Bí Kíp Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Giáo lý Đạo Phật Thiền Tông:

🙏 THÁI TỬ – BỒ TÁT THƯỜNG HỘ MINH KHI LẬP ĐẠO PHẬT

⭐ Người viết đoạn văn này có danh hiệu là Điều Ngự:

Đạo Phật có 6 Pháp môn được tổ chức như sau: Sáu Pháp môn tu của Thái tử Tôi lập ra, Pháp môn nào cũa có quyển Giáo Lý kèm theo đầy đủ các phần như sau:

💥1. Quyển Giáo Lý của Pháp môn tu.

💥2. Quyển Giáo Kinh của Pháp môn tu.

💥3. Quyển Giáo Lễ của Pháp môn tu.

💥4. Quyển Giáo Điều của Pháp môn tu.

💥5. Quyển Giáo Luật của Pháp môn tu.

💥6. Tôn Chỉ của Pháp môn tu.

💥7. Cương Lĩnh của Pháp môn tu.

💥8. Nội Quy của Pháp môn tu.

💥9. Hiến Chương của Pháp môn tu.

💥10. Đạo Phục của Pháp môn tu.

💥11. Cam Kết không tu sai Pháp môn…

Vì vậy, Thái tử Tôi tin rằng: Khi Thái tủ Tôi trởi về Phật Giới thì không người nào dám giả Thày tu theo Đạo Phật, hành các nghề kiếm Tiền, hay lợi dụng Đạo Phật lừa đảo Người khác, để rằng buộc những người Nam hay Nữ theo Đạo Phật.

Thái tử Tôi có kèm theo Giáo Luật rất nghiêm như:

💥1. Người Nam tu theo Đạo Phật phải giữ 250 Giới.

💥2. Người Nữ tu theo Đạo Phật phải giữ 348 Giới.

💥3. Các Người Nam hayNữ tu theo Đạo Phật phải có bản Cam Kết thực hiện đúng 100%, thì mới được Chính quyền cấp giấy là “Tu sỹ Đạo Phật”.

Để loại trừ những người giả Tu sỹ này, Thái tử Tôi tổ chức tu theo Đạo Phật có 3 dạng cơ sở như sau:

💥I. Dạng cơ sở 1:

– Là Chùa của Tư nhân bỏ tiền ra xây dựng.

– Được chính quyền cho phép hoạt động tập trung.

– Phải có Bảng hiệu Chùa rõ ràng và tổ chức như sau:

– Có Ban Quản trị Chùa gồm:

+ Chủ Chùa;

+ Phụ tá Chủ Chùa kiên Trưởng Ban Giải đáp Pháp môn mà Chùa tổ chức tu; Cho hỏi Đạo tự do.

+ Trưởng Ban Quản trị Chùa.

+ Phó Trưởng Ban Quản trị phụ trách Hành chính.

+ Phó Trưởng Ban Quản trị phụ trách Ngoại giao.

+ Phó Trưởng Ban Quản trị phụ trách Kỹ thuật.

+ Phó Trưởng Ban Quản trị phụ trách In ấn.

– Ít nhất phải có 10 Tổ chuyên ngành:

+ Tổ 1: Phụ trách Văn thư của Chùa.

+ Tổ 2: Phụ trách Tài chính của Chùa.

+ Tổ 3: Phụ trách Kiểm soát Tài chính của Chùa.

+ Tổ 4: Phụ trách An ninh tại Chùa.

+ Tổ 5: Phụ trách Quản lý Tài sản của Chùa.

+ Tổ 6: Phụ trách Tiếp khách đến Chùa.

+ Tổ 7: Phụ trách Phân công trực ở Chùa.

+ Tổ 8: Phụ trách Sửa chữa Chùa.

+ Tổ 9: Phụ trách Hậu cần ở Chùa.

+ Tổ 10: Phụ trách Vệ sinh ở Chùa.

💥II. Dạng cơ sở 2:

– Là Chùa của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam bỏ tiền ra xây dựng;

– Được chính quyền cho phép hoạt động tập trung.

– Phải có Bảng hiệu Chùa rõ ràng và tổ chức như sau:

– Có Ban Quản Lý Chùa gồm:

+Trụ trì Chùa kiên Trưởng Ban Giải đáp Pháp môn mà Chùa tổ chức tu; Cho hỏi Đạo tự do.

+ Phụ tá Trụ trì Chùa

+ Trưởng Ban Trụ trì Chùa.

+ Phó Trưởng Ban Trụ trì phụ trách Hành chính.

+ Phó Trưởng Ban Trụ trì phụ trách Ngoại giao.

+ Phó Trưởng Ban Trụ trì phụ trách Kỹ thuật.

+ Phó Trưởng Ban Trụ trì phụ trách In ấn.

– Ít nhất phải có 10 Tổ chuyên ngành:

+ Tổ 1: Phụ trách Văn thư của Chùa.

+ Tổ 2: Phụ trách Tài chính của Chùa.

+ Tổ 3: Phụ trách Kiểm soát Tài chính của Chùa.

+ Tổ 4: Phụ trách An ninh tại Chùa.

+ Tổ 5: Phụ trách Quản lý Tài sản của Chùa.

+ Tổ 6: Phụ trách Tiếp khách đến Chùa.

+ Tổ 7: Phụ trách Phân công trực ở Chùa.

+ Tổ 8: Phụ trách Sửa chữa Chùa.

+ Tổ 9: Phụ trách Hậu cần ở Chùa.

+ Tổ 10: Phụ trách Vệ sinh ở Chùa.

💥III. Dạng cơ sở 3:

– Đến đời Mạt Thượng Pháp, Pháp môn Thiền Tông của Thái tử Tôi được Công bố ra thì Chùa Thiền Tông này có các Bảng nêu danh như sau:

1. Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam.

2. Tu theo Pháp môn Thiền Tông cốt để thành Phật. Chùa này, duy nhất chỉ có ở nước Vô Cấu, tức nước Việt Nam, không phát triển nơi khác.

Được tổ chức như sau:

– Chủ Chùa phải là một Thiền Tông Sư, được danh là Viện chủ kiên Trưởng Ban Giải đáp Pháp môn Thiền Tông; Cho hỏi  tự do.

– Có các Phụ tá là Thiền Tông Gia:

+ Một là: Thiền Tông Gia Viện Phó.

+ Hai là: Thiền Tông Gia Trưởng Ban Quản trị.

+ Ba là: 4 Phó Trưởng Ban Quản trị gồm:

  • 1. Phó Trưởng Ban Quản trị phụ trách Hành chính.
  • 2. Phó Trưởng Ban  Quản trị phục trách Ngoại giao.
  • 3. Phó Trưởng Ban Quản trị phục trách Kỹ thuật.
  • 4. Phó Trưởng Ban Quản trị phục trách In ấn.

– Ít nhất phải có 10 Tổ chuyên ngành:

+ Tổ 1: Phụ trách Văn thư của Chùa.

+ Tổ 2: Phụ trách Tài chính của Chùa.

+ Tổ 3: Phụ trách Kiểm soát Tài chính của Chùa.

+ Tổ 4: Phụ trách An ninh tại Chùa.

+ Tổ 5: Phụ trách Quản lý Tài sản của Chùa.

+ Tổ 6: Phụ trách Tiếp khách đến Chùa.

+ Tổ 7: Phụ trách Phân công trực ở Chùa.

+ Tổ 8: Phụ trách Sửa chữa Chùa.

+ Tổ 9: Phụ trách Hậu cần ở Chùa.

+ Tổ 10: Phụ trách Vệ sinh ở Chùa.

Trên đây là tổ chức 3 dạng cơ sở Chùa mà Thái tử Tôi lập ra đều phải:

1. Có quyển Giáo Lý của Pháp môn đang tu rõ ràng.
2. Nội Quy rất nghiêm khắc.
3. Được Chính quyền kiểm soát chặt chẽ.
4. Chùa nào không đủ tiêu chuẩn nêu trên thì không cấp phép hoạt động.

💥Nếu các Chùa không đủ tiêu chuẩn như trên thì cơ sở tu theo Đạo Phật phải ghi như sau:

1. Là Thất tức nhà, dành cho những người tu tại gia, tập trung nhiều nhất là 10 người.
2. Là Am, tức nhà nhỏ, cũng dành cho những người tu tại gia nhưng tập trung không quá 5 người.
3. Là Cốc, tức nhà thật nhỏ, dành cho 1 người tu tại gia.

Đạo Phật của Thái tử Tôi lập ra có 6 Pháp môn tu rõ ràng:

💥1. Pháp môn 1:
Tu để thành 1 trong 37 loại Thánh.

💥2. Pháp môn 2:
Tu để thành giảng sư Đạo Phật, kiếm tiền, hành nghề Giảng sư, gọi là tu nghề.

💥3. Pháp môn 3:
Tu để thành Kỹ sư Đạo Phật. Hành nghề Kỹ sư làm giàu, gọi là tu nghề.

💥4. Pháp môn 4:
Tu để thành thầy thuốc, có danh và tiền, hành nghề thầy thuốc gọi là tu nghề.

💥5. Pháp môn 5:
Dành cho những người thật giàu tu để sau khi chết, vãng sanh lên nước trời Cực lạc sống hưởng sung sướng tột cùng.

💥6. Pháp môn 6: 
Dành cho người muốn Giác Ngộ và Giải Thoát tu.

6 Pháp môn này Thái tử Tôi có kèm theo quyển Giáo Lý để người tu biết đường tu không sai.

💥Riêng Pháp môn thứ 6 là Thiền Tông, Giáo Lý Pháp môn Thái tử Tôi có viết ra thêm 2 quyển, tổng cộng là 8 quyển.

💥Quyển thứ 8 Thái tử Tôi viết chữ rất nhỏ nên gọi là “Kinh Vô Tự”.

💥Quyển này đến đời Mạt Thượng Pháp, Thái tử Tôi nhờ “Long Nữ” ở Đất Rồng của “Nước Rồng” cho công bố ra để những người có kiến thức Khoa học Vật lý tu.

Thái tử Tôi có đề nghị Chính quyền các nước có Đạo Phật của tôi nên áp dụng 8 Phần Cơ Bản gồm:

1. Chùa tu theo Pháp môn nào thì phải treo Bảng hiệu rõ ràng Pháp môn đó và thành quả ra sao.
2. Chùa thì phải có các Ban và các Tổ điều hành.
3. Chùa thì phải có Thầy chịu trách nhiệm giải đáp các Pháp môn tu mà Chùa tổ chức tu.
4. Chùa phải cho nhân dân đến hỏi tự do về Pháp môn mà Chùa tổ chức tu.
5. Chùa tổ chức tu theo Pháp môn nào thì phải mặc Đạo phục Pháp môn đó.
6. Chính quyền nên cấp Giấy Pháp môn tu cho Tu sỹ.
7. Tu sỹ thì phải có quyển Giáo Lý của Pháp môn tu.
8. Tu sỹ thì phải có giấy hay bằng chứng nhận của Pháp môn tu.
9. Tu sỹ Đạo Phật TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÀM CHÍNH TRỊ.
10. Tất cả Tu sỹ Đạo Phật phải có bản Cam kết không tổ chức tu sai Pháp môn mà Chùa và Tu sỹ đã đăng ký.

💥Nếu chính quyền các quốc gia có Đạo Phật nghiêm túc thực hiện 10 phần này thì Đạo Phật không người nào dám giả thầy tu Đạo Phật để lừa người mê muội.

Các vị dự lễ, nghe Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh trình bày chương trình lập ra Đạo Phật hết sức rõ ràng và bài bản, có trình bày Nhân Quả rất khủng khiếp đối với người tu không đúng với quyển Giáo Lý.

Một loạt các vị Chúa Trời Tam giới đứng lên hỏi các vị Thần, Thánh, Tiên:

Vị thứ nhất là Chúa Trời Đế Thiên hỏi:
– Thật chúng tôi không ngờ, Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật có chương trình rất thực tế, đúng với Nhân Quả ở Trái Đất. Vậy, Chúa Trời Đế Thiên tôi xin hỏi các vị Thần, Thánh, Tiên chủ quản lý Trái Đất:
– Đạo Phật của Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này rất là thực tế và đúng theo Nhân Quả, cớ sao các vị Thần, Thánh, Tiên chủ, quản lý Trái Đất lại không dám giúp Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này?.

💥 Thần Mẫu chủ, quản lý Trái Đất đứng lên trả lời:
– Kính thưa Chúa Trời Đế Thiên, lý do các Thần, Thánh, Tiên chủ, quản lý Trái Đất chúng tôi không dám giúp Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này là vì nguyên do như sau:
– Loài người sống ở Trái Đất Tứ Đại này, ai cũng sống theo quy luật Âm Dương, nên:
+ Người nào Âm nhiều là họ thích Tiền.
+ Người nào Dương nhiều là họ thích Danh.
+ Hai dạng người thích Danh và Tiền này, nếu Đạo Phật lập ra thì chắc chắn những người này họ giả tu, lợi dụng Đạo Phật để kiếm Tiền và kiếm Danh. Vì vậy, họ tìm đủ mọi cách chiếm lấy Đạo Phật, đứng ra giảng Đạo Phật, không đúng một chút nào, để lừa những người mê muội dâng tiền cho họ xài. Do đó, Thần, Thánh, Tiên chúng tôi chưa dám hứa giúp Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này là vậy.

Vị thứ 2 là Chúa Trời Đao Lợi hỏi:
– Đạo Phật của Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra có:
1. Giáo Lý, Giáo Kinh, Giáo Lễ, Giáo Luật. Cương Lĩnh, Tôn Chỉ, Nội Quy… rõ ràng.
2. Người tu theo Đạo Phật phải căn cứ vào Giáo Lý, Giáo Kinh, Giáo Lễ, Giáo Luật, Cương Lĩnh, Nội Quy…  để tu.
Lý do gì mà các vị Thần, Thánh, Tiên chủ, quản lý Trái Đất lại không giúp Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này?

💥 Thánh Mẫu chủ, quản lý Trái Đất đứng lên trả lời:
– Kính thưa Chúa Trời Đao Lợi! Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này, khi Thái tử trở về Phật Giới, thì những người có tánh Tham và Ác, họ chiếm lấy Đạo Phật để kinh doanh các nghề, nên các Thần, Thánh, Tiên chủ, quản lý Trái Đất chúng tôi không dám đảm bảo Đạo Phật lưu hành ở Trái Đất này là vậy.

Vị thứ 3 là Chúa Trời Tha Hóa Tự Tại hỏi:
– Đạo Phật của Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra có đầy đủ: Giáo Lý, Giáo Kinh, Giáo Lễ, Giáo Điều, Giáo Luật, Tôn Chỉ, Cương Lĩnh, Nội Quy… cớ sao các vị Thần, Thánh, Tiên chủ, quản lý Trái Đất lại không giúp Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này?

💥Tiên Mẫu chủ, quản lý Trái Đất đứng lên trả lời:
– Kính thưa Chúa Trời Tha Hóa Tự Tại! Tuy Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật có đầy đủ: Giáo Lý, Giáo Kinh, Giáo Lễ, Giáo Điều, Giáo Luật, Tôn Chỉ, Cương Lĩnh, Nội Quy… Nhưng khi Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh trở về Phật Giới thì những người có tánh Tham, tánh Ác, họ chiếm lấy Đạo Phật để kinh doanh các nghề nên họ dẹp bỏ: Giáo Lý, Giáo Kinh, Giáo Lễ, Giáo Điều, Giáo Luật, Tôn Chỉ, Cương Lĩnh, Nội Quy…. nên các Thần, Thánh, Tiên chủ, quản lý Trái Đất chúng tôi không dám đảm bảo Đạo Phật lưu hành ở Trái Đất này là vậy.

Vị thứ tư là Chúa Trời Vô Lượng Quang hỏi:
– Đạo Phật của Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra đạo dạy 6 Pháp môn tu, Pháp môn nào cũng có quyển Giáo Lý của Pháp môn, khi người muốn tu theo Pháp môn nào, thì phải trình với Chính quyền xác nhận Pháp môn tu của mình thì Chính quyền mới cấp giấy Tu sỹ của Pháp môn, thì làm gì có chuyện người nào giả tu chiếm lấy Đạo Phật, bày ra chuyện mê tín để kiếm tiền mà các Thần, Thánh, Tiên chủ, quản lý Trái Đất không kiểm soát được?

💥 Thần Mẫu chủ, quản lý Trái Đất đứng lên trả lời:
– Kính thưa Chúa Trời Vô Lượng Quang. Theo luật tu ở Trái Đất, thì nước nào cũng có ngành kiểm soát Đạo, nhưng khi loài người văn minh lên cao, vật chất dồi dào, các người lười biếng giả tu, họ có những mánh khóe lừa những người quá mê muội rất tinh vi, nên họ lấy tiền của những người mê muội này rất dễ.
Chúa Trời Vô Lượng Quang cũng nên biết, ở Thế Gian này, người có nhiều tiền thì họ mua luật pháp rất dễ, vì vậy các Thần, Thánh, Tiên chủ, quản lý Trái Đất chúng tôi rất sợ những người giả tu mà có nhiều tiền này lắm; nên các Thần, Thánh, Tiên chủ, quản lý Trái Đất chúng tôi không dám đảm bảo Đạo Phật lưu hành ở Trái Đất này là vậy.

Vị thứ 5 là Chúa Trời Phước Sanh hỏi:
– Đạo Phật của Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra đạo có 4 danh tu rất phải, cớ sao các vị Thần, Thánh, Tiên chủ, quản lý Trái Đất e ngại mà không dám đứng ra đảm bảo, vậy các vị Thần, Thánh, Tiên chủ, quản lý Trái Đất hãy cho biết?

💥 Thánh Mẫu chủ, quản lý Trái Đất đứng lên trả lời:
– Tuy Đạo Phật lập ra có 4 danh gọi:

1. Người nam vào Chùa tu, danh gọi: Tỳ kheo tăng.
2. Người nữ vào Chùa tu, danh gọi: Tỳ kheo ni.
3. Người nam tu ở nhà, danh gọi: U- bà- tắc.
4. Người nữ tu ở nhà, danh gọi: U- bà- di.

Nhưng vì khi loài người sản xuất vật chất ra nhiều, ai thấy cũng thích. Vì vậy người tu nào mà ham vật chất, thì họ bỏ 4 danh này mà tổ chức danh theo “Phân quyền cấp”; nên các Thần, Thánh, Tiên chủ, quản lý Trái Đất chúng tôi không dám đảm bảo Đạo Phật hoạt động ở Trái Đất này là vậy.

Vị thứ 6 là Chúa Trời Vô Phiền hỏi:
– Đạo Phật của Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật căn cứ theo Nhân Quả thực tế, cớ sao Thần, Thánh, Tiên chủ, quản lý Trái Đất e ngại mài không dám đảm bảo, vậy các vị Thần, Thánh, Tiên chủ, quản lý Trái Đất hãy cho biết?

💥 Tiên Mẫu chủ, quản lý Trái Đất đứng lên trả lời:
– Tuy Đạo Phật chủ trương tu theo Nhân Quả, nhưng vì khi Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh trở về Phật Giới, Đạo Phật không còn ai tu đúng Giáo Lý nữa, những người vào Đạo Phật tu để kiếm Danh và kiếm Tiền, do đó các Thần, Thánh, Tiên chủ, quản lý Trái Đất chúng tôi không dám đảm bảo cho Đạo Phật lưu hành ở Trái Đất này là vậy.

Các vị Chúa Trời chất vấn các vị Thần, Thánh, Tiên xong, vị Chúa Trời Sắc Cứu Cánh đứng lên hỏi Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh:
– Như các vị Chúa Trời chất vấn các vị Thần, Thánh, Tiên chủ, quản lý Trái Đất; Đạo Phật lập ra ở Trái Đất này, khi Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh trở về Phật Giới thì Đạo Phật của Thái tử sẽ bị các người lười biếng, họ vào Đạo Phật giả tu để lừa những người mê muội cúng tiền cho họ, vậy Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh nghĩ thế nào?

🙏 Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh trả lời cho vị Chúa Trời Sắc Cứu Cánh:
Đạo Phật do Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh tôi lập ra ở Trái Đất sống vì Danh và Tiền này, thật tình không ai tu đúng được.
Nhưng vì:

CỨ 10.000 NĂM, PHẢI CÓ MỘT VỊ TOÀN NĂNG TOÀN GIÁC DẠY CÔNG THỨC GIẢI THOÁT RA ĐỂ RƯỚC MỘT SỐ NHỎ TÁNH PHẬT VÀO TRÁI ĐẤT, VÀO GIA ĐÌNH MƯỢN THÂN VÀ TÁNH NGƯỜI TẠO CÔNG ĐỨC MANG TRỞ VỀ PHẬT GIỚI.

Nay Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh tôi có nhiệm vụ phải lập ra Đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này. Khi Thái tử Tôi trở về Phật Giới thì chắc chắn những người lười biếng, ham Tiền, ham Danh họ sẽ chiếm lấy để hành các nghề kiếm Tiền, kiếm Danh, theo sự sống ở Thế Giới vật chất này.
Sau 2.500 năm, khi loài người văn minh lên cao, thì Thái tử Tôi sẽ cho công bố Pháp môn Giải Thoát ra, chỉ mong có vài trăm người trở về Phật Giới được là đạt yêu cầu rồi. Còn việc những người lười biếng lợi dụng Đạo Phật để kiếm Danh và kiếm Tiền thì trong Kinh Nhân Quả, Thái tử Tôi đã nói rất rõ và đầy đủ:
– Người nào tu mà bị Siêu Nhân Quả rồi thì không thể trở về Phật Giới được. Người nào tu đúng quyển Giáo lý của Pháp môn thì có thành quả theo Pháp môn. Còn tu sai quyển Giáo lý Pháp môn thì có hai con đường đi thọ Nhân Quả gồm:

+ Lừa lấy Tiền người mê muội thì bị Nhân Quả làm Hoa Báo.

+ Bịa linh thiêng, bán bùa bán phép, bắt người ngu lạy mình, cũng như hành các nghề lấy tiền của người mê muội thì bị Nhân Quả xuống Địa Ngục.

Giống như ở Thế Gian có luật pháp cao nhất là tử hình, người không sợ tử hình thì cứ vi phạm. Còn những người lười biếng giả tu, thì cứ tự nhiên giả thầy tu để lừa những người quá mê muội, sau khi chết làm Hoa Báo hay xuống Địa Ngục, nặng nhất là Hầm lửa lớn .

Thái tử Tôi đứng ra lập Đạo Phật là theo Luật Nhân Quả, người nào không sợ Luật Nhân Quả thì cứ nhào vô chiếm lấy Đạo Phật để hành nghề Cúng tụng, Lạy lục, Cầu xin để kiếm Tiền.

Khi đã bị Nhân Quả làm Hoa Báo hay vào Địa Ngục rồi mới thấy sợ, nên người này không chịu chết. Vị Thần quản lý thân người này cũng chịu để cho thân người này sống đời thực vật. Sau cùng rồi cũng đi làm Hoa Báo hay xuống Địa Ngục sống. Cũng vì thân lười biếng không chịu lao động để nuôi thân mà giả thầy tu để lừa người ngu khờ và dại dột.

Tiền vàng có ăn được đâu.
Ham chi mà phải Ngục sâu làm nhà.
Giáo Lý của Phật Thích Ca.
Không chịu học biết, lừa người ta lấy tiền.

Khi chết không được bình yên.
Mà sống thực vật không yên cuộc đời.
Ham chi khổ sở Thầy ơi.
Nhân Quả Trái đất, một đời khổ đau.

Giải Thoát không chịu mau mau.
Tìm học Giáo Lý thoát đau khổ sầu.
Suốt ngày Cầu Cúng, Lạy cầu.
Sao mà ngu thế, có cầu được đâu.

Làm người phải hiểu thâm sâu
Trái Đất Nhân Quả mà cầu làm chi.
Nên tìm Giáo Lý học đi.
Học thuộc Giáo Lý ta đi về nguồn.

Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh🙏

Vị thứ 7 là Chúa Trời Phi Phi Tưởng hỏi:

Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh Đạo Phật lập ra Đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này mục đích là:

CHỈ RƯỚC MỘT SỐ ÍT TÁNH PHẬT TỪ PHẬT GIỚI VÀO TRÁI ĐẤT NAM DIÊM PHÙ ĐỀ NÀY TRỞ VỀ PHẬT GIỚI.

Còn những người lười biếng giả tu, theo Đạo Phật để kiếm Danh và kiếm Tiền, là chuyện của những người này, KHÔNG DÍNH DÁNG GÌ ĐẾN ĐẠO PHẬT, mà họ tự tạo Nhân Quả đó là chuyện của họ.

Vậy Chúa Trời Phi Phi Tưởng – Tôi có ý kiến:
– Vị nào dự Hội nghị hôm nay, nếu đồng ý muốn cho Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này, thì đưa tay lên?

Tất cả những vị dự Hội nghị đều đưa tay ủng hộ Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này. Thấy tất cả những Kim Thân Phật và những vị Chúa Trời ở Tam Giới ủng hộ Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này, nên 6 vị Thần, Thánh, Tiên chủ, quản lý Trái Đất đứng lên đồng nói:

💥 Chúng tôi là Thần, Thánh, Tiên chủ, quản lý Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này, tán thành, đồng ý, nhất trí cao ủng hộ Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này; đồng thời chúng tôi sẽ lập ra Ban trợ giúp Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này suốt 3.000 năm, đến khi nào Trái Đất bị loài người hủy diệt mới thôi.
Chúng tôi xin hứa.

🙏 Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh đứng nên nói:
– Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh tôi xin chân thành cảm ơn:
– 4 vị Chúa Trời tứ Thiên Vương cho phép Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh tôi lập ra Đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này.
– 10 vị Kim Thân Phật từ Phật Giới, phân thân vào Trái Đất dự họp và đồng ý giúp Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh tôi lập ra Đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề.
– 6 vị Kim Thân Phật từ 6 nước Trời Cực Lạc, phân thân vào Trái Đất dự họp và đồng ý giúp Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh tôi lập ra Đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề.
– 32 vị Chúa Trời Tam giới xuống Trái Đật dự họp và đồng ý giúp Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh tôi lập ra Đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề.
– 6 vị Thần, Thánh, Tiên: Quản lý Trái Đất giúp Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh tôi lập ra Đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề, mà còn lập ra Ban Trợ giúp Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh tôi nhập vào Trái Đất vào thai mẹ cùng tổ chức các lễ giúp Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh tôi lập ra Đạo Phật  cho đến khi Thái tử Tôi trở về Phật Giới, và còn giúp suốt 3.000 năm Đạo Phật lưu hành ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này nữa.
Vậy, Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh tôi xin cúi đầu và nói lời chân thành cảm ơn tất cả các quý vị.

Kết thúc buổi họp, vị Thần chủ, quản lý Trái Đất đứng lên tuyên bố kết thúc buổi họp và kính tiễn:
– 4 vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương chủ Trái Đất.
– 10 vị Kim Thân Phật, từ Phật Giới phân thân vào Trái Đất họp
– 6 vị Kim Thân Phật từ 6 nước Trời Cực Lạc Tam giới xuống Trái Đất họp.
– 32 vị Chúa Trời ở Cõi Trời Dục Giới, Cõi Trời Hữu Sắc và Cõi Trời Vô Sắc ở Tam giới xuống Trái Đất họp.

Khi vị Thần chủ quản lý Trái Đất nói lời cảm ơn xong, tất cả các vị Thần, Thánh, Tiên đứng lên và đồng thanh nói:

💥 Chúng tôi là Thần, Thánh, Tiên chủ, quản lý Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này, kính tiển các vị ra về.
Trân trọng kính tiển.

Buổi lễ đã hoàn mãn.

Kính bút: Điều Ngự.


Ghi chú:

Lý do có tài liệu này:

Kính thưa các Quý vị: Tôi là người chuyên lượm rác phế liệu để tái chế lại. Vừa rồi tôi vô tình nhặt được mấy tờ giấy cũ này, bị ai đó vứt bỏ vào bãi rác phế liệu. Thì thật là bất ngờ nội dung trong này tôi đọc thấy rất là tuyệt vời; tôi đã gìn giữ nó như là Bí Kíp.

Tuy nhiên, thì những tờ giấy này cũ kỹ, chữ thì vàng úa, mờ nhạt; cho nên tôi đã nhờ đánh máy lại.

Nhân đây tôi xin đọc đoạn văn trong này để chia sẻ cho Quý vị cùng nghe. Nếu thấy có giá trị, xin Quý vị để lại bình luận bên dưới. Còn nếu thấy không hữu ích, xin Quý vị cũng đừng khinh chê, kẻo mang tội vậy. Xin trân trọng cám ơn.

Người viết đoạn văn này có danh là Điều Ngự. Tôi xin đọc cái đoạn mà tôi có được, còn đoạn trước bị xé mất thì Tôi không có được. Nội dung của nó như sau:

………………………………

Lời tác giả:

Kính thưa quý vị! Tôi đăng nội dung vừa đọc ở trên lên đây, cũng hi vọng là chủ nhân của những tờ giấy này có thể nghe được nó. Nếu ai là chủ nhân hoặc biết đoạn này trong quyển sách nào thì vui lòng chỉ cho tôi biết, để tôi có thể mua về đọc trọn quyển.
Tôi không hiểu vì sao người ta lại vứt vật QUÝ GIÁ như thế này vào bãi rác, phế liệu ?
Không biết Quý vị nghĩ sao, chứ đối với tôi đây quả thật là một BẢO VẬT. Từ nay tôi sẽ coi đây là gia bảo trong nhà tôi.
Xin cảm ơn rất nhiều người đã sưu tầm và đánh máy ra quyển sách này, để cho tôi có thể biết được những điều mà không dễ để biết được.
Một lần nữa tôi xin cảm ơn rất nhiều.

Tôi: Nguyễn Việt An, hiện cư ngụ tại quận Gò Vấp, TP. HCM

Video 

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *