Kinh - KệThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Kinh Sám Hối – Thiền Tông

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

✍️ Mục lục: Kinh Tụng theo Pháp môn Thiền Tông

PHẨM THỨ HAI: SÁM HÓI (5 tội, bản thân – 10 Phương)

SÁM HỐI

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Đức Thế Tôn: Hôm nay trước Phật đài chúng con xin Sám hối những lỗi lầm mà từ ngàn xưa chúng con đã tạo ra trong Tam Giới này. 
Kính xin Đức Thế Tôn và Mười phương chư Phật chứng minh.

🙏 KHAI KINH KỆ:

Lời thuyết của Phật rất cao sâu
Tỷ đời, triệu kiếp, con Tìm, Cầu
Hôm nay nghe được Thế Tôn dạy
Rõ nghĩa Như Lai rất nhiệm mầu. 🔔

🙏 SÁM HỐI:

Phật Pháp Tăng ngôi nhà tế độ
Để thế gian làm chỗ dựa nương
Những ai hủy báng khinh thường
Ấy là cắt đứt con đường vãng sanh. 🔔

Nay đệ tử lòng thành sám hối
Xét lại mình tội lỗi từ xưa
Hoặc là nhiều kiếp dây dưa
Chập trùng nghiệp quấy có thừa núi cao. 🔔

Thân con đựng biết bao tật xấu
Các việc làm theo dấu tệ hư
Hoặc là phỉ ố Nhà sư
Hoặc là cử chỉ dường như hợm mình. 🔔

Nào những lúc vô tình nói quấy
Bởi thói quen chỗ thấy lạc lầm
Kinh chê diệu pháp thậm thâm
Buông lung nghiệp miệng vương lâm tội trời. 🔔

Cùng tâm ý khinh đời hại vật
Tính cho rằng không Phật, Thánh, Tiên
Hoặc là tin tưởng quàng xiên
Mà đường chánh tín lãng quên tấm lòng. 🔔

Từ vô thỉ chập chồng tội lỗi
Nay con nguyền sám hối ăn năn
Quấy xưa xin quyết chừa răn
Ngưỡng mong đầy đủ thiện căn trở về. 🔔

🙏 SÁM HỐI NĂM TỘI:

Trước Phật đài con xin sám hối
Xét lại mình tội lỗi từ xưa
Hoặc là nhiều kiếp dây dưa
Chập chùng nghiệp quấy có thừa núi cao. 🔔

Thân con đựng chứa biết bao tật xấu
Bước chân đi theo dấu đường đời
Cách ăn thói ở tùy thời
Nào con có tránh khỏi nơi tội tình. 🔔

Tội thứ nhứt: Sát sinh thực nhục
Thuở bé thơ đến lúc trưởng thành
Vì con cha mẹ cam đành
Giết loài muôn thú nuôi thân mạng này. 🔔

Con cũng có tự gây lấy nghiệp
Cùng bao nhiêu người gián tiếp trợ duyên
Thức ăn bán ở thị thiềng
Sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay. 🔔

Thân con lỡ tạo vay nghiệp ác
Muôn vạn loài oan thác vì con
Ví như thây ướp hằng còn
Từ xưa chất để như hòn núi cao. 🔔

Tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp
Thân con đây tội nghiệp dẫy đầy
Xét ra thì thịt xương này
Lại là xương thịt muôn thây tạo thành. 🔔

Cũng có lúc lòng lành bất nhẫn
Nghe tiếng kêu hối hận giựt mình
Máu me ràn rụa thân hình
Mắt trong thảm cảnh động tình xót xa. 🔔

Con nguyện hứa thứ tha tất cả
Lòng dặn lòng cải hoá tự tâm
Học đòi theo bậc triết nhân
Tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. 🔔

Nhưng trong cõi trần ai bụi bặm
Giữ làm sao khỏi lắm tấc son
Biết bao nghiệp sát cỏn con
Nhiều lần vô ý dập dồn tội khiên. 🔔

Nay đến trước Phật tiền sám hối
Lượng từ bi xả tội lỗi lầm
Ăn năn gội rửa lòng phàm
Con nguyền sửa đổi việc làm từ nay. 🔔

Tội thứ hai: Tham tài trộm đạo
Thói vạy tà gian xảo xấu xa
Hoặc từ nhiều kiếp trải qua
Hoặc từ thơ bé tạo ra tội tình. 🔔

Nhìn lại tấm thân hình trưởng đại
Hẳn có khi tội trái lôi thôi
Của người nhọc đổ mồ hôi
Dùng mưu chước lấy đắp bồi thân ta. 🔔

Tội thứ ba: Dâm tà loạn phép
Lỗi đạo hằng mang nghiệp vào thân
Tấm lòng yễm cựu nghinh tân
Làm sao tránh khỏi xoay vần trái oan. 🔔

Đường tình ái đã chan chan tội
Nẻo dâm tà càng lỗi nặng lung
Tấm thân tội lỗi thẹn thùng
Kiếp này, kiếp khác chập chùng bằng non. 🔔

Tội thứ tư: Vọng ngôn dối trá
Lợi cho mình thiên hạ hại thân
Vẽ duyên thêu dệt xa gần
Muôn điều rối rắm, trăm phần đảo điên! 🔔

Thói lưỡng thiệt hai bên đâm thọc
Cho đôi đàng trách móc lẫn nhau
Mở lời để hại về sau
Một câu thất đức họa sâu không ngừa. 🔔

Tội thứ năm: Say sưa chè rượu
Lỗi giới điều do tửu nhập tâm
Thêm lòng ham muốn tham lam
Càng thêm chất chứa càng làm mê say. 🔔

Bệnh sân hận con nào chịu sửa
Nổi nóng lên như lửa cháy rừng
Si mê đâu biết tỏ tường
Cõi mơ muôn vạn nẻo đường nhá nhem. 🔔

Năm giới chánh cộng thêm giới phụ
Tam nghiệp chung tính đủ thập điều
Phật ban giới cấm đã nhiều
Mà con lỗi phép không theo luật Ngài. 🔔

Hoặc vô ý không hay tội trượng
Hoặc yếu hèn chẳng cượng được tâm
Tự làm hoặc xúi người làm
Hoặc nghe thấy ác lòng phàm đua vui. 🔔

Từ vô thỉ tạo rồi nghiệp chướng
Đến những nay vô lượng kiếp sinh
Mỗi phen mang lấy thân hình
Tạo gây lắm thứ tội tình nghiệp duyên. 🔔

Nay lòng thành con nguyền sám hối
Xét tội xưa tránh lỗi về sau
Cầu xin nước tịnh rưới vào
Tâm con được sạch làu làu hôm nay. 🔔

Con cố gắng từ đây sắp tới
Giữ đúng theo ngũ giới Phật truyền
Cần trau tam nghiệp trọn hiền
Pháp tu Thanh tịnh vẹn tuyền mới cam. 🔔

Mong đến chốn già lam Phật cảnh
Giã cõi đời ảo ảnh phù du
Con về con học phép tu
Làm dân đất Phật thiên thu sống còn. 🔔

Đường giải thoát lòng con chí dốc
Quyết phăng tìm theo gốc tu chơn
Nương về Tam Bảo là hơn
Con nguyền chẳng dám khinh lờn dễ ngươi. 🔔

Được thưởng thức chút mùi vị đạo
Xin nhớ ơn Tam Bảo ghi lòng
Con nay sám hối vừa xong
Nghiệp trần con phủi đã xong sạch rồi. 🔔

Con cầu nguyện người đời tỉnh thức
Nhận đạo Thiền hết sức bình an
Cầu xin Phật hiện thế gian.
Cầu xin Tam Bảo giúp an muôn loài. 🔔🔔🔔

🙏 SÁM HỐI BẢN THÂN:

Cúi đầu lại trước Phật đài
Con xin sám hối từ rày ăn năn
Xưa kia lỗi phạm điều răn
Do thân, khẩu, ý bị màn vô minh. 🔔

Gây ra nghiệp dữ cho mình
Sát sanh hại vật chẳng tình xót thương
Giết ăn hoặc bán không lường
Vì lòng ham lợi, quên đường thiện nhân. 🔔

Oan oan tương báo cõi trần
Trầm luân biển tối, chịu phần khổ đau
Xét ra nhân, vật khác nào
Hại nhân, nhân hại, mắc vào trả vay. 🔔

Lại thêm trộm sản cướp tài
Công người cực nhọc hằng ngày làm ra
Lòng tham tính bảy lo ba
Mưu kia, kế nọ, lấy mà nuôi thân. 🔔

Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần
Làm cho người phải lắm lần than van
Tà dâm tội trọng muôn ngàn
Liệu toan chước sách, làm càng chẳng ngay. 🔔

Vợ con người phải lầm tay
Mất trinh, thất tiết, phải tai tiếng đời
Xấu cha, hổ mẹ nhiều lời
Xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi. 🔔

Vọng ngôn giả dối ngoài môi
Chuyện không nói có, có rồi nói không
Dựng lời đâm thọc hai lòng
Phân chia quyến thuộc, vợ chồng anh em. 🔔

Mắng nhiếc, chửi rủa, pha dèm
Xóm làng cô bác chị em không chừa
Nói lời vô ích dây dưa
Phí giờ qúi báu, hết trưa đến chiều. 🔔

Uống rượu sanh hại rất nhiều
Ham ăn mê ngủ nói liều chẳng kiêng
Say sưa ngã gió đi xiên
Nằm bờ té bụi, như điên khác nào. 🔔

Loạn tâm, cuồng trí mòn hao
Nhiều người vì rượu biết bao hư nhà
Gian ham những của người ta
Mong sang đoạt được lòng tà mới ưng. 🔔

Nết sân nóng giận không ngừng
Toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng
Si mê tin chạ chẳng phòng
Nghe đâu theo đó, không thông chánh tà. 🔔

Chẳng tin Phật Pháp cao xa
Thậm thâm vi diệu, bao la trên đời
Nếu con cố ý phạm lời
Hoặc là vô ý lỗi thời điều răn. 🔔

Hoặc xúi kẻ khác làm xằng
Hoặc nghe thấy ác, lòng hằng vui theo
Phạm nhằm ngũ giới, thập điều
Vì chân, thân, khẩu, ý nhiều lầm sai. 🔔

Lỗi từ kiếp trước lâu dài
Đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen
Hoặc vì tà kiến đã quen
Khinh khi Tam Bảo lòng bèn chẳng tin. 🔔

Cho rằng người chết hết sinh
Phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay
Hoặc phạm thường kiến tội dày
Sống sao đến thác sanh lai như thường. 🔔

Tội nhiều kể cũng không lường
Vì con ngu dốt không lường phân minh
Tưởng đâu thiên hạ hại mình
Bởi tâm không biết vô minh chánh tà. 🔔

Cho nên chơn tánh mới xa
Tối tăm chẳng rõ sai ngoa thuở đầu
Hóa nên khờ dại đã lâu
Để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay. 🔔

Khác nào bèo bị gió lay
Linh đinh giữa biển lạc loài bờ sông
Xét con tội nặng chập chồng
Thuở xưa cho đến hiện trong kiếp này. 🔔

Con xin sám hối từ đây
Nguyện cầu Tam Bảo đức dầy độ cho
Tội xưa chẳng hạn nhỏ to
Con nguyền dứt bỏ chẳng cho thêm vào. 🔔

Tâm lành dốc chí nâng cao
Cải tà qui chánh chú vào Phật ngôn
Cho con khỏi chốn mê hồn
Đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề. 🔔

Thoát vòng khổ não tối mê
Hưởng niềm Thanh tịnh mọi bề thảnh thơi
Từ nay con bỏ việc đời
Căn lành gieo giống chẳng rời công phu. 🔔

Mặc ai danh lợi bôn xu
Con nguyền giữ hạnh người tu thoát trần
Trước là độ lấy bổn thân
Sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu. 🔔

Sám hối tội lỗi đủ điều
Duyên lành nhiều ít con đều kết xây
Con xin hồi hướng quả này
Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường. 🔔

Cùng là thân thích tha phương
Hoặc đã quá vãng, hoặc thường hiện nay
Chúng sanh ba giới, bốn loài
Vô tưởng, hữu tưởng, chẳng nài đâu đâu. 🔔

Nghe lời thành thật thỉnh cầu
Xin mau tựu hội lãnh thâu quả này
Bằng ai không biết chưa hay
Cầu xin Thiên chúng mách ngay với cùng. 🔔

Thảy đều thọ lãnh hưởng chung
Dứt rồi tội lỗi, thoát vòng nạn tai
Nguyện cầu Tăng chúng đức tài
Đạt thành chánh quả hoằng khai đạo lành.

Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành
Đời đời tươi nhuận phước lành thế gian. 🔔🔔🔔

🙏 SÁM HỐI MƯỜI PHƯƠNG:

Xin chư Phật Mười phương Thế giới
Tại Thế gian thương đoái đến con
Đời này, đời trước tội dồn
Tử sanh vô thỉ nghiệp tồn đến nay. 🔔

Tội con tạo hoặc bày kẻ khác
Tội thấy người làm ác mừng vui
Của chùa, của sãi khắp nơi
Tự lấy, xúi lấy, tươi cười mừng theo. 🔔

Tội vô gián năm điều tự tạo
Thấy mừng theo hoặc bảo người làm
Mười điều bất thiện tự con
Xúi người can phạm thấy mà mừng theo. 🔔

Bày hoặc giấu bao nhiêu tội ấy
Đáng đọa vào ngạ quỷ, súc sanh
Địa ngục, ác thú phạt hành
Biên địa, ác kiến hoặc thành tiện nhơn. 🔔

Các tội ấy nay con sám hối
Phật chứng tri thương đoái đến con
Thành tâm qùi trước Thế Tôn
Sự tình mọi nỗi nguồn cơn giải bày. 🔔

Hoặc đời trước, đời này, đời khác
Con giữ gìn giới pháp tịnh thanh
Hạnh tu bố thí thường hành
Hoặc cơm một vắt nhịn dành muôn chim. 🔔

Hoặc tịnh hạnh căn hiền đã có
Sẵn căn hiền hộ độ chúng sanh
Bồ đề gieo giống căn lành
Căn lành sẵn có phát sanh trí mầu. 🔔

Căn lành ấy gồm thâu vô lượng
Thảy đều xin hồi hướng Bồ Đề
Con xin phát nguyện trở về
Theo ba đời Phật không hề sai ngoa. 🔔

Những tội lỗi nay đà sám hối
Các phước lành nhuần gội bấy nhiêu
Thành tâm kính Phật công nhiều
Nguyện thành Bồ Tát cao siêu độ đời. 🔔

Phật quá khứ, vị lai, hiện tại
Trong chúng sanh tối đại thắng vương
Biển khơi công đức khôn lường
Nay con qui mạng cúng dường kính cung. 🔔

Khắp tất cả Mười phương Thế giới
Trong ba đời các vị Pháp vương
Miệng lòng trong sạch cúng dưng
Chí tâm đảnh lễ Mười phương vẹn tuyền. 🔔

Oai thần lực Phổ Hiền hạnh nguyện
Trước Như Lai phổ hiện chơn thân
Mỗi thân thể hiện vô ngần
Mỗi thân đảnh lễ nhiều thân Phật Đà. 🔔

Trong mãnh bụi hằng sa số Phật
Khắp nơi nơi Bồ Tát hồi vào
Bụi trần Pháp giới biết bao
Càng tin có Phật dồi dào nơi nơi. 🔔

Biển âm thinh khắp trời xưng tụng
Lời diệu huyền cất giọng đề cao
Trải bao số kiếp mai sau
Tán dương công đức dạt dào biển khơi. 🔔

Tràng hoa đẹp xinh tươi bát ngát
Cùng lọng, tàng, kỹ nhạc, trầm hương
Vật mầu thức trí trang hoàng
Con xin cúng Phật Mười phương ba đời. 🔔

Y tối thắng, hương trầm tối thắng
Đèn đuốc cùng hương phấn, huơng xông
Của nhiều như núi chất chồng
Con xin cúng Phật với lòng kính tin. 🔔

Lòng con mở rộng thinh thăm thẳm
Phật ba đời khăn khắn niềm tin
Nương theo hạnh nguyện Phổ Hiền
Con xin cúng Phật với lòng kính tin. 🔔

Các nghiệp ác tạo thành từ trước
Tham, sân, si, đã trót gieo nhân
Từ lời, từ ý, từ thân
Nay con sám hối trọn xong một lần. 🔔

Bực nhị thừa học cùng hết học
Chúng sanh và các bậc Mười phương
Như Lai Bồ Tát các hàng
Bao nhiêu công đức con toàn mừng vui. 🔔

Đèn chiếu thế Mười phương Phật bảo
Lúc ban sơ thành đạo Bồ Đề
Nay con thành kính thỉnh về
Chuyển vô thượng diệu Bồ Đề pháp luân. 🔔

Chư Phật muốn Niết bàn nhập diệt
Con chí thành, chí thiết cầu van
Cúi mong Phật ở trần hoàn
Làm cho lợi lạc các hàng chúng sanh. 🔔

Lễ tán phước cúng dường chư Phật
Tại thế gian chuyển pháp độ sanh
Vui theo sám hối căn lành
Xin hồi hướng đến chúng sanh đạo tràng. 🔔

Nguyện công đức muôn ngàn thắng lợi
Hồi hướng về Pháp giới cao xa
Tán dương Phật, Pháp, Tăng gìa
Ấn tam muội được dung hòa tục chơn. 🔔

Biển công đức mênh mông vô lượng
Con xin đem, hồi hướng tận cùng
Cho người tội miệng, thân, lòng
Khinh chê chánh pháp trong vòng lầm sai. 🔔

Các nghiệp chướng tạo gây thế ấy
Nguyện diệt tiêu một mảy chẳng còn
Trí minh niệm khắp đầy tròn.
Độ sanh bất thối, sắt son một lòng. 🔔

Dầu cùng tận hư không thế giới
Tận chúng sanh tội lỗi não phiền
Phước con hồi hướng khắp miền
Cũng như Bốn pháp vô biên, vô cùng. 🔔🔔🔔

🙏🙏🙏 Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) 🔔🔔🔔

✍️ Mục lục: Kinh Tụng  👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *