dạy con biết pháp dừng
Con đã thực hiện dừng rồi thầy ơi
Lòng con nay đã thảnh thơi
Chuyện trong sanh tử con thôi được rồi

Nhìn thầy lệ con lại rơi
Chảy ra nước lệ ôi thôi con mừng
Mừng vì con đã được dừng
Luân hồi nhiều kiếp đã dừng với con

Lời dạy của thầy con còn
Còn là bổn phận con nên gúp người
Mong sao thiền học tốt tươi
Tìm người duyên lớn tươi cười

Thiền Tông Phật tánh phải nhận trong lòng
Không tìm không kiếm bên sông bên hồ
Thiền Tông cứ việc nhận vô
Tất cả thanh tịnh không vô ưu phiền

Được vậy là hết đảo điên
Pháp môn thiền học nhận liền tánh Nghe
Tánh nghe tánh thấy là bè
Đưa người thanh tịnh về quê của mình

Nhận được mình phải giữ gìn
Giúp cho thiên hạ ráng nhìn cho ra
Ngày xưa Đức Phật dạy ra
Không theo vật lý không va luân hồi

Thiền Tông chỉ có vậy thôi
Ai thực hiện được hết đời trầm luân
Theo lời Phật dạy chỉ dừng
Dừng được tất cả luân hồi dừng theo

Thiền Tông Phật dạy chỉ theo
Đi theo dòng chảy, không theo bình thường
Vì vậy, Đức Phật chủ trương
Dòng chảy nguồn thiền, chỉ Tổ biết thôi

Thầy dạy con nay biết rồi
Chỉ cần thôi, dứt, đứt liền trầm luân
Lòng con hôm nay rất mừng
Vì đã hết rồi con đường tử sanh

Ai muốn vượt qua tử sanh
Chỉ cần thanh tịnh tử sanh mất liền
Thiền Tông hết sức diệu huyền
Chỉ cần thanh tịnh hết duyên cõi trần

Nhờ thầy con đã rõ phân
Không tìm không kiếm không cần thứ chi
Tâm con thanh tịnh tức thì
Luân hồi sinh tử cái chi cũng lìa

Tổ Hiếp Tôn Giả nghe xong 76 câu kệ Ngài trình chỗ ngộ thiền,

Tổ bảo:

Nơi Huyền Ký Đức Phật có dạy, vị nào giữ Tổ vị Thiền Tông đều phải có bài kệ trình chỗ sở ngộ của mình.

Hôm nay, tiêu chuẩn này Ngươi đã đạt, vậy 12 ngày sau là đúng rằm tháng tám, ta sẽ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ cho Ngươi. Vậy, Ngươi lo buổi lễ truyền thiền cho được đầy đủ.

Đúng 12 ngày sau là rằm tháng 8 buổi lễ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ được hành lễ tại chánh điện Thiền Tông chùa Thiền Tông Bửu Sơn, dưới chân núi Thạch Hà, nước Hoa Thị.

Buổi lễ truyền Thiền Tông được thực hiện đúng nghi thức như các vị Tổ trước, chúng tôi không ghi lại, chỉ ghi bài kệ truyền thanh tịnh của Tổ Hiếp Ca Diếp cho Ngài Phú Na Dạ Xa nhận Tổ vị Thiền Tông đời thứ Mười Một.

Ngày xưa sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng
Truyền đi khắp chốn gian nan
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông

Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ Phú có duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông

Xa kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh là xong luân hồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi

Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông
Tổ tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình

Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông
Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình

Thiền Tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra
Vì đây lời dạy Thích Ca
Nếu ai duyên lớn, mới truyền ra Tổ này

Hôm nay, chánh điện tại đây
Tổ vị thứ Mười Một tại đây được truyền
Ông người có đủ phúc duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông

Tổ vị, ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền
Đức Phật Huyền Ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông

Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong luân hồi
Thiền Tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình

Lời dạy Đức Phật tuyệt linh
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi
Khi nhận Tổ vị được rồi
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra

Theo như lời dạy thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin

Hôm nay, thay mặt Tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa

Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn
Ông nên cố gắng bình an
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Vì ông không biết không theo lời Ngài
Vì vậy, đi khắp trần ai
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng

Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền
Nay ông hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *