Bí Kíp Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Lời dạy sau cùng của Đức Phật

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Lời dạy sau cùng của Đức Phật

Khi chuẩn bị nhập Niết Bàn, Đức Phật gọi Ngài A Nan và các đệ tử lớn của Ngài đến căn dặn rằng:

– Này ông A Nan Đà và các đệ tử, còn thời gian ngắn nữa Như Lai sẽ diệt độ, các ông giăng võng cho Như Lai nằm nghĩ, các ông muốn hỏi những gì cứ hỏi, để sau này các ông thắc mắc không ai chỉ dạy.

Ông A Nan Đà và các đệ tử của Như Lai, liền giăng võng tre giữa 2 cây đại thụ trong rừng Sa La. Những vị chứng được Tứ quả Thinh văn trở lên, thân tâm bình thường; còn những vị chưa nhận được yếu lý sâu mầu của Đức Phật dạy, ai ai cũng rơi lệ, còn: Cây, cỏ, hoa, lá, cả khu rừng Sa La u buồn, muôn chim như ngừng hót…

Đức Phật biết Tâm của những vị này nên dạy:

– Như Lai sắp diệt độ, lìa bỏ Dục giới này, để trở về nguồn cội của chính Như Lai, đáng lẽ các ông nên vui mừng mới phải, vì Như Lai đã làm tròn lời nguyện của mình: Đến cõi này để hướng dẫn mọi người ở đây biết được đường về nguồn cội của mọi người.

Như Lai nhắc lại cho các ông rõ:

Khi thành Đạo dưới cội bồ đề, Ma Vương đến khuấy phá Như Lai, nhưng không được, nên bọn Ma Vương có lời nguyền thật nặng nề rằng: Này ông Cồ Đàm, khi Ông không còn ở Thế Giới này nữa, các người là đệ tử của Ông, tuy tu theo Đạo của Ông, nhưng những việc làm của họ là làm theo ý muốn của Ta cả, thời gian càng cách Ông bao nhiêu, đệ tử Ông cũng làm theo sự sai khiến của Ta càng nhiều, Ông đừng mong dạy cho họ biết đường Giác Ngộ và Giải Thoát!

Nghe Đức Phật lập lại lời dạy mà trước đây Như Lai đã từng nói đi nói lại nhiều lần, mọi người không còn buồn khóc nữa, ngồi yên, lắng nghe những đệ tử ưu tú của Đức Phật hỏi.

Bất ngờ, từ bên ngoài có cụ già 80 tuổi, đến cầu xin Đức Phật dạy Đạo, các vị Tỳ kheo hầu Phật không cho vào, vì bên trong gần Đức Phật hiện đã quá đông.

Đức Phật liền bảo ông A Nan Đà:
– Này A Nan Đà, ông cho gọi cụ già ấy vào đây.

Khi cụ già được ông A Nan Đà mời vào, Đức Phật hỏi:
– Cụ xin gặp Như Lai có việc gì?

Cụ già thưa:
– Kính bạch Đức Thế Tôn, con tên là Thường Pháp Tín, 80 tuổi, là đệ tử của thầy A Nan Đà.

Đức Phật hỏi:
– Hôm nay cụ đến gặp Như Lai cầu việc gì?

Cụ Thường Pháp Tín bạch:
– Kính bạch Đức Thế Tôn, ba đêm nay con nằm mộng, thấy có người mách bảo, con hãy đến rừng Sa La này, xin Đức Thế Tôn dạy con Pháp môn tu Thanh Tịnh Thiền, mà Như Lai dạy sau cùng nơi mặt bằng rộng lớn trên núi Linh Sơn.

Đức Phật hỏi cụ Thường Pháp Tín:
– Cụ hiện đang tu Pháp môn gì và được bao lâu?

Cụ Thường Pháp Tín thưa:
– Dạ, hiện tại con tu 2 Pháp môn:
Một: Thiền Quán và Tưởng.
Hai: Học Lý luận.
– Con tu đã 12 năm, con Quán Tưởng vật nhỏ ra lớn được.
– Con đã biết tất cả vạn vật đều là Vô thường, còn Tâm con là Thường.
Khi con tu đã thành tựu được như vậy, con mới biết: Những thứ con tu được thành tựu đó, chỉ là thỏa mãn lòng ham muốn của mình thôi, chớ Giải Thoát thì không được. Vậy, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy cụ Thường Pháp Tín:
– Pháp môn tu Thiền Quán, Tưởng, là Pháp môn đầu tiên, Như Lai dạy ở cõi Nam Diêm Phù Đề này. Dành riêng cho những người tu mà còn ham muốn được thành tựu trong Vật lý. Còn Lý luận cũng vậy.

Đức Phật dạy:
– Nếu hôm nay Như Lai dạy ông: Vạn vật là Thường, còn Tâm cụ là Vô thường thì cụ nghĩ sao?

Cụ Thường Pháp Tín thưa:
– Kính bạch Đức Thế Tôn, như vậy lời dạy của Đức Thế Tôn và lời dạy của Thầy con có khác.

Cụ Thường Pháp Tín thưa tiếp:
– Vì ba đêm liền, con nằm mộng thấy có người mách bảo: Con mau mau đến rừng Sa La này gặp Đức Thế Tôn, để kính nhờ Đức Thế Tôn dạy Pháp môn tu Giải Thoát, mới trở về Nguồn cội của chính mình được, nên con vội vã đến đây ra mắt Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn dạy con.

Đức Phật dạy cụ Thường Pháp Tín:
– Này cụ Thường Pháp Tín, Như Lai hỏi như vậy, chứ Như Lai chờ đợi cụ nên chưa nhập Niết Bàn và còn phải dạy các đệ tử của Như Lai những lời thắc mắc sau cùng. Như Lai cho cụ biết: Vì đời trước, cụ và Như Lai tu cùng một Pháp hội. Như Lai tên là Thường Bất Khinh còn cụ là Thường Pháp Tín. Thuở ấy, Như Lai tu hạnh Bồ tát, còn cụ tu hạnh Thinh văn. Khi gặp mọi người Như Lai đều nói: “Tôi không dám khinh các Ngài, các Ngài rồi đây sẽ được thành Phật”! Lời nói chân thật của Như Lai bị mọi người chê cười, có người chửi và đánh, còn riêng cụ, bảo ta là ông Thầy bị điên!

Cụ chuyên tu các Pháp môn Tiểu thừa và Trung thừa, nên cụ mới biết rõ: Mọi vật trên Thế gian này là Vô thường. Vì sao cụ thích Pháp môn tu này? Vì pháp tu này, cụ đã huân tập vào Tàng thức của cụ từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Nên đời này, vừa nghe Pháp môn này cụ liền nhận tu. Ngày xưa, Như Lai có nguyện: Khi nào Như Lai đạt được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác sẽ tìm cụ để độ. Hôm nay, Như Lai đã an trú trong Thanh Tịnh, mới biết cụ đang ở đâu, nên gọi đến. Trước, làm tròn lời hứa. Sau, dạy các môn đồ những gì mà họ còn thắc mắc, cụ nên lắng nghe lời dạy của Như Lai.

Vừa nghe Đức Phật nói xong, cụ Thường Pháp Tín bỗng khóc, làm những người xung quanh ai cũng muốn khóc theo.

Đức Phật liền dạy:
– Này cụ Thường Pháp Tín, Như Lai dạy cụ chỗ chân thường của vạn vật, và chỗ Vô thường của Tâm. Khi cụ biết thật rõ rồi, thì cụ mới biết đường Giải Thoát được.

Cụ nên biết: Cõi Ta Bà này cấu tạo bởi 5 căn bản như sau:

1. Đất.
2. Nước.
3. Gió.
4. Lửa.
5. Thức.

Năm thứ trên không kết hợp với nhau thì không tạo ra vạn vật; còn nếu kết hợp với nhau, sanh ra hình tướng, từ đó sinh ra thiên hình vạn trạng.

Vì sao bị kết dính với nhau?
Vì trong 5 thứ trên, có cái thứ 6 là Điện từ Âm – Dương bao quanh; Điện từ Âm – Dương, là loại Điện từ tự nhiên hút vật chất với nhau, gọi là sức hút Vật lý tự nhiên nơi Thế Giới này. Vì vậy, tất cả các loài ở nơi Thế Giới này đều bị hút với nhau, cho nên Thế Giới này gọi là Thế Giới Dục giới. Đã trong Thế Giới Dục giới, tất cả các loài đều phải chịu chung Quy luật ấy, loài Người cũng chịu chung Quy luật này, không ai cưỡng lại được. Vô lượng Chư Phật trước nói chung, còn hiện tại là Như Lai nói riêng. Đến với Thế Giới này là chỉ cho loài Người ai muốn vượt ra ngoài Quy luật này, thì phải nghe lời dạy của Như Lai là “tu Thanh Tịnh Thiền”, chớ nơi Thế Giới này, không Pháp môn nào tu Giải Thoát được.

Như Lai nói rõ phần này cho cụ hiểu:
– Ban đầu, đất, nước, gió, lửa, 4 thứ này là tịnh, tức không động, thứ nào ở yên ngôi vị của nó.
– Còn Điện từ Âm – Dương là loại Điện từ luôn lúc nào cũng luân chuyển để duy trì trong một Tam Giới là nói chung, còn nói riêng là duy trì cõi Nam Diêm Phù Đề này.
– loài Người là loài động vật cao cấp nhất trong cõi này. Người có khả năng nhận ra nguyên lý này chỉ có 1 phần 10 triệu người biết và thực hành được mà thôi.
– Ai không biết nguyên lý nói trên, ngồi dụng công tu bất cứ Pháp môn nào trong Vật lý, đều phải đi theo dòng: Thành – Trụ – Hoại – Diệt, của Vật lý cả, không Giải Thoát được.
– Pháp môn Thanh Tịnh Thiền này, đầu tiên Như Lai có dạy 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu của Như Lai. Các người này đã lãnh hội được, nên cùng Như Lai thành lập ra Giáo đoàn Đạo Giải Thoát.

Một năm trước đây, trên núi Linh Sơn, Như Lai dạy Pháp môn Thanh Tịnh Thiền này lần thứ hai. Những người đến nghe cho Như Lai dạy Đạo Tà, nên họ bỏ đi rất nhiều.

Đức Phật hỏi cụ Thường Pháp Tín:
– Như Lai trình bày như vậy, cụ có hiểu Pháp môn tu Thanh Tịnh Thiền không?

Cụ Thường Pháp Tín thưa:
– Kính bạch Đức Thế Tôn: Con nghe Đức Thế Tôn phân tích, nên con đã hiểu Pháp môn Thanh Tịnh Thiền.

Đức Phật liền bảo cụ Thường Pháp Tín:
– Đâu, cụ trình cho Như Lai nghe, coi có đúng như vậy không?

Cụ Thường Pháp Tín trình thưa rành mạch với Đức Phật như sau:
– Con nghe Như Lai phân tích rõ nên con biết được căn bản của Pháp môn Thanh Tịnh Thiền này:
– Khi Tâm con Thanh Tịnh, tức không suy nghĩ. Không suy nghĩ nên không nhô ra những Vọng tưởng. Vì vậy, dòng Điện từ quét qua Tâm của con, nó không có gì để quét, nên con không bị Luân hồi. Còn khi Tâm con suy nghĩ một điều gì đó, thì làn sóng Điện từ Âm – Dương đang duy trì cơ thể và Tâm duyên hợp của con, làn sóng này đưa cái suy nghĩ của Tâm con đến nơi Tâm con suy nghĩ, đây là Luân hồi của Tâm con. Còn nếu Tâm con ham muốn mãnh liệt, thì Thân con phải tuân theo. Do đó, Thân Tâm con bị Luân hồi là vậy.

Vì nguyên lý này, con mới hiểu lời dạy của Như Lai có 2 phần:
1- Ai tu muốn Giải Thoát, thì Tâm mình phải Thanh Tịnh, tức tu Thanh Tịnh Thiền.
2- Ai tu mà sử dụng Thân và Tâm của vật chất duyên hợp, khi được thành tựu, là thành tựu của Vật lý, thì phải bám theo thành tựu đó, tức còn bị Luân hồi.

Đức Phật hỏi cụ Thường Pháp Tín:
– Căn bản Giải Thoát và Luân hồi cụ đã hiểu, nhưng muốn vượt ra ngoài Thế Giới loài Người cụ phải làm sao?

Câu hỏi này cụ Thường Pháp Tín mờ hẳn, nên bạch cùng Đức Phật rằng:
– Kính bạch Đức Thế Tôn: Phần này con không hiểu, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy cụ Thường Pháp Tín:
– Này cụ Thường Pháp Tín: Phật tánh của cụ cũng như các loài Người, ai cũng bị cái vỏ bọc của tánh Người bao phủ lại. Muốn thoát ra ngoài cái vỏ bọc của tánh Người, thì phải biết 3 phần căn bản:

Một, biết tạo ra Công đức để làm gì.
Hai, tạo ra Phước đức để được chi.
Ba, tạo ra Ác đức để chi phải tường.

Như Lai giải thích 3 phần này:

Một: Tạo ra Công đức, là để mình biết đường Giải Thoát, nói lại cho người khác nghe, nếu người nghe họ hiểu và thực hành được là mình có 1 phần Công đức nhỏ. Còn người nghe họ được “Rơi vào Bể tánh Thanh Tịnh Phật tánh” là mình có vô lượng Công đức. Công đức này chỉ sử dụng cho Pháp thân Thanh Tịnh của một vị Phật. Sử dụng như thế nào, hai tuần sau ông Ma Ha Ca Diếp sẽ dạy cụ.
Hai: Tạo ra Phước đức, là mình giúp cho người khác bớt khổ.
Ba: Tạo ra Ác đức, là mình lừa người khác.

Hôm nay, Như Lai chỉ dạy cụ công dụng phần Công đức, để biết đường trở về Phật giới. Nếu không biết phần này, cụ ngồi đó dụng công tu 1 ngàn năm cũng chẳng đi đến đâu. Cụ tu Thanh Tịnh Thiền, trước hết phải biết căn bản như sau:

– Tánh Phật, là cái vỏ bọc cấu tạo bằng Điện từ Quang. Cái vỏ bọc bằng Điện từ Quang này, là nơi chứa cái Ý trong đó. Trong mỗi cái Ý có 4 thứ là, Thấy, Nghe, Nói và Biết. Cái vỏ bọc của Tánh Phật, cũng là nơi chứa Công đức của cá nhân người nào đó khi họ được làm người.
– Tánh người, là cái vỏ bọc cấu tạo bằng Điện từ Âm – Dương. Cái vỏ bọc bằng Điện từ Âm – Dương này nó chứa 16 thứ của tánh Người: Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy, Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác, Kiến. Ngoài cái vỏ bọc của tánh Người, nó được bao bọc thêm 8 muôn 4 ngàn cái bong bóng ảo giác bằng Điện từ Âm – Dương nữa. Vì vậy, ai sử dụng Thân và Tâm của tánh Người để tu Giải Thoát, thì người đó giống như lấy cát nấu mà muốn thành cơm vậy!

Đức Phật liền gọi ông Duy Ma Cật đến, bảo ông giải thích cho cụ Thường Pháp Tín biết nguyên tắc Giải Thoát.

Ông Duy Ma Cật vâng lời Đức Phật và nói với cụ Thường Pháp Tín:
– Thưa cụ, Công đức mà cụ có, nó được lưu giữ trong vỏ bọc của Tánh Phật. Khi vỏ bọc Tánh Phật của cụ được lưu giữ nhiều trong Tánh Phật rồi, thì cái vỏ bọc tánh Người của cụ không thể nào chịu nổi lực Dương và Nặng của Tánh Phật, nên cái vỏ bọc tánh Người cụ tự động phải nhả Tánh Phật của cụ ra, tức cụ được tự tại. Khi cụ hết duyên sống nơi Thế Giới loài Người, nhờ tự tại đó, cụ được tự do vào sống nơi Phật giới, nói theo nhân gian gọi là Giải Thoát.

Đức Phật nghe ông Duy Ma Cật giải thích cho cụ Thường Pháp Tín nghe căn bản Giải Thoát ra ngoài Luân hồi.

Đức Phật có hỏi cụ Thường Pháp Tín:
– Như vậy, việc làm của con người nơi Thế Giới loài Người có mấy thứ?

Cụ Thường Pháp Tín trình Đức Phật:
– Kính bạch Đức Thế Tôn: Con nghe Đức Thế Tôn dạy nên con hiểu như sau:
1. Tạo ra Công đức: Để hình thành ra một vị Phật.
2. Tạo ra Phước đức: Được vãng sanh lên các cõi Trời để hưởng phước.
3. Tạo ra Ác đức: Để bị sanh vào các loài mà mình đã gieo Nhân – Quả với nó.

Đức Phật hỏi thêm:
– Ba phần căn bản nói trên, còn gì nữa không?

Cụ Thường Pháp Tín trình thưa:
Còn thêm 2 phần nữa:
1. Người tu hay người không tu mà đi lừa gạt người ngu khờ để lấy tiền hay của của họ, Những người này phải Luân hồi vào nghiệp “Hoa Báo” để trả nợ cho người ngu khờ, khi nào trả hết nợ mới được đi vào 6 con đường Luân hồi trong Tam Giới này.
2. Người không thích tu Giải Thoát hay không gieo Nhân – Quả nặng với ai, thì phải luân chuyển trong dòng tộc của họ, để thay phiên nhau làm ông, bà, cha, mẹ, con, cháu.

Đức Phật hỏi thêm cụ Thường Pháp Tín:
– Căn bản cụ đã hiểu, vậy cụ hãy nói cho Như Lai nghe coi cái gì là Chân thường và cái gì là Vô thường cho Như Lai nghe thử?

Cụ Thường Pháp Tín thưa:
– Như lời dạy của Đức Thế Tôn, nên con đã hiểu Chân thường và Vô thường như sau: kính xin Đức Thế Tôn kiểm chứng cho con:

Chân thường của Phật tánh: Gồm có 5 thứ:

1. Hằng Thấy.
2- Hằng Nghe.
3. Hằng Nói.
4. Hằng Biết.
5. Điện từ Quang trùm khắp.

Đây là Chân thường, cũng gọi là Chân Như, tức như vậy thôi.

– Vô thường Phật tánh: Gồm có 6 thứ:

1. Phóng ra cái Thấy.
2. Thu tiếng động lại để Nghe.
3. Khi phát ra tiếng.
4. Biết được 3 thứ: Thấy, Nghe, Nói.
5. Phân thân để độ chúng sanh.
6. Lập nhiều phương tiện để độ chúng sanh.

– Chân thường của Tứ đại: Gồm có 5 thứ:

1. Đất.
2. Nước.
3. Không khí.
4. Lửa.
5. Điện từ Âm – Dương.

Năm thứ này khi còn ở ngôi vị của nó.

Vô thường của Tứ đại và Điện từ Âm – Dương: Khi nó duyên hợp lại và luân chuyển theo chu kỳ: Thành – Trụ – Hoại – Diệt.

Chân thường của 16 thứ tánh Người:
– Khi nó ở yên ngôi vị của nó.

Vô thường của tánh Người:
– Khi nó động theo chiều Vật lý.

Đức Phật nghe cụ Thường Pháp Tín trình bày rất rành mạch, nên khen, ấn chứng và dạy như sau:
– Cụ là người đạt được “Bí mật Thanh Tịnh Thiền”. Cụ cố gắng thực hiện đúng theo sự hiểu biết của mình để được Giải Thoát. Khi thực hiện viên mãn rồi, cụ muốn vào Niết Bàn cũng được, hay muốn làm Tổ Thanh Tịnh Thiền, thì hãy Luân hồi theo dòng chảy của Mạch nguồn Thanh Tịnh Thiền, nhận Tổ vị, để độ chúng sanh các đời sau.

Đức Phật nói tiếp:
– Sự hiểu biết ấy, cụ có làm kệ được không. Nếu được, hãy trình cho Như Lai và đại chúng nghe:

Cụ Thường Pháp Tín liền trình bày kệ 16 câu như sau:

Đời con diễm phúc lắm thay
Một lời Đức Phật vào ngay Niết Bàn
Sa La rừng tốt bình an
Những lời châu ngọc dứt ngang Luân hồi!

Tu hành khổ não nên thôi
Sống với tánh Biết Luân hồi màng chi
Phật ngôn con nhận tức thì
Niết Bàn sinh tử con thôi không tìm.

Lệ rơi từ tận con tim
Tuôn ra những thứ con tìm xưa nay
Sa La nhờ Phật chỉ bày
Tâm con Thanh Tịnh vào ngay Niết Bàn.

Và cụ trình thêm 4 câu kệ nữa:

Lời dạy Thế Tôn rất cao sâu
Tỷ đời, triệu kiếp, con tìm cầu
Nay con nghe được Thế Tôn dạy
Đã nhận Phật tánh thật nhiệm mầu.

Đức Phật liền khen và ân chứng cho cụ Thường Pháp Tín bằng 16 câu kệ như sau:

Xưa nay cụ mãi kiếm tìm
Niết Bàn Thanh Tịnh kiếm tìm mà chi
Biết nó Thanh Tịnh tức thì
“Rơi vào Bể tánh”, nơi đây cội nguồn.

Như Lai dạy rõ cụ rằng:
Niết Bàn Thanh Tịnh ở hằng nơi ta
Dù tìm được, gần hay xa
Niết Bàn tìm được phải là bỏ đi!

Chi bằng trực nhận tức thì
Không Quán, không Tưởng biết thì quý thay
Trên đời có một không hai
Niết Bàn Thanh Tịnh ở ngay nơi mình.

Khi Đức Phật đọc xong 16 câu kệ ấn chứng cho cụ Thường Pháp Tín và nói với cụ:
– Hôm nay lời nguyện của Như Lai đã trọn vẹn. Thôi, cụ hãy lui ra để cho người khác thưa hỏi tiếp.

Cụ Thường Pháp Tín, hết sức vui mừng lễ Phật rồi lui ra.

Video: Lời dạy sau cùng của Đức Phật – Trích Q5: Khai thị Thiền Tông


Đức Phật dạy lời sau cùng:

– Thôi thôi các ông đừng hỏi nữa, giờ Niết Bàn của Như Lai đã đến, các ông và đại chúng hãy nghe các lời dạy sau cùng của Như Lai, các ông cố gắng thực hành và truyền lại cho chúng sanh kế tiếp, kế tiếp nữa đừng cho đoạn dứt:

Thứ nhất:
Như Lai trước đây đã tu hành đủ tất cả các Pháp môn, Pháp môn nào cũng đưa Như Lai đến kết quả là có chứng, có đắc cả, mà đã có chứng, có đắc là có hình tướng, tức còn sanh, đã có sanh thì phải có diệt. Sau cùng, chỉ có Pháp môn Thanh Tịnh Thiền mới giúp cho Như Lai vượt ra ngoài Tam Giới để trở về nguồn cội của chính mình, bằng phương pháp: Trực nhận Phật tánh của chính mình và luôn luôn sống với Phật tánh ấy.

Thứ hai:
Trong Tam Giới này là nói hẹp, còn nói rộng là trong Càn khôn Vũ Trụ này, không ai cho ai bất cứ thứ gì, mà mỗi người có mặt trên Thế gian này là do nghiệp quả của mỗi người tạo ra từ nhiều đời nhiều kiếp tựu lại, đừng tin những lời hứa vu vơ, không kiểm chứng được mà uổng công phí sức của mình, cả một đời làm những chuyện không đâu.

Thứ ba:
Khi Như Lai tịch, các ông là đệ tử lớn, các ông Tỳ kheo, các ông Ưu bà tắc, các bà Ưu bà di và đại chúng, người nào cũng ngồi yên tại chỗ: Tâm Thanh Tịnh, rỗng lặng, hằng tri, sau cùng phát ra lòng từ. Nhớ, khi phát ra lòng từ cứ để tự nhiên, không tưởng tượng ra cái gì hết. Lòng từ của các ông bà kết hợp cùng Thanh Tịnh của Như Lai, tạo thành một siêu Thanh Tịnh, buông rải đi khắp muôn nơi, nên:

– Người khốn khổ, được an vui.
– Người an vui, được hưởng điều kỳ diệu.
– Người tu tập bị vướng mắc, được thông suốt.
– Người thấy mình có chứng quả, hiểu là tạm.
– Người khờ khạo, được khôn lanh.
– Người hung dữ, tự nhiên hiền lành.
– Quan quyền, tự nhiên công minh.
– Vua, có lòng thương dân như con.
– Chúa, có lòng bác ái.

Tất cả các điều lành được buông rải khắp Thế Giới này. Trong lục Đạo Luân hồi đâu đâu cũng cảm nhận được. Kể từ khi Đức Phật Ca Diếp diệt độ đến nay mới có siêu Thần lực Thanh Tịnh Thiền giữa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đại chúng phối hợp với nhau.

Đức Phật vừa dứt lời, khu rừng Sa La bỗng nhiên rực sáng, ánh từ Quang chan hòa khắp nơi, loài Người được hưởng cái an vui kỳ diệu. Muôn thú vui tươi, cỏ, cây, hoa, lá, tươi hẳn và khoe sắc. Chư Thiên các cõi trời từ Hữu sắc trở xuống rải hoa chúc mừng một vị Phật đã làm tròn việc giáo hóa chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này!

Video: Lời dạy sau cùng của Đức Phật – Trích Q5: Khai thị Thiền Tông 


LỜI DẠY SAU CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT CÓ 8 PHẦN

PHẦN 1:

Vào đời Mạt Pháp, người tu theo đạo của Như Lai

⎯ Một triệu người, mới có 1 người hiểu Giác Ngộ
⎯ Mười triệu người, mới có 1 người biết Công thức Giải Thoát
⎯ Trong mười triệu người biết Công thức Giải Thoát, chỉ có 1 người về được Phật Giới mà thôi

PHẦN 2:

Giải đáp Thiền Tông học chỉ có 3 dạng người được phép:

1. Thiền Tông Sư (Thiền sư)
2. Thiền Tông Gia (Thiền gia)
3. Phật gia Thiền Tông

Được phép trả lời với 3 dạng người

1. Người một lòng muốn Giác Ngộ và Giải Thoát
2. Chấp nhận Trái Đất này luân chuyển theo quy luật Nhân – Quả Luân hồi do Điện từ Âm – Dương cuốn hút và kéo đi
3. Mỗi con người ai cũng sống với Tổng nghiệp của mình

Được phép tận tình giải thích cho 3 dạng người trên biết

Không trả lời với 3 dạng người dưới đây, dù là một lời

1. Đụng đâu tin đó
2. Cầu khẩn và lạy người khác
3. Không sử dụng cái đầu thực tế để tìm hiểu

PHẦN 3:

Khi đứng ra trả lời, phải trang phục đúng là một Thiền Tông Sư, Thiền Tông Gia hay Phật gia Thiền Tông

PHẦN 4:

Người tu theo đạo Như Lai có 7 dạng người:

1. Tu để được Giác Ngộ và Giải Thoát
2. Tu để có thần thông
3. Tu để lý luận cho hay
4. Tu để hưởng vui sướng
5. Tu để được giàu sang
6. Tu để người đời khen ngợi
7. Tu để được danh lớn

PHẦN 5:

Về Nhân – Quả và Luân hồi, dù sống ở bất cứ đâu trên Trái Đất cũng phải chịu quy luật Luân hồi của Trái Đất kéo đi cả, như:

Một vị đã Đại Giác Ngộ rồi, sống ở Trái Đất này, nếu sống bằng Tánh Người cũng phải bị Luân hồi như bao nhiêu người khác

PHẦN 6:

Con người chủ động

⎯ Giải Thoát
⎯ Vãng sanh
⎯ Luân hồi
⎯ Nhận Nghiệp quả

Con người muốn Giải Thoát trở về Phật Giới

Học Công thức và tạo Công đức

Con người muốn làm dân Trời

Bố thí và ham muốn sống ở cõi trời

Con người muốn làm Tiên

Bố thí và ham muốn làm Tiên

Con người muốn làm Thần

Bố thí và ham muốn làm Thần…

PHẦN 7:

Loài Thần là loài có thần thông và có nhiều Phước nên chủ động làm các việc như sau:

“Mượn xác người khác”, nói gì cũng được như

1. Tự xưng mình là người gì đó tùy ý
2. Nói mình ban Phước giáng họa cho ai cũng có người nghe
3. Muốn làm hiện tượng lạ gì cũng được
4. Mượn xác người khác nói chuyện quá khứ vị lai cũng có nhiều người tin

Trên đây là 7 phần căn bản nơi Thế Giới Nhân – Quả Luân hồi vật lý Âm – Dương trên Trái Đất này

PHẦN 8:

Phần đặc biệt mà Như Lai chưa dạy các ông về người tu thiền Thanh Tịnh thường hay gặp phải:

Một: Khi người quyết chí tu Giải Thoát thì có 2 hiện tượng như sau:

Một vị Phật luôn theo sát và giúp đỡ người này.

Khi người này Thanh Tịnh, Tánh Phật của người này được hiển lộ: Thấy xa, trong sáng, Thân Tứ đại như không có …

Nhưng các ông phải chú ý chỗ này:

Những hiện tượng như vậy, lưu xuất từ trong tánh Phật Thanh Tịnh của mình lưu xuất ra. Đó là tánh Phật của mình: Thấy, Nghe, Biết, có lúc như mất mình và an vui kỳ diệu

Những trường hợp như vậy, là bình thường đối với người tu Thanh Tịnh thiền

Cái quan trọng nhất của người tu Thanh Tịnh thiền có 4 cái lợi:

Cái lợi thứ nhất: Không còn tin sai sự thật nữa

Cái lợi thứ hai: Trước kia nghe ai nói hay cũng đến nghe, chỗ nào linh thiêng cũng đến lạy và cầu xin. Ai bảo cúng gì cũng cúng, không biết cúng như vậy được Phước đức hay bị ác đức.

Cái lợi thứ ba: Khi tu Thanh Tịnh thiền đã biết rõ ràng các phần này, không bị sai lầm nữa, còn Giác Ngộ và Giải Thoát rõ như trong lòng bàn tay

Cái lợi thứ tư: Công việc làm ăn hằng ngày rất ổn định

Khi người quyết chí tu Thanh Tịnh thiền bị như sau:

Xung quanh mình có rất nhiều những vị Thần

⎯ Có những vị Thần đến giúp mình
⎯ Có những vị Thần đến phá mình

Những trường hợp ấy như sau:

Thần đến giúp:

Nói chuyện, khuyến khích, ca tụng làm cho mình vui tươi. Những vị Thần này đưa mình vào cảnh giới của loài Thần ở khung cảnh rất rực rỡ, huy hoàng

Thần đến phá:

Hiện Ma, làm Quỷ, hù dọa, chửi, nói xấu, cho thấy cảnh rùng rợn, cho thấy cảnh khổ nạn của cha mẹ mình…

Nhất là cảnh, khi mình vừa cảm nhận Phật Tánh Thanh Tịnh của mình, Thần núi kéo không cho mình vào trong ấy.

Cái chú ý nhất: Thần gài bẫy mình, cho mình rơi vào Thế Giới chư Phật…

Để không cho các ông bị lạc vào cảnh này, trong kinh Kim Cang Như Lai dạy các ông và người đời sau:

Dù gặp trường hợp nào cũng không màng đến bằng câu:

Gặp Phật giết Phật, gặp Ma giết Ma

Hoặc câu:

Những hình ảnh nơi Thế Giới này đều là giả dối

Các ông phải lấy những lời dạy của Như Lai tromg kinh Kim Cang làm đuốc chỉ Nam, các ông tu theo Pháp môn Thanh Tịnh thiền không bị lầm.

Đây là đường căn bản để các ông trở vể Phật Giới.

LỜI KHẲNG ĐỊNH CỦA NHƯ LAI VỚI CÁC MÔN ĐỒ

Này các môn đồ!

Người sống nơi Thế Giới Nhân – Quả do Điện từ Âm – Dương cuốn hút, không ai thoát ra ngoài quy luật của nó được, kể cả Như Lai.

Con người sống nơi Thế Giới này, dù có dụng công tu hành đạt được thần thông cao đến cỡ nào, cũng chỉ là những hạt bụi bay lơ lững trong không gian mà thôi.

Con người đừng vì chút danh ảo, lợi bóng, tụ xưng mình là Ông này Bà kia, lường gạt người khác để có danh và lợi thì người này tự mở con đường Hoa báo để đi vào.

Như Lai cũng cho các ông biết:

Mỗi lần vào làm Hoa báo ít nhất cũng 3 tỷ năm!

Vậy, các ông đừng vì chút danh và ít lợi mà lường gạt người khác.

Thích Ca Văn

Video:  Lời dạy sau cùng của Đức Phật gồm 8 phần – Trích Q 10: Huyền Ký của Đức Phật

⭐️ Lời dạy ban đầu của Đức Phật – Bụi Trần 👉  Xem

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *