Bí Kíp Thiền TôngSách Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Quyển 06: Huyền ký của Đức Phật và những vị Ngộ thiền

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Quyển 06: Huyền Ký của Đức Phật và những vị Ngộ Thiền

✍️ Mục lục:

01. Lời nói đầu
02. Đức Phật dạy cấu trúc Càn khôn Vũ Trụ, Tam Giới, Phật Giới
03. Dẫn nhập vào lời dạy của Đức Phật và Kệ
04. Lời khuyên của Người viết sách
05. Sự Ngộ Thiền của ông Ma-Ha-Ca-Diếp

06. Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông
07. Bài kệ 60 + 20  câu về Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh
08. Bài kệ Đức Phật độ 5 anh em ông Kiều Trần Như
09. Đức Phật độ Cụ Thường Pháp Tín
10. Đức Phật dạy vượt Hải Triều Âm
11. Ngũ Tổ Truyền Thiền Tông
12. Bài kệ vua Trần Nhân Tông
13. Thiền sư Thần Tán độ Thầy
14. Chùa Thiền Tông Tân Diệu
15. Bồ Tát, A La Hán chết đi về đâu
16. Không cần Kiến Tánh nhưng cũng Giải Thoát được
17. Trung tâm vận hành Luân hồi; Chùa thờ tượng Như Lai
18. Minh tâm Kiến Tánh Như Lai, Chùa Thiền Tông Tân Diệu…
19. Pháp môn Thiền Tông đối với Người Âm
20. Ở Thế Giới này, nhìn thấy bất cứ hình bóng gì đều là giả dối cả
21. Nơi nào học Đạo Giải Thoát
22. Loài Thần sống nơi Trái Đất, Người học vị cao, Bề trên, Giáo chủ…
23. Bài kệ anh Nguyễn Văn Nghĩa

24. Bài kệ Thiền sư Thích Phổ Chánh
25. Bài kệ Kỹ sư Đinh Thắng Vạn
26. Bài kệ Thầy Thích Thiện Chơn
27. Bài kệ Ông Trịnh Vĩnh Bình
28. Bài kệ Kỹ sư Mạc Thiên Quân
29. Bài kệ ông Nguyễn Chánh Trung
30. Bài kệ ông Lâm Chí Hùng
31. Bài kệ Kỹ sư Lê Trọng Khanh
32. Bài kệ ông La Ngọc Lâm
33. Bài kệ Thầy giáo Đinh Khánh Vân
34. Bài kệ bà Huỳnh Thị Thu Lan
35. Bài kệ ông Nguyễn Như Nhàn
36. Bài kệ ông Nguyễn Văn Bình
37. Bài kệ ông Chung Minh Dũng
38. Bài kệ cô Trần Thị Nguyệt Minh
39. Bài kệ ông Lê Khuê Bích
40. Bài kệ ông Thái Văn Thôi
41. Bài kệ anh Phan Thành Thức
42. Bài kệ cô Ngô Thị Nguyệt Ánh
43. Bài kệ ông Huỳnh Thanh Hồng
44. Bài kệ ông Cao Anh Kiệt
45. Bài kệ anh Nguyễn Ngọc Thành
46. Bài kệ cô Trần Thị Phi Phụng
47. Bài kệ anh Lê Hoàng Sơn
48. Bài kệ ông Nguyễn Văn Sơn
49. Bài kệ anh Phạm Văn Mười
50. Bài kệ anh Lê Hoàng Thọ
51. Bài kệ ông Đỗ Ngọc Tốt
52. Bài kệ anh Phạm Thái H
53. Bài kệ bà Nguyễn Thị N
54. Bài kệ cô Châu Thị Minh N
55. Bài kệ bà Nguyễn Thị H
56. Bài kệ ông Đào Việt H
57. Bài kệ cô Nguyễn Thị Bich P
58. Bài kệ bà Nguyễn Thị A
59. Bài kệ cô Nguyễn Thị Ngọc L
60. Bài kệ cô Đoàn Ngọc H
61. Bài kệ anh Lưu Kim T
62. Bài kệ cô Lê Thị D
63. Bài kệ anh Trần Anh T
64. Bài kệ cô Nguyễn Thị Phương A
65. Bài kệ Tiến sỹ Trần Phát T
66. Bài kệ Kỹ sư Lâm Chánh Trung
67. Bài kệ Kỹ sư Đinh Huệ Thắng
68. Bài kệ ông Từ Quốc Công Trang
69. Bài kệ Thạc sỹ Y khoa Đinh Quốc
70. Bài kệ kỹ sư Trịnh Đình Trung
71. Bài kệ ông Triệu Chí Trung
72. Bài kệ Bác sĩ Triệu Thị Yến Vi
73. Kết luận

Lời nói đầu

Kính thưa độc giả:

Chủ trương của Đạo Phật là Giác Ngộ, Giải Thoát và để trở về nguồn cội của mỗi người, nói theo tiếng bình dân của người Việt Nam là hiểu biết, không còn bị ràng buộc những thứ trong Vật lý trần gian này. Ban đầu, Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn trị vì nước Ca Tỳ La Vệ, có 4 cái thắc mắc chánh như sau:

1- Con người từ đâu đến với Thế Giới này?

2- Con người đến với Thế Giới này để rồi bị: Sanh – Già – Bệnh – Chết!

3- Nhưng khi còn ở nơi Thế Giới này, tranh giành chém giết với nhau để hơn thua, sau cùng rồi cũng phải lìa bỏ tất cả!

4- Sau khi chết rồi sẽ đi về đâu?

Bốn cái thắc mắc nói trên, Thái tử Tất Đạt Đa đã tìm ra được câu giải đáp, nên gọi Ngài là bậc Giác Ngộ, tức hiểu biết.Vì Ngài hiểu biết rất rõ ràng, tường tận, mạch lạc và khoa học, nên người thời đó tôn Ngài là Đấng Giác Ngộ và gọi Ngài là Bụt Đa, người Trung Hoa gọi Ngài là Phật Đà, còn người Việt Nam chúng ta gọi Ngài là Đức Phật.

Nói tóm lại, các danh từ trên chỉ cho một vị hiểu biết chân thật trong càn khôn Vũ Trụ này. Vì vậy, Ngài được danh hiệu là Phật Thích Ca Mâu Ni, tức vị hiểu biết tất cả những gì trong Vật lý và ngoài Vật lý, cũng là vị giáo chủ trong cõi Ta bà này, không ai hơn Ngài được.

Vì sao không ai hơn Ngài được?

– Vì Ngài là một con người khám phá ra những nguyên lý cấu tạo từ vật chất đến tinh thần, từ động vật cũng như thực vật, và đưa ra được phương cách vượt ra ngoài sự ràng buộc của Vật lý trần gian này. Ngài nói được và thực hiện được, một cách hết sức khoa học và thực tế, nên Ngài muốn đem cái hiểu biết của mình để chỉ dạy lại cho tất cả những ai muốn biết nguyên lý ấy, theo “Công thức” của Ngài mà thực hành để trở về sống với nguồn cội của chính mình, tức không còn bị: Sanh – Già – Bệnh – Chết nữa! Nguyên lý này, Ngài dạy sau cùng nơi kinh Diệu Pháp Liên Hoa bằng một loạt ẩn ý:

* KHAI – THỊ – NGỘ – NHẬP – PHẬT – TRI – KIẾN của mỗi người.

Chúng tôi xin tạm dịch:

* MỞ – THẤY – HIỂU – VÀO – TRÙM KHẮP – BIẾT – THẤY, Tánh chân thật của mỗi người.

Trên đây là 7 chữ ngắn gọn mà Ngài dạy sau cùng nơi kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh này có 28 phẩm, mà đã chỉ hết con đường từ một người là phàm phu để trở thành là một vị Phật, người nào muốn đến quả vị trên, phải tìm hiểu căn bản như dưới đây thì mới mong thành tựu được:

Thứ nhất:

1- Cái gì là tâm của chính mình?

2- Cái gì là thân của chính mình?

3- Tại sao con người có sai biệt?

4- Chân thật trong Vũ Trụ này là gì?

5- Trong Tam Giới này cấu tạo bởi những gì?

6- Tại sao loài người bị vướng vào trong ấy?

* Ai biết rõ 6 mục trên, là đã Giác Ngộ rồi.

* Nếu thực hiện được, là Giải Thoát!

Chỉ có đơn giản như vậy thôi, vì chúng ta tưởng tượng nhiều mà sai với lời của Ngài dạy. Do đó, nhiều người tu theo Đạo Phật cả đời mà không có kết quả gì! Trái lại, đem Đạo lý thực tế, khoa học và cao sâu của Ngài thành Đạo mê tín dị đoan. Vô tình, chúng ta làm cho những vị học cao hiểu rộng, chê cười Đạo Phật là Đạo thần quyền, không đáp ứng với thời đại văn minh cao hiện nay! Cũng là tạo đường tốt để đi trong 6 nẻo Luân hồi, không ngày cùng!

Sáu thắc mắc nói trên, người tu theo Đạo Phật, hay người muốn tìm hiểu Đạo này, phải thông suốt, thì mới đúng được, còn không rõ thông 6 mục nêu trên, dù có tìm hiểu hay tu theo Đạo Phật 1.000 năm cũng chẳng ăn thua gì!

Vì sao chúng tôi khẳng định như vậy?

Xin thưa, vì giống như hiện nay, ai muốn tạo thành nguồn điện, phải biết Công thức làm ra điện, thì mới mong có điện sử dụng được; còn không biết Công thức mà làm, làm uổng công phí sức, không có kết quả gì!

Vì sao chúng tôi lại nêu phần này ra?

Cũng xin thưa, vì hiện nay chúng tôi thấy có quá nhiều người nói mình tu theo Đạo Phật, hoặc tìm hiểu Đạo này, mà họ càng tu, càng sai, càng tìm hiểu lại làm không đúng với lời của Đức Phật dạy. Đã không làm đúng với lời của Đức Phật dạy, mà còn thêu dệt thêm, tô điểm thêm, làm lời dạy của Ngài đi chệch hướng, mất đi cái tinh ba cao quí mà Ngài đã tìm ra và dạy nơi Thế Giới này.

Chúng tôi là người sưu tầm, may mắn là đã nhận ra ẩn ý sâu mầu của Đức Phật dạy, thấy phải có bổn phận nhắc nhở lời Ngài dạy, nên biên soạn và viết ra tập sách này. Trước, để giúp cho quí học giả muốn tìm hiểu Đạo Phật, hiểu cho đúng. Sau, giúp cho những vị tu theo Đạo Phật chân chánh, tu không sai lời Ngài dạy, để được Giác Ngộ, cũng từ chỗ hiểu biết này, nếu thực hiện đúng, thì mới Giải Thoát được.

Thứ hai:

Ai muốn tìm hiểu những lời của Đức Phật dạy, xin quý vị tìm đọc một loạt sách của chúng tôi viết, trong đó có trên 100 câu hỏi mà những vị độc giả đã hỏi. Quý vị không ngờ rằng, những câu hỏi cao tột ấy, từ trước đến nay chưa ai hỏi đến, cũng nhờ những câu hỏi này, mà rất nhiều người hiểu lời của Đức Phật dạy, nói theo Nhà Phật gọi là ngộ Đạo, những người Giác Ngộ lời Đức Phật dạy chúng tôi có nêu địa chỉ rõ ràng.

Khi quý vị đọc hết những quyển sách trên mà chưa ngộ Đạo, thì cố gắng đọc thêm tập sách này hoặc nghe thêm băng về Huyền Ký của Đức Phật nói về cách tu Thiền Tông mà chúng tôi chép ra đĩa để những vị bận rộn không có thì giờ xem sách để nghe, vị nào nghe qua một lần mà thích, chắc chắn vị đó có duyên lớn với Thiền Tông học, nếu cố gắng nghe thêm từ 5 hay 7 lần, mà không nhận ra cái tâm chân thật của chính mình, muốn nói chúng tôi bằng ngôn từ gì cũng được!

Để chứng minh phần này, chúng tôi xin nêu tên tuổi của những vị đọc sách viết về Thiền học mà chúng tôi đã xuất bản, có rất nhiều vị ngộ Thiền, vì có quá nhiều người ngộ Thiền, nên chúng tôi xin chiết ra vài chục vị ngộ Thiền ở trong nước và ngoài nước, mà có làm kệ hoặc thơ. Còn nếu quí vị xem sách hoặc nghe hết đoạn băng Huyền Ký này, mà không ngộ Đạo nữa là chúng tôi xin chịu!

Vì sao chúng tôi xin chịu?

Vì quý vị không chịu “sử dụng” Tánh Phật của chính mình để: Thấy, Nghe, Biết! Mà quý vị lại “sử dụng” Tánh” phàm phu của chính mình để: Thấy, Nghe, Biết! Có nghĩa là quý vị sử dụng 8 muôn 4 ngàn những thứ vọng tưởng trong Vật lý trần gian này . Vì chỗ quý vị sử dụng các Tánh của sức hút Vật lý Âm Dương thì thôi, quý vị đừng xem và nghe tập Huyền Ký này , quý vị cứ thoải mái đi trong lục Đạo Luân hồi để tôn thờ người lường gạt mình đúng với ý muốn của họ.

Người sưu tầm, biên soạn và viết lại
Soạn giải NGUYỄN NHÂN tức NGUYỄN CÔNG NHÂN

Video (Trích đoạn)

✍️ Mục lục: Quyển 06: Huyền Ký của Đức Phật và những vị Ngộ Thiền >> Xem tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *