Thiền TôngTổ Sư

04_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ tư

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Ngài Ưu Ba Cúc Đa sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 98 năm, cha tên Thiện Ý, mẹ tên Ưu Chí Liên, dòng Thủ Đà La, nước Sất Lợi.

Năm 12 tuổi, Tổ Thương Na Hòa Tu có đến nhà cha mẹ Ngài, dạy người trong nhà và Ngài phương pháp tu thiện ác. Nếu nghĩ ác bỏ hạt đậu đen vào hủ sơn đen, nghĩ thiện bỏ hạt đậu trắng vào hủ sơn trắng, mỗi tháng mang ra đếm xem thiện nhiều hay ác nhiều. Ngài tu như vậy được 5 năm, một hôm Ngài đến chùa hỏi Tổ

Kính thưa thầy, thầy dạy con tu như thế để làm gì?

Tổ Thương Na Hòa Tu bảo: Để giác ngộ

Ngài thưa: Con thấy càng tu càng ngu chứ giác ngộ cái gì

Tổ Thương Na Hòa Tu liền nói với Ngài Như ban đêm ông đốt đèn trong nhà để làm gì? Ngài thưa: Để cho sáng nhà

Tổ hỏi thêm: Ta dạy ông để sáng đạo

Ngài lại thưa: Con thấy tu như vậy, càng tu lâu càng tối chứ đâu có sáng

Tổ Thương Na Hòa Tu thấy đứa trẻ này có kiến thức hơn người nên hỏi Ngài Năm nay cậu được bao nhiêu tuổi?

Ngài thưa: Con được 17 tuổi

Tổ Thương Na Hòa Tu nói: Như vậy, thân cậu 17 tuổi hay Tánh cậu 17 tuổi?

Ngài không trả lời mà hỏi ngược lại Tổ: Vậy tóc thầy bạc hay tâm thầy bạc?

Tổ trả lời: Tóc ta bạc chớ không phải Tâm ta bạc

Ngài liền trả lời câu hỏi về tuổi của Ngài: Con cũng thế, Thân con 17 tuổi, chứ không phải Tánh con 17 tuổi

Tổ Thương Na Hòa Tu liền hỏi Ngài: Vậy, ngươi có muốn xuất gia không?

Ngài thưa: Nếu thầy nhận, con xin theo thầy làm đệ tử

Tổ Thương Na Hòa Tu hoan hỷ cho Ngài xuất gia. Năm 20 tuổi Ngài thọ giới Cụ túc (tỳ kheo) và được chứng nhận giác ngộ ‘Yếu chỉ Thiền Tông’

Một hôm, Tổ gọi Ngài vào trong thiền thất để nói

Đức Thế Tôn truyền pháp môn Thiền Tông cho Ngài Ma Ha Ca Diếp, có bổn phận dẫn Mạch nguồn Thiền Tông và làm Sơ Tổ, kế đến là nhị Tổ Ananda, còn ta là Tổ sư Thiền Tông đời thứ ba. Ta thấy Ngươi đã giác ngộ ‘Yếu chỉ Thiền Tông’, ta cũng muốn truyền Thiền Tông lại cho ngươi làm Tổ tiếp theo.

Quy định trong Huyền Ký mà Như Lai dạy về Mạch nguồn Thiền Tông, người nào nhận được Tổ vị phải trình cho Tổ trước về sự nhận được ý sâu mầu của pháp môn tu Thiền Tông học. Nếu Ngươi có khả năng thì làm kệ trình ta xem, nếu đạt yêu cầu như trong Huyền Ký, ta sẽ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ cho Ngươi làm Tổ sư Thiền Tông đời thứ tư.

Không nói một lời nào, Ngài liền ứng khẩu làm bài kệ 56 câu nói về pháp môn Thiền Tông:

Thiền Tông Phật dạy khi xưa
Là thiền Thanh tịnh không ưa Niết bàn
Những thứ vật lý thế gian
Dụng công tìm kiếm là hàng bỏ đi

Chỉ cần sống với Tánh thì
Mà phải chân tánh, không chi luân hồi
Thiền Tông Phật dạy chỉ thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình

Tu thiền không phải lặng thinh
Mà thấy cứ thấy mà mình không theo
Tu thiền đừng sợ hiểm nghèo
Thân là duyên hợp bám theo làm gì

Nhờ thầy chỉ dạy con ghi
Luân hồi nhiều kiếp, con ghi không màng
Những chuyện phiền não thế gian
Là của vật lý, không màng đến chi

Thiền Tông con nhận một khi
Luân hồi nhiều kiếp ham chi cho phiền
Nay con đã hết đảo điên
Tử sanh, sanh tử là riêng Dương trần

Nay con biết được Dương trần
Là của vật lý, không cần xen vô
Nhờ thầy chỉ dạy chữ vô
Vô này là bỏ không vô não phiền

Thiền Tông đạt được rất thiêng
Những thứ vật lý không xiềng được ta
Ngày xưa Đức Phật Thích Ca
Chỉ dạy thôi, dứt là xa luân hồi

Phật ơi, nay con biết rồi
Luân hồi sanh tư, con thôi không tìm
Lòng con quyết chí sống riêng
Ở trong thanh tịnh, chỉ riêng một mình

Dù cho ai nói huyền linh
Những thứ vật lý là linh luân hồi
Thầy dạy con một chữ thôi
Luân hồi nhiều kiếp là rồi với con

Thầy dạy con có lòng son
Dù ai dụ dỗ, lòng con không màng
Những chuyện vật lý thế gian
Không màng, không ngó, buộc ràng được chi

Thiền Tông dứt bỏ tức thì
Những thứ danh lợi, màng chi mà tìm
Giác ngộ, giải thoát là yên
Luân hồi nhiều kiếp bỏ riêng bên bờ

Thân con thanh tịnh hiện giờ
Không dính, không mắc là nhờ Thiền Tông
Hoa sen con nhận trong lòng
Ở nơi Linh Thứu, chảy vòng về đây

Trước mặt con là vị thầy
Là Tổ thứ bốn truyền đây pháp thiền
Nhờ vậy, con hết đảo điên
Xin nhận nguồn thiền của Phật Thích Ca

Con nhìn Đức Tổ như Cha
Nhờ thầy chỉ dạy, con xa luân hồi
Thầy ơi, con đã ngộ rồi
Pháp thiền Thanh tịnh cứu đời của con

Tổ Thương Na Hòa Tu vừa nghe Ngài Ưu Ba Cúc Đa trình bài kệ 56 câu, Tổ biết Ngài đạt ‘Bí mật Thiền Tông’ nên có lời dạy như sau:

Theo Huyền Ký của Như Lai, người đạt ‘Bí mật Thiền Tông’ phải được truyền Thiền Tông trước tôn tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông nay đã đạt ‘Bí mật Thiền Tông’. Vậy, một tuần sau ta sẽ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ cho ông làm Tổ sư đời thứ tư.

Đúng một tuần sau, Tổ Thương Na Hòa Tu truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ cho Ngài Ưu Ba Cúc Đa trong hang núi Thạch Lam.

Nghi lễ truyền thiền thanh tịnh giống như các vị trước truyền, chúng tôi không ghi vào.

Vì truyền Thiền Tông mỗi vị có hoàn cảnh khác nhau nên chúng tôi xin nêu nguyên văn bài kệ truyền Thiền Tông của Tổ thứ ba cho Tổ sư đời thứ tư:

Ngày xưa sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng
Khi ta nhận được bình an
Nay truyền Tổ vị rõ ràng cho ông

Khi xưa thầy cũng cầu mong
Dụng công quán tưởng ở trong luân hồi
Bao năm tìm mãi không thôi
Luân hồi nhiều kiếp không thôi với thầy

May sao nhị Tổ truyền thầy
Pháp thiền Thanh tịnh, dạy riêng cho thầy
Cũng nhờ ơn đức của thầy
Dạy thiền Thanh tịnh, thầy đây ngộ thiền

Hôm nay con đã đủ duyên
Chánh thức truyền thiền chứng nhận cho con
Con nên giữ lấy trong lòng
Giúp người duyên lớn dạy xong pháp này

Con nên nghe dạy của thầy
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ Ưu có duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông

Đa kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh của mình mà thôi
Ta nay kiểm nhận được rồi
Ông sống Phật tánh hết rồi tử sanh

Ở trong rừng tốt núi xanh
Không cần xen lộn đua tranh với đời
Tất cả những vị ngộ rồi
Chính tâm thanh tịnh thầy tôi lưu truyền

Hôm nay ông có đại duyên
Nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca
Theo như lời dạy thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền

Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin
Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông

Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa
Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn

Ông nên cố gắng bình an
Nhìn thấy Bể tánh chính đây quê mình
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Vì ông không biết, không theo lời Ngài

Vì vậy đi khắp trần ai
Rơi vào Bể tánh, ông nay mới dừng
Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận ông đây ngộ thiền

Thêm người hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền chứng nhận cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Không được dạy thiền ở chỗ đám đông

Người nào hiểu được Tánh không
Là thiền Thanh tịnh đừng mong thứ gì
Ở trong Huyền Ký có ghi
Cấp giấy chứng nhận, không chi của người

Được vậy Như Lai rất mừng
Pháp thiền Thanh tịnh được xuôi theo dòng
Là ông làm đúng Thiền Tông của Thầy.

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *